Teenage Kicks – The Differential Development of Drug Use, Drunkenness, and Criminal Behaviour in Early to Mid-Adolescence

Russell Turner vill med sin forskning öka förståelsen av hur ungdomars drogbruk, berusningsdrickande, och kriminellt beteende utvecklas under de tidiga tonåren.

Fakta
Disputation

2020-06-05

Titel (eng)

Teenage Kicks – The Differential Development of Drug Use, Drunkenness, and Criminal Behaviour in Early to Mid-Adolescence

Författare

Russell Turner

Handledare

Anette Skårner, Göteborgs universitet Professor Kristian Daneback, Göteborgs universitet

Opponent

Dr. Paul Gray, Manchester Metropolitan University

Institution

Institutionen för socialt arbete

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande

Abstract in English:

This thesis studies the development of drug use, drunkenness, and criminal behaviour in early to mid-adolescence. Its main aims are to improve knowledge about how and why these three behaviours develop and to contribute towards the development of theory that can have applications in prevention policy and practice. The thesis comprises four studies. Three of these are empirical studies using data from the Longitudinal Research on Development in Adolescence (LoRDIA) project. A general population, prospective sample of over 1500 adolescents was followed annually from age 13 to 15 (grades 7 to 9). Longitudinal within-person and person-oriented statistical analyses were applied. A fourth, theoretical study, applied principles from Critical Realism both to theories of the development of these behaviours, and also to existing empirical studies, including two from this thesis. The results of this thesis found greater complexity and heterogeneity than previously known both in how drug use, drunkenness, and criminal behaviour develop, but also in how they relate to each other. For example, drug use and drunkenness showed less stable patterns over time, compared to criminal behaviour. Criminal behaviour also showed greater statistical risk of being followed by later drug use and drunkenness, but not vice versa. The behaviours were found to cluster together in specific ways with a larger group (80%) who abstained, two smaller groups who infrequently engaged either in crime (9%) or mainly in drunkenness and drug use (9%), and a ‘severe’ 2% who regularly engaged in all three behaviours. This differential development was also shown to be related to different combinations of explanatory factors. This thesis challenges and extends existing knowledge concerning the development of drug use, drunkenness, and criminal behaviour in early to mid-adolescence. Drawing on sociological, criminological and psychological theory, a new formulation of the differential development of these behaviours is outlined. The results and conclusions presented in this thesis have implications for the design of prevention policy and practice and for social work with young people.

Sidan publicerades 2020-06-04 11:34 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2020-06-09 09:41 av Susanne Sawander


Relaterat

Många unga vittnar om utsatthet

Erfarenheter hos barn och unga i form av sexuella övergrepp, våld, bevittnat våld eller känslomässig försummelse har koppling till hög skolfrånvaro. Det visar Johan Melander Hagborgs avhandling om hur utsatthet påverkar utvecklingen i de tidiga tonåren.

Koppling mellan tidig sexuell debut och sexuella övergrepp

En tidig sexuell debut kan vara tecken på sexuella övergrepp och är även kopplad till andra riskbeteenden. Det är viktigt att lärare och vårdpersonal lär sig se varningssignalerna. Barn berättar sällan själva om övergrepp, menar Åsa Kastbom som forskat i ämnet.

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning" tar upp vad lärlingslärarens uppdrag blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs och hur uppdraget formar lärlingsläraren?

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Social and cognitive biases in large group decision settings

Det övergripande syftet med Emma Bäcks avhandling "Social and cognitive biases in large group decision settings" är att bidra till förståelse kring hur individer reagerar när beslut fattas i stora grupper.

Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and Contemporary Approaches

Det övergripande syftet med Beniamin Knutssons avhandling "Curriculum in the Era of Global Development - Historical Legacies and Contemporary Approaches" är att undersöka den historiska framväxten av, samt nutida ansatser inom, utbildning om globala utvecklingsfrågor i det svenska skolsystemet.

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

Målet med Helena Perssons avhandling "Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9" är att öka kunskaperna om ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning.

Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare.

Syftet med Christin Furus avhandling "Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare." är att utforska och belysa vad det innebär att bli professionell röstanvändare i läraryrket.

Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer

Syftet med Karin Kilhammars avhandling "Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer" är att öka kunskapen kring idén om medarbetarskap och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.

Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår

Syftet med Ulrika Magnussons avhandling "Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår" är att beskriva och jämföra skriftspråksutvecklingen hos en­ och flerspråkiga elever i de övre tonåren.

”Vi har nästan blivit för bra”: lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

Syftet med Ingrid Granboms avhandling ""Vi har nästan blivit för bra": lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik" är att beskriva och analysera lärarnas konstruktion av mening och vardagskunskap beträffande förskolan som pedagogisk praktik.

Skolan som politiskt narrativ: En studie av den skolpolitiska debatten i Sveriges riksdag 1991 – 2002

Anna Forssells avhandling "Skolan som politiskt narrativ: En studie av den skolpolitiska debatten i Sveriges riksdag 1991 - 2002" handlar om hur den skolpolitiska debatten i Sveriges riksdag gestaltas, särskilt med avseende på skolans roll i samhället såväl idag som i framtiden.

Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande: En studie av fem livsberättelser

Ylva Weitz vill med sin avhandling "Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande: En studie av fem livsberättelser" fördjupa kunskapen om skolsituationen för barn och ungdomar i samhällsvård.

ICT and participation in school and outside school activities for children and youths with physical disabilities

Helene Lidström har i sin avhandling "ICT and participation in school and outside school activities for children and youths with physical disabilities" undersökt om barn och ungdomar med rörelsehinder är delaktiga i datoraktiviteter i skolan och på fritiden i samma omfattning som barn i allmänhet.

Med blicken på barnet : Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik

Linda Pallas avhandling "Med blicken på barnet : Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik" syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan.

Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood

I avhandlingen "Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood" har Petra Dewrang undersökt hur personer mellan 14 och 24 år med Aspergers syndrom uppfattar sig själva i relation till diagnosen.

Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nr 3 2021

Nr 3 2021

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser