Utforskande meningsskapande i sva-undervisning via digital teknik. En etnografisk fallstudie om nyanlända elevers digitala meningsskapande i svenska som andraspråk

Anna Irma von Knorring vill med sin avhandling bidra till fördjupad kunskap om kontexten för nyanlända lågstadieelevers digitala meningsskapande i ämnet svenska som andraspråk.

Fakta
Disputation

2023-02-20

Titel (sv)

Utforskande meningsskapande i sva-undervisning via digital teknik: en etnografisk fallstudie om nyanlända elevers digitala meningsskapande i svenska som andraspråk

Författare

Anna Irma von Knorring

Handledare

Docent Eva Wennås Brante, Malmö universitet. Docent Anna-Lena Godhe, Malmö universitet. Biträdande professor Shannon Sauro, Malmö universitet

Opponent

Professor Ylva Lindberg, Jönköpings universitet

Lärosäte

Malmö universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Anna Irma von Knorring

Svenskt abstrakt:

I dagens samhälle är flerspråkighet snarare regel än undantag. I nästan varje klassrum i Sverige finns flerspråkiga elever. Vissa av dessa elever är även nyanlända. Ett sätt att möta elevers olika erfarenheter och behov utan att exkludera någon kan vara att använda digital teknik som ett didaktiskt verktyg. Den här avhandlingen bidrar med fördjupad kunskap kring kontexten för nyanlända lågstadieelevers digitala meningsskapande i ämnet svenska som andraspråk (sva), när ämnet läses integrerat med ämnet svenska. Områdena andraspråksundervisning och elevers meningsskapande med digital teknik kan tillsammans erbjuda nya möjligheter för elever att använda flerspråkighet som en resurs i lärandet.

I kontexten ingår undervisningens orkestrering och innehåll, resurser för meningsskapande, läs- och skrivprocesser samt texter; alla aspekter är väsentliga för elevernas utrymme för meningsskapande. Jag har valt att dela in kontexten för nyanlända grundskoleelevers digitala meningsskapande i tre nivåer: konceptuell, didaktisk och produktionsnivå. Nivåerna är tre olika lager snarare än ett hierarkiskt system; nivåerna interagerar med varandra och kan röra sig uppåt eller nedåt i systemet.

Avhandlingens viktigaste resultat är att lärare hade ett inkluderingsfokus på digital teknik, där nyanlända elever, tillsammans med lärare och andra klasskamrater, utforskade digitalt meningsskapande genom flerspråkighet och translanguaging. Flerspråkiga komponenter var dock inget de nyanlända eleverna kunde använda sig av i digitalt förmedlade berättande och återberättande texter.

Ett av avhandlingens främsta bidrag är hur den empiriskt synliggjort kontexten för nyanlända grundskoleelevers möjligheter och begränsningar i digitalt meningsskapande i sva. Resultaten bidrar till att utveckla undervisningen med ett flerspråkigt perspektiv när det gäller hur teknik används, utbildningens orkestrering och hur eleverna stöttas i meningsskapandet.

Sidan publicerades 2023-01-16 14:48 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2023-02-23 16:44 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Kulturell mångfald som resurs i elevers lärande

Det tar tid för lärare att förstå hur de kan använda elevers flerspråkighet och kulturella mångfald som resurs i lärande. Den slutsatsen drar Manuela Lupsa i sin avhandling om hur lärare omsätter nya kunskaper i sin undervisning.

Elever har en kluven inställning till ämnet svenska som andraspråk

Samtidigt som de uppskattar undervisningen i svenska som andraspråk upplever eleverna att det finns en negativ syn på ämnet och att de blir cementerade i sitt invandrarskap. Det visar Frida Siekkinens forskning.

Svenska som andraspråk

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i svenska som andraspråk! Delta på plats i Stockholm 12–13 oktober, eller se inspelade föreläsningar via vår webbkonferens 19 okt–16 nov. Boka din plats till lägsta pris idag!

Skolbibliotek

Välkommen till årets konferens för dig som leder eller arbetar i skolbibliotek. Ta del av den senaste forskningen, få fördjupning, verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Delta i Stockholm 25–26 april eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 2–23 maj. JUST NU! Sista-minuten-erbjudande. Ange bokningskoden KAMPANJ15 vid bokning och få 15% rabatt.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser