Hoppa till sidinnehåll
Digitalisering

Teachers’ challenges and school digitalization: Exploring how teachers learn about technology integration to meet local teaching needs

Publicerad:2022-09-27
Uppdaterad:2022-10-27

Tiina Leino Lindell vill med sin avhandling öka förståelsen om hur yrkesverksamma tekniklärare kan lära sig att integrera digitala verktyg i undervisningen.

Författare

Tiina Leino Lindell

Handledare

Professor Stefan Hrastinski, KTH. Fredrik Enoksson, KTH

Opponent

Professor Johan Lundin, Göteborgs universitet

Disputerat vid

Kungliga tekniska högskolan, KTH

Disputationsdag

2022-09-29

Titel (eng)

Teachers’ challenges and school digitalization: Exploring how teachers learn about technology integration to meet local teaching needs

Abstrakt

Dagens lärare utsätts ständigt för nya utmaningar. Samhällsförändringar leder till reviderade utbildningskrav, vilket i sin tur innebär att lärare behöver utveckla sin kunskap för att hänga med i samhällsutvecklingen. På senare tid har flera länder infört utbildningsmål om att elever ska utveckla digital kompetens. Det har dock visat sig komplicerat att leva upp till kraven. För lärare kan det vara utmanande att förstå hur de kan integrera digitala verktyg, som datorer och programvaror, för att nå såväl utbildningsmålen som elevers behov i deras lokala sammanhang.

Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen om hur yrkesverksamma tekniklärare kan lära sig att integrera digitala verktyg i undervisningen för att möta deras undervisningsbehov baserat på utmaningar. Undersökningen består av en tvådelad interventionsprocess som undersöks med verksamhetsteori och kvalitativa metoder. Den första delen examinerar hur ett par tekniklärare i grundskolan vill integrera hårdvaror och mjukvaror för att tillfredsställa deras undervisningsbehov. Dessutom prövas hur visionerna förändras när tekniklärarna får ta del av elevers visioner om hur digitala verktyg kan användas. Den andra delen belyser hur tre tekniklärare utmanas i åtagandet att uppfylla läroplanskraven och vilket organisatoriskt stöd de behöver för att hantera situationen. Den delen undersöker sedan hur lärarna lär sig att möta såväl läroplanens digitaliseringskrav som elevers behov.

Resultaten visar hur tekniklärarna under processen expanderar sin kunskap allteftersom interventionsprocessen fortlöper. De stimulerades av deras upplevda utmaningar i undervisningen, och av elevernas visioner. Tekniklärarna ville först att eleverna skulle använda sina mobiltelefoner för att dokumentera erfarenheter. De ville även instifta regler om att mobiltelefoner bara får användas för skoluppgifter. När tekniklärarna fick ta del av elevernas visioner, vidgade de deras förståelse. Detta medförde att tekniklärarna ville använda fler programvaror för mobiltelefonerna men också fler regler. Tekniklärarna vidgade även sitt syfte för hur mobiltelefonerna kunde nyttjas. Dessutom lärde sig tekniklärarna att de, i rollen som lärare, behövde utveckla uppgifter för elevernas mobiltelefonanvändning. Resultaten kunde dock inte förklara varför tekniklärarna ville använda vissa programvaror på mobiltelefonerna framför andra.

Den andra delen av interventionsprocessen åskådliggör hur tekniklärarna utmanats i uppgiften att nå läroplanskraven. Vissa datorer och programvaror som fanns tillgängliga i kommunen upplevdes inte relevanta att använda för skoluppgifterna. Tillgången till hårdvaror upplevdes dessutom ojämlikt fördelad mellan skolor. Lärarna beskrev också att de behövde en tydligare ansvarsfördelning mellan lärare, rektorer och IT-personal för att underlätta användningen av digitala verktyg i undervisningen. Under processen adresserade tekniklärarna de flesta av de upplevda utmaningarna. När lärarna fick ta del av elevernas visioner om vilka digitala verktyg de ville använda och reglera, vidgade det lärarnas kunskap. För att förstå orsaken till vilka digitala verktyg lärarna ville inkludera och reglera för att nå målen utvecklades metodologin med hjälp av en ”Technology Acceptance Model” (TAM).

Kunskapen från avhandlingen kan användas av forskare, kommuner, och skolor för att förstå hur en utmanande situation kan förändras för att möta lokala behov. Kunskapen kan också användas för att utveckla nationella utbildningsinsatser för yrkesverksamma lärare. Förhoppningsvis kan det metodologiska bidraget även inspirera andra professioner till att förstå hur människor formar kunskap om hur digitala verktyg kan integreras.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Fysik

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i fysik! Möt en astronaut, få tips om experiment med små resurser, råd inför digitaliseringen av NP och andra verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Julklapp! Du får 30% rabatt på fysiska konferensen och 15% rabatt på webbkonferenser till och med 31 dec 2023!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
25–26 jan 2024
Digital temaföreläsning

Hållbar utveckling i förskolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill lära dig mer om att utveckla undervisningen för hållbar utveckling i förskolan. Hållbarhetsfrågorna påverkar barnens liv här och nu med en framträdande roll i läroplanen, och förskolans pedagoger har en nyckelroll i att fördjupa undervisningen utifrån olika perspektiv.
Läs mer & boka
Fsk
19 feb – 1 apr 2024
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev