Teachers’ Relational Practices and Professionality

Fakta
Disputation

2010-04-09

Titel (eng)

Teachers’ Relational Practices and Professionality

Författare

Anneli Frelin

Handledare

Professor Carl Anders Säfström, professor Caroline Liberg

Opponent

Professor Ivor Goodson

Institution

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik

Lärosäte

UU – Uppsala universitet

Länkar
Läs Skolportens intervju med Anneli Frelin

Svenskt abstrakt:

Den här avhandlingen handlar om sådant som lärare behöver kunna utöver sina ämnen och de ämnesdidaktiska kunskaperna; om lärares relationella professionalitet. Lärare etablerar och upprätthåller i sitt arbete många relationer i syfte att möjliggöra och främja undervisning till sina elever men också mellan sina elever. Detta arbete, lärares relationsarbete, är något man kan lära sig, inte en personlig egenskap utan en kunskap. Lärares arbete och professionalitet knyts till didaktik, som handlar om undervisningens villkor, urval och processer. Alla som har arbetat i skolan har upplevt den komplexitet som uppdraget präglas av. Här behandlas såväl innehållskomplexitet, medelskomplexitet samt syfteskomplexitet. Läraryrket har under olika tidsperioder varit föremål för såväl professionaliseringssträvanden som utsatta för de-professionalisering. Praktisk lärarkunskap är kontextbunden och ibland svår att sätta ord på, och har ibland kallats tyst kunskap. Avhandlingen har ett relationellt perspektiv, vilket bland annat innebär att den inte fokuserar på läraren som individ utan på de handlingar lärare utför i relation med andra, och på vilka slags relationer de försöker skapa i sitt arbete. Elva lärare från förskolan till gymnasiet har intervjuats och observerats, och utifrån deras berättelser och praktiska argument har deras relationsarbete kartlagts och begreppsliggjorts. Detta arbete innebär bland annat att förhandla med elever om förtroendefulla relationer, och att etablera relationer där läraren upplevs som medmänsklig. Arbetet är också inriktat mot att förbättra elevens relation till sig själv, elevens självbild. Dessa relationer begreppsliggörs som undervisningsrelationer, lärar-elevrelationer där undervisning är möjlig. Lärares relationsarbete handlar även om relationer mellan elever, där de använder sig av redan existerande positiva relationer i gruppen, och när relationerna är ojämlika inriktas arbetet mot att balansera dem. Att hantera konflikter och kränkningar tillhör också denna aspekt av relationsarbete, och sammantaget begreppsliggörs arbetet som försök att gestalta undervisningsgemenskaper. Något som har blivit framlyft i ljuset är lärares uppdragsperception. De val som lärare gör i undervisningssituationen har betydelse för hur problemen konstrueras, vilka lösningar som blir möjliga men även för hur ansvaret för att lösa dem fördelas. På basis av resultaten hävdas att det finns tillfällen då relationer i skolan är i behov av hårt och medvetet arbete från lärarens sida för att vara eller bli undervisningsrelationer. Det vill säga, man kan inte ta för givet att villkoren för att kunna undervisa redan är uppfyllda, utan dessa är underbyggda av en mängd subtila relationella förutsättningar. Således finns det en dimension av lärarprofessionalitet som handlar om att hantera och skapa dessa förutsättningar.

Sidan publicerades 2010-03-25 00:00 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2017-12-19 17:03 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Forskningsutblick: Tidiga insatser i förskolan, att vara nära men med nya ögon

Tidiga insatser i förskolan är socioekonomiskt lönsamma eftersom det kan bidra till att minska utanförskap och misslyckande i skolan.

”Forskningen har svårt att hitta riktigt lyckade chefer”

Organisationers stora satsningar på ledarskapsförbättring förstärker en olycklig ledarcentrism. Bättre då att låta chefer och medarbetare ge ärlig och genomtänkt feedback för förbättring. Och mobilisera medarbetarna mindre som bihang till ledare och mer som medskapare av organisering och som delansvariga för verksamheten, skriver professor Mats Alvesson.

Tidiga insatser i förskolan. Erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun

Denna kortrapport är skriven av Lena Nilsson, docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot hälsofrämjande arbete vid Högskolan Väst, och Daniel Olof Wiedel, fil.mag. i socialt arbete och socialpedagogik och adjunkt vid Högskolan Väst (pdf).

Forskare: Bilden av läsning förr behöver nyanseras

I debatten om barns och ungas läsning framstår det ofta som att läsvanorna i och med den teknologiska utvecklingen har gått från koncentrerad djupläsning till ytlig och fragmentarisk läsning. Men var det verkligen annorlunda förr? Det har forskare vid Högskolan i Borås undersökt.

”Ta time-out från striderna om skolan”

Allmänheten har fortfarande stort förtroende för skolan som institution liksom för lärarna som yrkesgrupp. Detsamma kan man inte säga om skolans organisation där missnöjet är stort med skolans omstrukturering. Det skriver Sverker Lindblad, professor emeritus i pedagogik, i en debattartikel i Göteborgs-Posten.