Uppsatser om insatsfaktorer, antagningar och avkastning på utbildning

Datoranvändning i skolan är negativt associerat med TIMSS testresultat i ämnena matematik och naturvetenskap, särskilt om datorer används dagligen. Det visar Linn Karlssons forskning.

Fakta
Disputation

2021-10-22

Titel (sv)

Uppsatser om insatsfaktorer, antagningar och avkastning på utbildning

Titel (eng)

Essays on inputs, admissions and returns to education

Författare

Linn Karlsson

Handledare

David Granlund, Umeå universitet, professor Magnus Wikström, Umeå universitet

Opponent

Professor Sandra McNally, University of Surrey

Lärosäte

Umeå universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Linn Karlsson

Svenskt abstrakt:

Denna avhandling består av en sammanfattning och fyra uppsatser som undersöker utbildningsrelaterade frågeställningar. Uppsats [I] analyserar sambandet mellan datoranvändning i skolor och hemmet och testresultat bland elever i fjärde klass med hjalp av TIMSS data. Datoranvändning i skolan är negativt associerat med testresultaten matematik och naturvetenskap, särskilt om datorer anvands dagligen. Daglig användning hemma har också en negativ koppling till testresultaten, men måttlig användning (veckovis eller månadsvis) har en positiv association. Det finns inga signikanta skillnader mellan ämnen, kön eller länder. Den negativa associationen tenderar att vara särskilt framträdande bland lågpresterande elever. Uppsats [II] studerar antagning till högre utbildning i Sverige. Med hjälp av en regressionsmodell jämfor vi prestationsskillnaden mellan den sist antagna studenten i betygsgruppen gentemot den sist antagna studenten i högskoleprovsgruppen. Studien är baserad på ett urval av 9024 förstaårsstudenter under läsåret 2012/2013. Studenter som ar antagna via betygsgruppen presterar bättre an studenter som ar antagna med högskoleprovet, vilket innebar att en liten omfördelning av studiepositioner till betygsgruppen potentiellt skulle kunna oka prestationsnivån i termer av avklarade högskolepoäng. Uppsats [III] använder samma datamaterial som föregående studie men fokuserar på könsskillnader i högre utbildning. Den centrala frågeställningen är: Finns det några prestationsskillnader mellan man och kvinnor som har samma betyg eller högskoleprovsresultat? För att studera detta använder vi matchningsmetoder som tillåter oss att jämföra manliga och kvinnliga studenter med liknande gymnasiebetyg eller poäng från högskoleprovet. Resultaten visar att båda urvalsinstrumenten underpredikterar kvinnors prestation på universitetet. Om vi tar hänsyn olika typer av studieprogram i matchningen minskar prestationsskillnaderna vilket tyder på att en del av de observerade skillnaderna troligtvis beror på  sammansättningen av man och kvinnor på olika program. Vuxenutbildning på gymnasienivå fungerar som en andra chans för de som hoppade av eller inte presterade tillräckligt bra på gymnasieutbildningen. Uppsats [IV] syftar till att undersöka huruvida det lönar sig för komvuxstudenter att studera vidare på universitetet.

Sidan publicerades 2021-11-03 11:36 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2021-12-02 22:25 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Googla – det gör man i skolan

Användandet av sökmotorer är väldigt utbrett bland högstadieungdomar. När de söker på internet förväntar de sig att hitta svar – men reflekterar inte över hur resultaten genereras. Det visar Cecilia Andersson i sin avhandling.

Risk att digitala verktyg motverkar det inkluderande uppdraget

Digitala verktyg används ofta till annat än skolarbete i klassrummet. Detta tar upp en stor del av undervisningstiden, vilket främst drabbar elever som har särskilda behov, menar Lars Almén som undersökt effekterna av digitaliseringsstrategin.

Matematik för låg- och mellanstadiet

Ta del av föreläsningar om bland annat programmering, undervisning om tal i bråkform, hur algebra kan stärka matematiska förmågor hos yngre elever och språkstödjande undervisning för flerspråkiga elever. Välj om du vill delta på plats i Stockholm den 27-28 januari 2022 eller digitalt!

Musik för grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i musik i grundskolan! Ta del av den senaste forskningen kring musikundervisning och lyssna på kollegor från andra skolor som berättar om spännande projekt och nya arbetssätt. Konferensen innehåller också en workshop där vi sjunger tillsammans!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskare: Så blir fysiken tillgänglig för fler

En bra fysiklärare öppnar sina elevers ögon och vägleder dem till nya upplevelser i ämnet. På det sättet kan man få fler elever utan akademisk bakgrund att fortsätta till högskolan, menar Anna Danielsson, forskare vid Stockholms universitet.

Instrument för att utveckla lärmiljön i förskolan för barn med autism

I Sverige går de flesta barn i förskola, även de med autism. Forskning pekar mot att lärmiljön sällan är anpassad för dem. Det innebär att deras möjligheter till lärande, delaktighet och inkludering begränsas.

Ny rapport visar att barn och ungdomar inte får stöd för depression och ångest

Psykisk ohälsa bland barn och unga är en viktig samhällsfråga. Både självrapporterade psykiska besvär och vården av dessa har ökat kraftigt. Trots det är det fortfarande många som inte söker och får vård för depression och ångest. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Forte.

How school leaders can support enhanced rigor in instruction

With the right guidance, teachers can promote students’ independence in the pursuit of challenging goals.

Building a whole child wellness team

Strategies for combining physical, nutritional, and mental health goals in the early grades to improve student engagement and productivity.