Hoppa till sidinnehåll

Ungdomars dagliga interaktion: En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier

Publicerad:2010-11-23
Uppdaterad:2012-03-27
Författare

Theres Bellander

Handledare

Professor Britt-Louise Gunnarsson, Professor Anna-Malin Karlsson

Opponent

Per Ledin

Disputerat vid

Uppsala universitet

Disputationsdag

2010-12-10

Titel (se)

Ungdomars dagliga interaktion: En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier

Titel (eng)

Young people’s everyday interaction: A sociolinguistic study of six upper secondary school adolescents’ use of speech, writing and interactive media

Institution

Institutionen för nordiska språk

Ungdomars dagliga interaktion: En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier

I avhandlingen studeras gymnasieungdomars interaktion med olika personer via olika medier. Tre flickor och tre pojkar från en stadsskola, en landsortsskola respektive en förortsskola har observerats under en vecka vardera i skolan, i hemmet och vid fritidsaktiviteter. Materialet utgörs av fältanteckningar, video- och audioinspelningar samt texter som deltagarna har skrivit. Studiens syfte är att undersöka hur ungdomars språkbruk varierar i förhållande till olika kontexter. Undersökningen behandlar frågor om vilka verksamheter de deltar i, vilka medier de använder och hur dessa används samt hur de uttrycker sig muntligt och skriftligt i olika sammanhang och via olika medier. Undersökningen grundas i sociolingvistisk teoribildning och i verksamhetsteori. Materialinsamlingen har genomförts med etnografiska metoder, och verktyg till analyserna har hämtats från ett brett diskursanalytiskt område.Studien uppmärksammar sambandet mellan vad ungdomar gör socialt och hur de interagerar. En växling av olika språkliga stilar synliggörs då samma personer studerats i olika kommunikativa verksamheter. Ungdomar framstår som en heterogen grupp som ägnar sig åt olika uppsättningar verksamheter. I undersökningen ifrågasätts rådande definitioner och kategoriseringar av ungdomars språkliga stilar och bruk av elektroniska medier. Undersökningen utmynnar i en komplex beskrivning av den dagliga interaktionen. Denna framträder som påverkad av ramarna för kommunikativa verksamheter, av mediernas tekniska förutsättningar samt av individuella faktorer. I samtalsturer, chattinlägg och SMS väljer ungdomarna resurser ur sina individuella språkliga repertoarer för att genom interaktionen uppnå särskilda mål eller konstruera vissa roller.

Young people’s everyday interaction: A sociolinguistic study of six upper secondary school adolescents’ use of speech, writing and interactive media

This thesis explores young people’s interaction with different individuals through a variety of media. Three girls and three boys aged 16 18, from an urban school, a rural school and a suburban school, were each observed for a week, at school, at home and during leisure activities. The data analysed consist of field notes, video and audio recordings, and texts written by the participants. The aim of the study is to investigate how young people s use of language varies in relation to different contexts. Questions are asked about what activities they participate in, what media they use and how they use them, and how they express themselves orally and in writing in different contexts and through different media. The study is based in sociolinguistic theory and activity type theory. Data were collected using ethnographical methods, and analytical tools were drawn from a broadly defined field of discourse analysis. The investigation sheds light on the relationship between what young people are doing socially in any given situation and how they interact. Variation in linguistic styles is made visible by a study of the same individuals involved in different communicative activities. Young people are shown to be a heterogeneous group who engage in different sets of activities. The study questions prevailing definitions and categorisations of adolescents linguistic styles and use of electronic media. The outcome is a complex description of everyday interaction, which is found to be shaped by the frames for communicative activities, the technical characteristics of the media employed, and individual factors. In conversational turns, Internet chat messages and text messages, young people select resources from their individual linguistic repertoires in order to achieve specific goals or construct particular roles through their interaction.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj
Digital temaföreläsning

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Skolportens digitala föreläsning med Issis Melin, för dig som vill lära dig mer om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. Föreläsningen fokuserar på hur elevhälsoteamet kan identifiera hedersrelaterade beteenden, samt hjälpa utsatta elever att komma ur sin situation. Ta del av denna föreläsning mellan 22 april–5 juni!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
22 apr – 5 jun
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev