The Road From Damascus: New Arrival Immigrant Families and The Swedish Preschool

Wiji Bohme Shomary har i sin avhandling undersökt de föreställningar som nyanlända invandrarfamiljer har av den svenska förskolan, och föreställningarna om dessa familjer såsom de uttryckts i den svenska statliga förskolepolitiska diskursen.

Fakta
Disputation

2022-04-22

Titel (eng)

The Road From Damascus: New Arrival Immigrant Families and The Swedish Preschool

Författare

Wiji Bohme Shomary

Handledare

Professor Anne-Li Lindgren, Stockholms universitet. Professor Elie Wardini, Stockholms universitet

Opponent

Professor Szuzsanna Millei, Tampere University, Finland

Institution

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Wiji Bohme Shomary

Svenskt abstrakt:

Det övergripande syftet med denna doktorsavhandling är att undersöka de föreställningar som nyanlända invandrarfamiljer har av den svenska förskolan, och föreställningarna om dessa familjer såsom de uttryckts i den svenska statliga förskolepolitiska diskursen under den senaste femtioårsperioden. För detta ändamål använder studien kritisk diskursanalys (CDA), såsom föreslagits av Norman Fairclough. CDA tillämpas både som teori och som analytisk metod. Studien är empiriskt förankrad och lånar Faircloughs tredimensionella diskursmodell för analys av 19 texter producerade av nyanlända syriska familjer, tillsammans med policy- och styrdokument, SOU:er och regeringspropositioner som handlar om förskolan i relation till invandring. Studien fokuserar på två huvudteman som är dominerande i båda texterna — språkinlärning (svenska och modersmål) och tillhörighet — och visar hur de används för att uttrycka och tilldela agens.

I studien ägnas särskild uppmärksamhet åt användningen av verb, pronomen och adjektiv som språkliga parametrar för att analysera representationer av relations- och handlingsprocesser, samt sociala aktörsrepresentationer. Studien består av tre empiriska kapitel: Nyanlända invandrarfamiljers diskurs om språkinlärning, nyanlända invandrarfamiljers diskurs om tillhörighet och förskola och nyanlända invandrarbarn som en angelägenhet för förskolan. De två första kapitlen visar på hur föräldrarna skriver fram sin egen och barnens agens i förhållande till språkinlärning och att vara på förskolan, vilket återspeglas i deras användning av verb och pronomen. Det sista kapitlet visar hur den statliga förskolepolitiska diskursen under en femtioårsperiod har uppfattat och konstruerat invandrarbarn och deras föräldrar i relation till förskolan.

Analysen avslöjar punkter av konvergens och divergens mellan föräldrarnas och statens diskursiva praktiker om förskolan som en plats för språkinlärning och tillhörighet. Till exempel, i den statliga diskursen definieras invandrarbarns språkinlärning och tillhörighet utifrån deras behov och invandrarerfarenhet. I föräldrarnas texter lyfts dessa teman i relation till barnens utveckling och välmående. Studien betonar vikten av kulturell medvetenhet , där båda parters gemensamma intressen och förväntningar lyfts fram, snarare än enbart skillnaderna i åsikter. Resultatet visar hur de olika diskurser om förskolan som kommer fram i studien kan förstås i termer av ett ideologiskt dilemma som möjliggör att motsägelsefulla ideal samexisterar som en återspegling av det svenska samhällets politiska mångfald.

Sidan publicerades 2022-04-12 15:29 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-05-05 17:12 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Tema: Svåra föräldrasamtal i förskolan Webbkonferens

Vi erbjuder nu möjligheten att ta del av en uppskattad föreläsning temat svåra föräldrasamtal. Du får fördjupad kunskap och konkreta verktyg, samt frågor att diskutera tillsammans med kollegor – förslagsvis på en APT. Föreläsningen riktar sig till rektorer, specialpedagoger, förskollärare, barnskötare och resurspedagoger.

Elevhälsa

Välkommen till vår årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela elevhälsoteamet! Delta på plats i Göteborg 1–2 december eller på distans 8 december–5 januari. JUST NU! Boka-nu-pris 3 795 kr ex. moms gäller t.o.m 30 juni!

Flerspråkighet en möjlighet i förskolan

En ny avhandling tar avstamp i erfarenheterna från flyktingvågen år 2015 och vad som då fungerade bra i förskolor med många nyanlända barn. Ett tydligt resultat var hur viktigt det är med en förtroendefull relation till föräldrar, säger forskaren Åsa Delblanc.

Barn utforskar rörelse i krigslekar

Skola, förskola och föräldrar måste vara försiktiga med ett alltför ensidigt fördömande av krigslekar som kan vara viktiga för många barn, framför allt pojkar. Det visar Ebba Theorells forskning.

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Social and cognitive biases in large group decision settings

Det övergripande syftet med Emma Bäcks avhandling "Social and cognitive biases in large group decision settings" är att bidra till förståelse kring hur individer reagerar när beslut fattas i stora grupper.

Doing research in primary school: information activities in project-based learning

Syftet med Anna Lundhs avhandling "Doing research in primary school: information activities in project-based learning" är att beskriva och illustrera hur informationskompetenser tar form, och de möjligheter till lärande som barn möter, i informationsaktiviteter under de första skolåren i början av 2000-talet.

”Vi har nästan blivit för bra”: lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

Syftet med Ingrid Granboms avhandling ""Vi har nästan blivit för bra": lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik" är att beskriva och analysera lärarnas konstruktion av mening och vardagskunskap beträffande förskolan som pedagogisk praktik.

Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare.

Syftet med Christin Furus avhandling "Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare." är att utforska och belysa vad det innebär att bli professionell röstanvändare i läraryrket.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

Blivande lärare behöver träna mer på att urskilja barns kunskaper i matematik. När barn i förskolan och elever i mellanstadiet leker eller pratar om matematik är risken stor att de bara lär sig ytligt, menar Christina Svensson, forskare vid Malmö universitet.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Lärarledd skolutveckling för ett bättre lärande

Bygg en organisation där lärarna själva har huvudansvaret för undervisningsutvecklingen. En utveckling som ska bygga på vetenskap. Det säger författarna till boken ”Lärardriven skolutveckling” som väckte stort gensvar när de föreläste för skolledare på SETT-mässan i Kista.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Så gjorde vi: fågelholksbyggena gjorde barnen till snickare

För att utmana 6-åringarna i bygg och konstruktion introducerade pedagogerna idén om att snickra egna fågelholkar.