Dela:

Upper secondary teachers creation of discretionary power – The tension between profession and organisation

Det är som en kedja, förklarar forskaren Karolina Parding: säg att du som gymnasielärare främst identifierar dig med ditt ämne. Om skolan då är organiserad tvärvetenskapligt, blir utrymmet ganska litet för dig att odla relevanta sociala relationer utifrån din identitet. Det i sin tur leder till att du upplever ett inskränkt handlingsutrymme. Organisation, sociala relationer och handlingsutrymme hänger helt enkelt ihop.

Fakta
Disputation

2007-06-18

Titel (sv)

Lärares handlingsutrymme

Titel (eng)

Upper secondary teachers creation of discretionary power – The tension between profession and organisation

Författare

Karolina Parding

Handledare

Professor Lennart G Svensson

Opponent

Professor Geoffrey Walford, University of Oxford, Storbritannien

Institution

Institutionen för Arbetsvetenskap / Industriell Produktionsmiljö

Lärosäte

LTU – Luleå Tekniska universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande (LTU)
Förändrade sociala relationer = sämre handlingsutrymme

Svenskt abstrakt:

Hur ser lärares arbetsvillkor ut? Hur skapas lärares arbetsvillkor? Lärarprofessionen har varit – och är nästan dagligen föremål för debatt i det svenska samhället. Bland annat diskuteras reformer av olika slag, man talar om lärararbetet i termer av stress och försämrad arbetssituation, bara för att ge några exempel. Samtidigt ses utbildning som en av våra viktigaste verktyg för att forma våra medborgare och utveckla vårt samhälle. Därmed är lärarna roll oerhört viktig. För att förstå hur lärares arbete i realiteten konstitueras, upplevs och skapas är det intressant att lyssna till lärarnas egna röster. Denna professionssociologiska studie fokuserar på gymnasielärares arbetsvillkor och mer specifikt deras handlingsutrymme.

Utifrån ett antal intervjuer med gymnasielärare i en gymnasieskola i Norrbotten har följande huvudsakliga resultat framträtt. Lärarna ser handlingsutrymme som A och O för att kunna utföra sitt arbete på ett för dem tillfredställande sätt samtidigt som de identifierar förändrade omständigheter för sitt yrkesutövande och däri också möjligheten att skapa handlingsutrymme. I lärarnas relationer till främst policys, rektorer, kollegor och elever skapas eller försvåras skapandet av – handlingsutrymme. I de fall relationerna upplevs som positiva och givande uppstår handlingsutrymme, medan de fall där relationerna upplevs negativa och problematiska försvåras skapandet av handlingsutrymme. Vad som också framkommer är att olika lärare har delvis olika syn på vad lärarprofessionen är och borde vara, två olika yrkesidentiteter kan identifieras. Den ena yrkesidentiteten krockar delvis med dagens sätt att organisera skolan, där exempelvis interdisciplinära arbetslag ofta upplevs som påtvingade och i realiteten inte givande för det dagliga arbetet, medan dessa lärare samtidigt saknar närhet och samarbete med sina ämneskollegor. En del hinder gällande handlingsutrymme kan identifieras för denna grupp. Den andra yrkesidentiteten ligger närmare dagens organisation av skolan och dessa lärare ser inte några större problem i fråga om handlingsutrymme. Trots olika yrkesidentiteter säger sig de båda grupperna ha högt handlingsutrymme, något som visar på att man som enskild lärare till viss del kan välja hur man själv i praktiken förhåller sig till skolorganisationen och de förutsättningar som ges.

Denna studies relevans kan tecknas dels i vikten av skolan som en social institution i vårt samhälle, där lärarna har en huvudroll i egenskap av att vara de professionella yrkesutövarna. Dels kan studiens relevans teckens i ett mer praktiskt sammanhang; resultaten kan vägas in i fortsatt arbete kring utvecklingen av lärares arbetsvillkor.

Sidan publicerades 2007-06-18 00:00 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Rätt stöd rustar små barn i muntligt berättande

Förskolebarn är skickliga berättare. De använder sitt språk och gör berättelser begripliga genom både ljudhärmning, gester och mimik. Men de kan behöva lite hjälp på traven. Därför behöver pedagogerna uppmuntra det muntliga berättandet, som också är viktigt för att barnet själv ska bli lyssnad på.  

Positiv effekt av egne klasser for elever med autisme

Elever med autismespekterforstyrrelser (ASF) har større sjanse å fullføre skolen dersom de har gått i spesialklasser enn om de hadde gått i en ordinær klasse, viser dansk forskning.

Svenska elever övar för lite på att prata spanska i skolan

I en studie av Berit Aronsson vid Umeå universitet 2020 visades hur elever i spanska som främmande språk skriver bättre än de pratar, men att de inte nådde upp till förväntad nivå i någon av färdigheterna efter årskurs nio. Men hur kan det komma sig att eleverna inte är bättre på att prata, när vi sedan länge har kommunikativ inriktning på främmande språksundervisningen i Sverige?

Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Skolportens digitala kurser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer