Hoppa till sidinnehåll
Elevhälsa

The health dialogue concept. School children’s self-reported health in a Swedish context

Publicerad:2013-12-04
Uppdaterad:2014-02-25

Malin Rising Holmström har i sin avhandling undersökt och beskrivit skolbarns självrapporterade hälsa baserat på ”Hälsosamtalskonceptet”, att identifiera hälsoindikatorer och deras möjliga samband för skolbarn självskattade hälsa.

Författare

Malin Rising Holmström

Handledare

Kenneth Asplund, professor, Mittuniversitetet. Lisbeth Kristiansen, docent, Mittuniversitetet. Niclas Olofsson, lektor, Folkhälsocentrum Härnösand.

Opponent

Ina Borup, docent, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Disputerat vid

Mittuniversitetet

Disputationsdag

2013-11-28

Titel (se)

Hälsosamtalet. Skolbarns självrapporterade hälsa i ett svenskt kontext

Titel (eng)

The health dialogue concept. School children’s self-reported health in a Swedish context

Institution

Institutionen för hälsovetenskap

Hälsosamtalet. Skolbarns självrapporterade hälsa i ett svenskt kontext

Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka och beskriva skolbarns självrapporterade hälsa baserat på Hälsosamtals konceptet, att identifiera hälsoindikatorer och deras möjliga samband för skolbarn självskattade hälsa i ett 6 till 16- års perspektiv, och att analysera skolsköterskornas erfarenheter av att använda Hälsosamtalskonceptet i Västernorrlands län.

Avhandlingen bygger på fyra studier (I-IV). Studie I var kvalitativ med en deskriptiv design,baserad på individuella intervjuer med skolsköterskor med arbetserfarenhet från Hälsosamtals konceptet. Studie II-IV var kvantitativ med tvärsnitt och longitudinell design baserat på statistisk data på länsnivå från Hälsosamtalskonceptet bland skolbarn i ålder 6-16 år. Data analyserades med kvalitativinnehållsanalys (I) och regressions analys (II-IV). Studie 1 visade att skolsköterskorna i länet hade utvecklat en egen gemensam strategi och modell för hälsofrämjande arbete. Studie II visade att de viktigaste hälso- indikatorer för förskoleklass avseende positivt självrapporterade hälsa var trivsel, god sömn, frånvaro av svår huvudvärk, vara fysiskt aktiv/leka varje dag, samt att inte vara utsatt för mobbning.

Både pojkar och flickor behövde trivas, vara fysiskt aktiva/leka, och inte vara utsatta för mobbning. Flickorna visade sig vara mer beroende av trivsel, vara fysiskt aktiva/leka, och inte vara utsatta för mobbning för att rapportera sin hälsa positivt medan pojkarnas positivt självrapporterande hälsa visade sig bero på daglig skollunch och att inte ha huvudvärk. Studie III visade att för 10-åriga barns positivt självrapporterade hälsa var, trivsel i skolan, normalt iso-BMI och frånvaro av huvudvärk viktiga hälsoindikatorer. Normal iso-BMI visade ett potentiellt kausalt samband för 10-åriga flickors, och frånvaro av huvudvärk visade ett potentiellt kausalt samband för 10-åriga pojkars positivt självrapporterad hälsa. Studie IV visade flera signifikant viktiga hälsoindikatorer i skolbarns (6-16 år) positivt självrapporterade hälsa, under tre skolövergångar i detsvenska utbildningssystemet (6-10, 10-13, 13-16 år). Att inte känna sigledsen/deprimerad, rädd/orolig, uppleva skolmiljön positivt (skolgården och toaletter), inte vara mobbad, sova gott, vara dagligt fysiskt aktiv/leka och att kunnakoncentrera sig visade sig vara viktiga hälsoindikatorer. Dessa hälsoindikatorerviskilde sig avseende på ålder och kön. Denna avhandling bidrar med ökad kunskap om skolbarns självrapporterade hälsa grundat på Hälsosamtals konceptet. Hälsosamtals konceptet tillför nya perspektiv avseende barns hälsa på individ,skola, samhälls/organisations nivå i ett tvärsnitts och longitudinellt perspektiv. Hälsofrämjande arbete i skolan och samhället bör ta barns upplevelser, erfarenheter och synpunkter i beaktande och som giltiga. Resultatet i denna avhandling hoppas kunna bidra till framtida hälsofrämjande arbete och insatser i skolan.

The health dialogue concept. School children’s self-reported health in a Swedish context

vThe overall aim of this thesis was to explore and describe schoolchildren ’ s self – reported – health based on the H ealth Dialogue concept as well as to identify health indicators and their possible associations in the perspective of 6 to 16 year – olds, and to provide an analysis of school nurses ́ experiences of using the H ealth Dialogue concept, in the County of Västernorrland . The thesis was based on four studies (I – IV). Study I was qualitative using a descriptive design, based on individual interviews with school nurses who had working experience of using the Health Dialogue concept. Studies II – IV were quantitative with cross sectional and longitudinal design based on statistical data from the Health Dialogue concept, a population survey among schoolchildren. The data were analyzed using qualitative content analysis (I) and regression analyses (II – IV). Study I showed that the school nurses had developed their own common approach and a health promotion model derived from experiences of working with the Health Dialogue concept. Study II showed that the most important health variables influencing pre – schoolchildren ́s positive self – reported – health were experience of comfort in preschool, good sleep, absence of headaches, being physical active/playing daily, and not being a victim for bullying showed to be important preschool indicators. Both boys and girls needed to experience comfo rt, being physical active, and not being bullied. For girls, positive self – reported – health seemed to be more dependent on comfort, being physical active/playing, and not being bullied, whereas boy ’ s health was more dependent on eating school lunch daily an d not experiencing headaches. Study III revealed that in 10 – year – old children ́s positive self – reported – health, comfort in school, normal iso – body mass index and absence of headaches were shown to be significantly important health indicators. Normal iso – b ody mass index (girls) and absence of headaches (boys) were shown to have a potentially causal effect on 10 – year – old children ’ s positive self – reported – health. Study IV revealed several significantly important health indicators in schoolchildren ́s health du ring three school transitions in the Swedish Education system (between the ages of 6 – 10, 10 – 13 and 13 – 16); n ot experiencing being sad /depressed , afraid / worried, experiencing the school environment positively ( schoolyard and restrooms ) , not being bullied , h aving good sleep , daily physical activ ity/play and ability to concentrate. Gender and age differences were also identified. The Health Dialogue concept, contributes increased knowledge and a new cross sectional and longitudinal perspective to individual, s chool, community and organization’s perception of schoolchildren ́s self – reported – health. Furthermore, these results demonstrate the importance and validity of children ́s experiences in the context of health and should contribute to future health promotion activities and school – based interventions.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev