Hoppa till sidinnehåll
Internationellt

Teachers’ Beliefs and Strategies when Teaching Reading in Multilingual Settings. Case Studies in German, Swedish and Chilean Grade 4 Classrooms

Publicerad:2019-06-25
Uppdaterad:2020-01-13

Monica Bravo Granström vill med sin forskning bidra med kunskap om lärares uppfattningar och strategier vid läsundervisning i flerspråkiga miljöer.

Författare

Monica Bravo Granström

Handledare

Prof. Dr. Gregor Lang-Wojtasik, Dr. Ulf Fredriksson

Opponent

Prof. Dr. Gregor Lang-Wojtasik, Dr. Ulf Fredriksson, Prof. Dr. Karin Schweizer, Prof. Dr. Katja Kansteiner, Prof. Dr. Joachim Rottmann, Prof. Dr. Stefan König

Disputerat vid

University of Education/Pädagogische Hochschule Weingarten (Tyskland)

Disputationsdag

2019-11-29

Titel (eng)

Teachers’ Beliefs and Strategies when Teaching Reading in Multilingual Settings. Case Studies in German, Swedish and Chilean Grade 4 Classrooms

Abstrakt

Globalisering har inte bara förändrat vårt samhälle, utan även haft stor påverkan på utbildningssektorn. Genom migration har antalet flerspråkiga elever i många skolor ökat. På ett politiskt plan är det få som argumenterar mot flerspråkigheten, snarare framförs initiativ för att främja den. På ett praktiskt plan har emellertid utmaningarna inom undervisning och utbildningspolitik ökat som resultat av den språkliga mångfalden hos eleverna. Läsning anses vara väldigt viktig för inlärning överhuvudtaget, men hur tas elevernas flerspråkighet ur deras egen livsvärld i beaktande i undervisningen? Tidigare forskning visar på starka kopplingar mellan lärares uppfattningar (beliefs) och deras praxis vilket gör detta till ett intrigerande ämne. Det övergripande syftet med denna studie var därför att få en bättre förståelse för lärares uppfattningar och strategier vid läsundervisning i flerspråkiga miljöer. Materialet utgörs av fallstudier genomförda i olika miljöer av språklig mångfald som undersökts med en tvärvetenskaplig, kvalitativ ansats. Fallstudierna inkluderar klassrumsobervationer samt intervjuer med lärare i tyska, svenska och chilenska skolklasser i årskurs 4. En kvalitativ innehållsanalys, uppdelad i tre analysprocedurer, genomfördes och resultaten tyder på dualistiska uppfattningar hos lärarna. Att skilja på språken verkar vara av betydelse, vilket nästan endast ger utrymme till språket som används i undervisningen. Detta återspeglas i lärarnas stategier och leder till en statisk implementering där elevernas språk från hemmet normalt sett inte inkluderas. Även en viss brist på professionell kompetens kring flerspråkighet kunde observeras. Detta gör att uppfattningar, snarare än evidensbaserad kunskap, är en avgörande faktor bakom pedagogiska val. Fyra olika typer av strategier för undervisning i flerspråkiga miljöer kunde identifieras och en typ av strategi som inte skänker den språkliga mångfalden någon större uppmärksamhet, utan snarare uppvisar en blindhet inför mångfalden, verkar dominera.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev