The association between moral disengagement and bullying in early adolescence

Marlene Bjärehed vill med sin avhandling öka kunskapen om hur moraliskt disengagemang (MD) hänger samman med mobbning bland elever i åldrarna 10–14 år.

Fakta
Disputation

2022-01-21

Titel (eng)

The association between moral disengagement and bullying in early adolescence

Författare

Marlene Bjärehed

Handledare

Professor Roberg Thornberg, Linköpings universitet Linda Wänström, Linköpings universitet Gianluca Gini, University of Padua, Padua, Italy

Opponent

Professor Sigrun Karin Ertesvåg, Universitetet i Stavanger

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik

Lärosäte

Linköpings universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Svenskt abstrakt:

Skolmobbning är när en elev upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar av andra elever. Den som utsätts är ofta i någon form av underläge. Det kan handla om att bli retad, utesluten eller slagen. Mobbning kan också ske på nätet. Med utgångpunkt i den socialkognitiva teorin studerades i den här avhandlingen några av de (individuella och kollektiva) moraliska processer som är involverade i skolmobbning. Mer specifikt var syftet att öka kunskapen om hur moraliskt disengagemang (MD) hänger samman med mobbning bland elever i åldrarna 10–14 år. Självrapporterad enkätdata samlades in och analyserades med hjälp av olika statistiska metoder, så som multivariat regression och flernivåanalys. Resultaten visar att individuellt och kollektivt MD hänger samman med att utsätta andra, både i en skolkontext och på nätet. Resultaten visar också att MD (individnivå) varierar över tid och att dessa förändringar sammanhänger med förändringar i att utsätta andra. Resultaten pekar också på att de olika mekanismerna av MD delvis sammanhänger med olika former av mobbning. Exempelvis sammanhängde ansvarsdiffusion (positivt) med att assistera och förstärka i mobbningssituationer, medan moraliskt rättfärdigande sammanhängde (positivt) med indirekt mobbning. Sammantaget pekar resultaten på betydelsen av att ta hänsyn till och analysera såväl individuella som sociala och kontextuella faktorer när man studerar mobbning.  

Sidan publicerades 2022-01-14 09:49 av Susanne Sawander


Relaterat

Skolan som plats har stor betydelse vid mobbning

Mobbning måste förstås som ett socialt sammanflätat fenomen där skolans sociala kontext har betydelse för vad som anses och värderas som normalt eller annorlunda. Det menar Joakim Strindberg som forskat om mellanstadieelevers erfarenheter av och reflektioner kring mobbning.

Ny kunskap om åskådarbeteenden vid mobbning

Björn Sjögren har forskat om de elever som står vid sidan av i mobbningssituationer, och vilka sociala roller de intar. Den kunskapen kan vara till nytta i det förebyggande arbetet mot mobbning, menar han.

Specialpedagogik för grundskolan

Välkommen på vårens fortbildning för dig som arbetar som specialpedagog eller speciallärare i grundskolan. Ta bl.a. del av fördjupande föreläsningar om dyslexi, matematikundervisning för elever med språkstörning och om stöd till de som är särskilt begåvade men även har har autism eller adhd. Välj att delta i Stockholm, Göteborg eller online!

Specialpedagogik för gymnasiet

Välkommen på en konferens som vänder sig till dig som möter elever i behov av särskilt stöd eller anpassningar på gymnasiet! Ta del av sju föreläsningar om bland annat perfektionism och prestationsångest, aktuell forskning om teknikanpassning för ökad närvaro och delaktighet samt tydliggörande pedagogik för elever med autism och adhd.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Språkutvecklande förskola kräver kunskap och kompetens!

I dag presenterar Ifous Språkutvecklande förskola – en kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskola. Den är framtagen för att bidra med kunskaper som kan underlätta förskolans språkutvecklande arbete, så att alla barn, utifrån sina individuella förutsättningar, får möjlighet att utvecklas optimalt.

Här stöttar man skolorna för att främja närvaroarbetet

Att tidigt fånga upp elevers frånvaro är viktigt. På Pedagogiskt center arbetar personalen i nära samarbete med Elevhälsan med att stödja skolorna i Helsingborg i deras pedagogiska arbete. För att främja närvaro arbetar de bland annat med att utveckla och stärka mentorns roll, utveckla lärmiljöer och att stödja verksamheten med digitala system.

Innovation ger värde för undervisningen

Innovation är ett mindset där man testar sådant som man tror ökar undervisningens kvalitet, elevernas upplevelse eller sparar tid. Något som ger värde. Därför kan innovation också vara att sluta göra någonting, säger Leif Denti, som forskar på ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid Göteborgs universitet.

Didaktiska val ur ett genusperspektiv i skolämnet idrott och hälsa

Inga Oliynyk har i sin avhandling i pedagogik undersökt hur lärare i idrott och hälsa genom sina didaktiska val implementerar de riktlinjer om jämställdhet som beskrivs i läroplanen. Resultaten i avhandlingen visar att det är en komplex fråga som är avhängig många faktorer.

Pojkar tenderar att premieras på idrottslektionerna

Skolan ska främja pojkars och flickors lika rätt och möjligheter när det gäller idrott och hälsa. Det framgår i den svenska läroplanen. Men trots det är undervisningen inte jämställd och flickor och pojkar blir behandlade olika.