The market for whom? Consumers in need of special support in the Swedish market system of education

Jude K. Tah har undersökt vilka konsekvenser introduktionen av marknaden i utbildningssystemet har fått på specialpedagogiken. ​

Fakta
Disputation

2021-05-21

Titel (eng)

The market for whom? Consumers in need of special support in the Swedish market system of education

Författare

Jude K. Tah

Handledare

Professor Rune Hausstätter, Høgskolen i Innlandet, Norge Helen Knutes-Nyqvist, Stockholms universitet

Opponent

Professor Christopher Lubienski, Indiana University

Institution

Specialpedagogiska institutionen

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Jude Tah

Abstract in English:

The aim of this thesis was to analyse and describe the market system of education for consumers in need of special support. Sweden in the beginning of the 1990s implemented a market system of education with the expectation that it will serve the interest of all consumers. Concerns have been raised about the market system of education for consumers in need of special support. This thesis examines how the Swedish market system of education works for consumers in need of special support. It comprises three studies looking at different aspects of the market system of education; namely, the development of the special education market, marketing by independent schools and the experiences of shopping for schools.

The aim of study one was to examine the development of the special education market between 1994 and 2017 and its implications for the system of education for students in need of special support. The results show relative stability on the demand-side of the special education market when compared to the education market as a whole, well the supply-side demonstrated significant increase. Moreover, the private sector increased tremendously in both the demand and supply-sides of the special education market. The results imply an expanding special education market system, meanwhile, the incidence of exclusion in terms of enrolment of students in need of special support in segregated settings as an outcome of the market system has remained stable. The results also indicate increasing segregation between schools and between students in the special education system outside of the regular system.

The aim of Study Two was to examine marketing by independent schools and how it appeals to consumers in need of special support. Schools use marketing to produce and provide information to prospective consumers, however, there are concerns that this information could appeal to some groups of consumers and not to others, such as consumers in need of special support. The study examined schools marketing on their websites in the Stockholm local education market. The results indicate that these schools marketing do not necessarily appeal to these consumers as it fails to provide relevant and adequate information, in the framing of some goals and values and the framing of their studentship.

Study three examined the experiences of parents of students in need of special support in shopping for schools. The results found out that these parents were motivated in their school choice decisions by friendship, the special education support system at the schools and school´s flexibility. Parents were interested in information about school eligibility, availability of resources, and school environment and consumer satisfaction in aspects such as safety and student’s well-being. More so, parents sought information from both official and unofficial sources. Parents expressed constraints in the process of choosing a school such as lack of choice, information inadequacy and lack of support.

Overall, the thesis demonstrates how the market system of education functions for consumers in need of special support in some aspects. It shows how these consumers engage the market when it comes to choosing schools and schools engagement with consumers in need of special through marketing. The market system of education seems to have a choice-problem, both in terms of lack of choice and the perceived coercion of choice. The market system also fails to provide relevant and adequate information to facilitate school choice for these consumers. Finally, a special education market system as a specialised market within the education market system is expanding and has led to increasing segregation between schools and between students but not increasing exclusion of these consumers between regular and segregated provisions in relative terms. Based on these problems, some recommendations are made on how the market system may better serve consumers in need of special support.

Sidan publicerades 2021-05-18 14:15 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2021-07-01 09:56 av Susanne Sawander


Relaterat

Stark tilltro till betyg bland elever på elitgymnasier

Elever på elitpräglade gymnasieskolor har stor tilltro till betyg som framgångsfaktor och utvecklar en form av ”soft skills” utanför klassrummet som handlar om att ta för sig men också att föra sig. Det visar Eric Larsson som undersökt innerstadsgymnasier och deras positionering på utbildningsmarknaden.

Det fria skolvalet försämrar likvärdigheten

Anna-Maria Fjellmans forskning visar att marknadsanpassningen av gymnasieskolan har lett till stora valmöjligheter i storstadsregionerna och få, eller inga valmöjligheter för elever i mindre kommuner på gles- och landsbygden.

Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Women’s Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden

Karin Teschings avhandling "Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Womens Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden" analyserar tre aspekter av sambandet mellan kvinnors utbildning och barnafödande.

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education

Centrala teman i Kristian Koerselmans avhandling "Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education" är parallellskolesystem, linjedelning och segregering i högstadier och gymnasier.

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

Målet med Helena Perssons avhandling "Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9" är att öka kunskaperna om ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning.

Doing research in primary school: information activities in project-based learning

Syftet med Anna Lundhs avhandling "Doing research in primary school: information activities in project-based learning" är att beskriva och illustrera hur informationskompetenser tar form, och de möjligheter till lärande som barn möter, i informationsaktiviteter under de första skolåren i början av 2000-talet.

Skolan som politiskt narrativ: En studie av den skolpolitiska debatten i Sveriges riksdag 1991 – 2002

Anna Forssells avhandling "Skolan som politiskt narrativ: En studie av den skolpolitiska debatten i Sveriges riksdag 1991 - 2002" handlar om hur den skolpolitiska debatten i Sveriges riksdag gestaltas, särskilt med avseende på skolans roll i samhället såväl idag som i framtiden.

Applying the ICF-CY to identify everyday life situations of children and youth with disabilities

Margareta Adolfssons avhandling "Applying the ICF-CY to identify everyday life situations of children and youth with disabilities" fokuserar på vardagssituationer för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Decision-making in health issues: Teenagers’ use of science and other discourses

Syftet med Mats Lundströms avhandling "Decision-making in health issues: Teenagers' use of science and other discourses" är att utveckla kunskap om unga individers resonemang och hur de motiverar sina ställningstaganden avseende tillförlitlighet och beslutsfattande i frågor med anknytning till hälsa.

Världens opålitlighet: Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

I Ingalill Stefanssons avhandling "Världens opålitlighet: Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan" presenteras en studie om livsförståelsearbete i särskolan.

Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande: En studie av fem livsberättelser

Ylva Weitz vill med sin avhandling "Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande: En studie av fem livsberättelser" fördjupa kunskapen om skolsituationen för barn och ungdomar i samhällsvård.

The Reluctant Change Agent – Change, Chance and Choice among Teachers, Educational Change in the City

Baserat på ett kompetensutvecklingsprojekt för lärare i en kommun behandlar Pernille Bergs avhandling "The Reluctant Change Agent - Change, Chance and Choice among Teachers, Education" de ökande kraven på förändring och innovation som präglar den offentliga sektorn.

L’alternance codique dans l’enseignement du FLE. Étude quantitative et qualitative de la production orale d’interlocuteurs suédophones en classe de lycée

Det övergripande syftet med Joakim Stoltz avhandling är dels att kartlägga hur mycket franska respektive svenska som talas i klassrummet av lärare och elever, dels att närmare undersöka i vilka situationer och för vilka ändamål de bägge språken används.

Ett särskilt perspektiv på högre studier?: Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet

Annelie Anderséns avhandling "Ett särskilt perspektiv på högre studier?: Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet" syftar till att undersöka folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet.

Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood

I avhandlingen "Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood" har Petra Dewrang undersökt hur personer mellan 14 och 24 år med Aspergers syndrom uppfattar sig själva i relation till diagnosen.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser