Till-tal och an-svar: En konstruktion av pedagogisk hållning

Fakta
Disputation

2008-06-03

Titel (sv)

Till-tal och an-svar: En konstruktion av pedagogisk hållning

Titel (eng)

Calling and Respons(e)ibility: A construction of pedagogical creed

Författare

Lotta Jons

Handledare

Professor Staffan Selander, Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete vid Stockholms universitet

Opponent

Professor Geir Karlsen, NTNU, Trondheim, Norge

Institution

Pedagogiska institutionen

Lärosäte

SU – Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande (SU)
Läs Skolportens intervju med Lotta Jons

Svenskt abstrakt:

Syftet med föreliggande studie är att företa en filosofisk konceptkonstruktion av företeelsen pedagogiskt förhållningssätt. Baserad på Martin Bubers dialogfilosofi ges denna konstruktion en normativ karaktär, varvid pedagogiskt förhållningssätt kommer att förstås som kopplat till en moralisk ledstjärna, därmed representerande en viss hållning. Denna specifika hållning tar sin utgångspunkt i föreställningen att tillvaron är en fråga om till-tal och an-svar. Pedagogisk hållning blir därmed kopplat till en föreställning som säger att det att vara till handlar om att hörsamma, an-svara och till-tala. En sådan pedagogisk hållning kommer då att handla om att samtala äkta och tjäna, att kärleksfullt leda samt att provocera och våga.

Studiens grundläggande koncept till-tal och an-svar är konstruerat så att ett till-tal ges betydelsen av ett adresserat yttrande som har ett budskap till och ställer krav på den det riktas till, medan termen an-svar konnoterar både till det svar an såväl som till det ansvar som till-talet ifråga ställer krav på. Som koncept har till-tal och an-svar koppling till det religiösa kallelse-konceptet, dock återbrukat i en sekulariserad betydelse såsom en fråga om att förverkliga lärarens, elevens liksom ämnets öde. Konceptet till-tal och an-svar knyts i studien både till de traditionellt kvinnliga kallelseschablonerna om modrande, lydnad och anpassning liksom till de traditionellt manliga som talar om ansvar, trofasthet och företagsamhet.

Med hjälp av en metodologisk ansats föreslagen av Gilles Deleuze and Félix Guattari föresätter sig studien att återbruka gamla teologiska koncept såsom kallelse, hörsamhet och ansvar i en pedagogisk kontext, för att på detta sätt upptäcka, sätta ord på och definiera nya aspekter av pedagogiska relationer.

Denna studie kan därmed betraktas som ett inlägg i den pågående konversation som adresserar frågan om lärar-elev-relationer, då genom att konstruera pedagogisk hållning såsom ett filosofiskt koncept utifrån ett existentiellt, normativt och relationellt perspektiv som talar om denna relation som en fråga om att till-talas, an-svara och i sin tur till-tala.

Sidan publicerades 2008-05-06 00:00 av John Miller
Sidan uppdaterades 2012-04-12 12:23 av John Miller


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Ny forskning: Surfplattor minskar kreativiteten på förskolan

Digitala verktyg ingår i läroplanen för förskolebarn, redan från ett års ålder. Nu visar svensk forskning att småbarnens lek med surfplattor ser helt annorlunda ut än annan lek.

Långsiktig samverkan för att utveckla undervisningen

De senaste åren har kombinerade forsknings- och utvecklingsinsatser fått allt större uppmärksamhet inom det pedagogiska och didaktiska fältet. Ny forskning från Karlstads universitet visar att stöd till lärare i form av lektionsobservationer och återkoppling utifrån forskningsbaserade kriterier kan ha stor betydelse för lärarnas långsiktiga utveckling av undervisningen.

Stötta eller inte? Det är frågan i ett nytt forskningsprojekt kring språkutveckling i förskolan

Räcker det att barn befinner sig i en stimulerande miljö där man pratar och läser, eller kan ett än mer strukturerat stöd i förskolan ge bättre effekt på språkutvecklingen? Det hoppas forskningsledaren Peter Andersson Lilja få svar på i forskningsprojektet som nu startar på Högskolan i Borås.

Forskaren: Det behövs en helhetssyn på eleven

Rektorn är avgörande för fritidslärarnas möjligheter att arbeta med anpassningar på fritidshemmet. Det säger pedagogikforskaren Marina Wernholm. ”Det behövs tid för samverkan mellan klasslärare och lärare i fritidshem för att få en helhetssyn på eleven”.

Unikt forsknings- och utvecklingsprojekt mellan Ronneby kommun och Stockholms universitet startar

Ett unikt praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt mellan Ronneby kommun och Stockholms universitet startar 2023 och pågår i tre år. Inom ramen för projektet ska undervisningen i förskolan och skolans tidigare år utvecklas med särskilt fokus på bland annat lärande för hållbar utveckling.