Technology-assisted child sexual abuse

Malin Joleby ifrågasätter uppfattningen att övergrepp som sker via nätet alltid skulle vara mindre allvarliga. Hennes forskning visar att internetrelaterade övergrepp mot barn innefattar en stor bredd av handlingar, som kan vara av ytterst allvarlig och kränkande karaktär.

Fakta
Disputation

2021-11-12

Titel (eng)

Technology-assisted child sexual abuse

Författare

Malin Joleby

Handledare

Carolina Lunde, Göteborgs universitet Linda Jonsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola Sara Lundström, Göteborgs universitet

Opponent

Dr Juliane Kloess, University of Birmingham

Institution

Psykologiska institutionen

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Svenskt abstrakt:

Är sexuella övergrepp som sker via nätet mindre allvarliga än de som sker när offer och förövare möts fysiskt? Om man tittar på hur vårt rättssystem hanterat
frågan så kan man få uppfattningen att svaret är ja. Internetrelaterade sexualbrott har ansetts vara mindre kränkande, med följden att förövare kommit undan med mildare straff och lägre skadestånd. Det finns även forskning som visar att yrkesverksamma som arbetar med barn ibland inte anser att det finns lika stor anledning till oro när övergreppen skett via nätet. Forskningen visar också att barn som utsatts upplevt att deras erfarenheter har förminskats. Resultaten i denna avhandling ifrågasätter uppfattningen att övergrepp som sker via nätet alltid skulle vara mindre allvarliga. Internetrelaterade övergrepp mot barn innefattar en stor bredd av handlingar, där vissa av övergreppen kan vara av ytterst allvarlig och kränkande karaktär. Resultaten visar också att övergreppen kan orsaka stort lidande för de barn som drabbas. De symtom och potentiella konsekvenser som rapporteras i studierna ligger väl i linje med vad forskning på sexuella övergrepp mot barn utanför nätet visat, och symtombilden följer de processer och mönster som beskrivs i traumateori om sexuella övergrepp. Följaktligen finns det inget som tyder på att sexuella övergrepp som sker via nätet är mindre allvarliga enbart för att kontakten med förövaren har skett via internet. Omständigheterna i det enskilda fallet samt hur barnet uppfattar situationen är istället avgörande. Precis som vid sexuella övergrepp som sker utanför nätet så bör därför även internetrelaterade sexualbrott ses som potentiellt traumatiserande händelser med risk att skapa stort lidande. Dessutom – när det gäller just internetrelaterade sexualbrott så finns faktorer som tvärtom kan komplicera påverkan av övergreppen. Nämligen att förövaren har möjlighet att kontakta barnet dygnet runt, rädslan för att bilder eller filmer från övergreppen ska spridas, och känslor av skuld och skam över att ha tvingats ta en aktiv roll i övergreppet. Att det är viktigt att öka kunskaperna på området tydliggörs av att rapporterna om sexuella övergrepp på nätet ökar i takt med att världen blir mer och mer digitaliserad och barns digitala närvaro blir allt större. Att skydda barn från dessa övergrepp, utan att samtidigt hindra dem från att ta del av den tekniska utvecklingen, är en samhällsutmaning som kräver omedelbar uppmärksamhet. För att kunna sätta in preventiva åtgärder, säkerställa att utsatta barn får tillräckligt stöd samt lagföra förövarna behöver vi veta mycket mer om förhållandena och omständigheterna som omger övergreppen. Hur går internetrelaterade övergrepp till? Vad är det för sexuella handlingar barn förmås att genomföra? Hur påverkar övergreppen barnens psykiska hälsa och välmående både på kort och på lång sikt? Syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om internetrelaterade övergrepp genom att besvara dessa frågor.

Sidan publicerades 2021-11-03 10:31 av Susanne Sawander


Relaterat

Många unga vittnar om utsatthet

Erfarenheter hos barn och unga i form av sexuella övergrepp, våld, bevittnat våld eller känslomässig försummelse har koppling till hög skolfrånvaro. Det visar Johan Melander Hagborgs avhandling om hur utsatthet påverkar utvecklingen i de tidiga tonåren.

Rektorer har olika syn på polisanmälningar

Många polisanmälningar mot barn under 15 år görs av skolor. Anne-Lie Vainiks studie visar att rektorer har mycket olika syn på varför och när skolan ska göra en polisanmälan.

Rektor i fokus

Ta del av föreläsningar om bland annat kommunikativt ledarskap, skolans juridifiering och lärardriven skolutveckling! Välj om du vill delta på plats i Stockholm den 31 januari-1 februari 2022 eller digitalt!

Elevhälsa

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med och i elevhälsoteam/resursteam! Ta del av föreläsningar om bl.a. friskvårdsfaktorer som förebygger ohälsa, aktivt arbete för återgång till skolan samt hur pandemin påverkat eleverna. Välkommen till konferensen som fokuserar på elevhälsoteamets viktiga arbete!

Primary prevention of mental health problems among children and adolescents through social and emotional training in school

Det främsta syftet med Birgitta Kimbers avhandling " Primary prevention of mental health problems among children and adolescents through social and emotional training in school" var att beskriva och utvärdera konsekvenser av SET programmet på psykiska hälsoresultat.

Warriors and Worriers: Development, protective and exacerbating factors in children with behavior problems. A study across the first six years of school

Det har Lisbeth Henricsson undersökt i avhandlingen "Warriors and Worriers". Hon har tittat närmre på lärare-elev relationen och vilka faktorer som förbättrar eller förvärrar möjligheterna till anpassning för barn med beteendemässiga störningar.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskare: Så blir fysiken tillgänglig för fler

En bra fysiklärare öppnar sina elevers ögon och vägleder dem till nya upplevelser i ämnet. På det sättet kan man få fler elever utan akademisk bakgrund att fortsätta till högskolan, menar Anna Danielsson, forskare vid Stockholms universitet.

Instrument för att utveckla lärmiljön i förskolan för barn med autism

I Sverige går de flesta barn i förskola, även de med autism. Forskning pekar mot att lärmiljön sällan är anpassad för dem. Det innebär att deras möjligheter till lärande, delaktighet och inkludering begränsas.

Ny rapport visar att barn och ungdomar inte får stöd för depression och ångest

Psykisk ohälsa bland barn och unga är en viktig samhällsfråga. Både självrapporterade psykiska besvär och vården av dessa har ökat kraftigt. Trots det är det fortfarande många som inte söker och får vård för depression och ångest. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Forte.

How school leaders can support enhanced rigor in instruction

With the right guidance, teachers can promote students’ independence in the pursuit of challenging goals.

Building a whole child wellness team

Strategies for combining physical, nutritional, and mental health goals in the early grades to improve student engagement and productivity.