Hoppa till sidinnehåll
Förskola

Undervisning med stöd av förproducerade material: Ett närmande av naturvetenskap i förskolan

Publicerad:2022-02-01
Uppdaterad:2022-04-21

Vilka syften uttrycker förskollärarna med undervisningen när de tar stöd av det förproducerade undervisningsmaterialet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA)? Det är en av frågorna som Elin Eriksson undersöker i sin avhandling.

Författare

Elin Eriksson

Handledare

Professor Monika Vinterek, Högskolan Dalarna Annie-Maj Johansson, Högskolan Dalarna

Opponent

Professor Sven Persson, Malmö universitet

Disputerat vid

Högskolan Dalarna

Disputationsdag

2022-02-11

Titel (se)

Undervisning med stöd av förproducerade material: Ett närmande av naturvetenskap i förskolan

Titel (eng)

Teaching with the support of pre-produced materials : To approach natural science in preschool

Institution

Institutionen för lärarutbildning

Undervisning med stöd av förproducerade material: Ett närmande av naturvetenskap i förskolan

Den här avhandlingen syftar till att utveckla kunskap om vilka möjligheter och utmaningar ett förproducerat undervisningsmaterial kan erbjuda lärare samt vilket tänkbart lärande som barn erbjuds i undervisning som tar stöd i ett sådant material. I studien deltar förskollärare och barn från tre förskoleavdelningar. I undersökningen som ligger till grund för avhandlingen studeras förskollärarnas beskrivningar och genomförande av undervisning när de använder det förproducerade undervisningsmaterialet Naturvetenskap och teknik för alla. De lärarhandledningar som förskollärarna använde ur detta undervisningsmaterial har också granskats i studien. Studien baseras på kvalitativa analyser av intervjuer, videoobservationer samt dokumentanalys. Avhandlingens teoretiska utgångpunkter utgår ifrån John Deweys pragmatiska idéer. Analyserna i studien har gjorts med hjälp av de teoretiska begreppen uttryckta, övergripande samt närliggande syften och kontinuitet.

Avhandlingens resultat visar tre olika undervisningspraktiker som skapar olika möjligheter till lärande för de deltagande barnen, trots att förskollärarna hämtat stöd ur ett och samma material. Resultatet synliggör specifika undervisningshandlingar som ser ut att verka främjande respektive hindrande för barns möjligheter till naturvetenskapligt lärande. Resultaten visar också att lärarhandledningarna karaktäriseras av en vaghet och mångtydighet som öppnar upp för olika tolkningar avseende vad som ska fokuseras i undervisningen. Slutsatser som dras i studien är att det är viktigt att lärarhandledningar är tydliga inte är så öppna för tolkning exempelvis avseende syftet med olika aktiviteter då det tycks kunna försvåra snarare än underlätta för läraren. Studiens resultat bedöms relevant för undervisning i såväl förskola, förskoleklass som de yngre skolåren samt har även en generell giltighet oavsett ämnesområde.

Teaching with the support of pre-produced materials : To approach natural science in preschool

This thesis aims to develop an understanding of the possibilities and challenges pre-produced teaching materials present to teachers and the learning opportunities children are offered in teaching that uses such materials. To do this a study of preschool teachers and children from three preschool departments in Sweden was carried out. The study focuses on the preschool teachers’ descriptions of their planned teaching as well as their realization of their teaching when they use the pre-produced teaching material titled “Science and Technology for All”. The teacher guides to this material, used by the preschool teachers, are also examined. The study is based on a qualitative analysis of interviews, video observations and the teacher guides. The theoretical foundation is based on a pragmatic view from the ideas of John Dewey and the theoretical concepts ultimate and proximate purposes and continuity is used in the analysis.

The results of the thesis show that, even though the preschool teachers drew on the same teaching material, they displayed three different teaching practices, each of which created different opportunities to learn natural science for the participating children. The results highlight specific teaching actions that appear to either promote or hinder children’s opportunities for learning natural science. The results also show that the teacher guides are vague and ambiguous, thus opening the possibility of different interpretations regarding what should be focused on in the teaching. The study concludes by stressing the importance of clear and unambiguous teacher guides. The results of the study are relevant for teaching in preschool, and other early-years educational settings for example the early school years. The results also have a general validity across a wide range of subject areas.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj
Digital temaföreläsning

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Skolportens digitala föreläsning med Issis Melin, för dig som vill lära dig mer om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. Föreläsningen fokuserar på hur elevhälsoteamet kan identifiera hedersrelaterade beteenden, samt hjälpa utsatta elever att komma ur sin situation. Ta del av denna föreläsning mellan 22 april–5 juni!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
22 apr – 5 jun
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev