2010-11-23 00:00  3990 Dela:

Ungdomars dagliga interaktion: En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier

Fakta
Disputation

2010-12-10

Titel (sv)

Ungdomars dagliga interaktion: En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier

Titel (eng)

Young people’s everyday interaction: A sociolinguistic study of six upper secondary school adolescents’ use of speech, writing and interactive media

Författare

Theres Bellander

Handledare

Professor Britt-Louise Gunnarsson, Professor Anna-Malin Karlsson

Opponent

Per Ledin

Institution

Institutionen för nordiska språk

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Theres Bellander

Svenskt abstrakt:

I avhandlingen studeras gymnasieungdomars interaktion med olika personer via olika medier. Tre flickor och tre pojkar från en stadsskola, en landsortsskola respektive en förortsskola har observerats under en vecka vardera i skolan, i hemmet och vid fritidsaktiviteter. Materialet utgörs av fältanteckningar, video- och audioinspelningar samt texter som deltagarna har skrivit. Studiens syfte är att undersöka hur ungdomars språkbruk varierar i förhållande till olika kontexter. Undersökningen behandlar frågor om vilka verksamheter de deltar i, vilka medier de använder och hur dessa används samt hur de uttrycker sig muntligt och skriftligt i olika sammanhang och via olika medier. Undersökningen grundas i sociolingvistisk teoribildning och i verksamhetsteori. Materialinsamlingen har genomförts med etnografiska metoder, och verktyg till analyserna har hämtats från ett brett diskursanalytiskt område.Studien uppmärksammar sambandet mellan vad ungdomar gör socialt och hur de interagerar. En växling av olika språkliga stilar synliggörs då samma personer studerats i olika kommunikativa verksamheter. Ungdomar framstår som en heterogen grupp som ägnar sig åt olika uppsättningar verksamheter. I undersökningen ifrågasätts rådande definitioner och kategoriseringar av ungdomars språkliga stilar och bruk av elektroniska medier. Undersökningen utmynnar i en komplex beskrivning av den dagliga interaktionen. Denna framträder som påverkad av ramarna för kommunikativa verksamheter, av mediernas tekniska förutsättningar samt av individuella faktorer. I samtalsturer, chattinlägg och SMS väljer ungdomarna resurser ur sina individuella språkliga repertoarer för att genom interaktionen uppnå särskilda mål eller konstruera vissa roller.

Sidan publicerades 2010-11-23 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 15:23 av


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Skolportens favorit: Matteboken används inte alltid som tänkt

Elever i årskurs 1 använder inte alltid matematikläroböcker som det var tänkt i undervisningen, konstaterar Malin Norberg som forskat om elevers arbete med matematikläroböcker. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit av Skolportens lärarpanel.

How schools can build physical activity into classroom instruction

Teachers can build brief stretching or exercise breaks into virtual classes to improve concentration, academic performance and social and emotional health, while decreasing behavioral issues, says Kate Holmes of Springboard to Active Schools.

Att som rektor leda skollogopeder

Att ha en egen skollogoped på skolan är relativt ovanligt. Men på Sofielundsskolan finns det tre. ”Det är en ofantlig tillgång. Den kunskapen som de har är något som skolan absolut behöver och jag tror inte man riktigt kan förstå det förrän man har vågat att anställa någon i en ren logopedroll”, säger Malin Pantzar, rektor.

Should we screen kids’ genes to ‘predict’ how successful they’ll be in school?

Scientists feel we’re still far from that possibility, but new research could make it possible to spot the genetic patterns associated with educational performance.

Språkforskare: Engelska i skolan riskerar att göra undervisningen torftig

Skolor försöker locka nya elever genom att byta till en ”internationell profil” och börja undervisa helt vanliga skolämnen på engelska. Frågan är vad som händer med elevernas prestationer. ”Risken är att det påverkar deras framtida akademiska karriär negativt”, säger språkforskaren Helena Reierstam