Dela:

Vägar till ett akademiskt skriftspråk

Vägen till ett akademiskt skriftspråk är kantad av hinder, säger Sofia Ask, som i sin avhandling lyfter fram tre O:n inom akademin som försvårar för studenterna: otydlighet, oenighet och oenhetlighet. Men det finns förstås vägar - och till slut hittar studenterna dem.

Fakta
Disputation

2007-09-28

Titel (sv)

Vägar till ett akademiskt skriftspråk

Titel (eng)

Roads to academic written language

Författare

Sofia Ask

Handledare

Professor Jan Einarsson samt Eva Östlund-Stjärnegårdh.

Opponent

Professor Jon Smidt, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim, Norge

Institution

Institutionen för humaniora

Lärosäte

VxU – Växjö universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande (VxU)
Läs Skolportens intervju med Sofia Ask

Svenskt abstrakt:

Det övergripande syftet med avhandlingen är dels att analysera vilka generella drag av akademisk skriftspråkskompetens studenters texter uppvisar i början respektive i slutet av deras akademiska grundutbildning, dels att undersöka vilka vägar studenter med olika studiebakgrund väljer när de erövrar en akademisk skriftspråkskompetens.

I avhandlingen undersöks stadieövergångar inom utbildningssystemet ur ett studentperspektiv. Det empiriska material som avhandlingen grundar sig på består av kvalitativa forskningsintervjuer med lärarstudenter i olika skeden av sin utbildning, och av analys av texter skrivna av samma studenter. Studien visar att både nya och erfarna studenter har svårt att se en koppling mellan undervisningen i svenska på gymnasieskolan och universitetsstudierna, särskilt när det gäller det akademiska skrivandet. De nya studenterna upplever därför stark frustration och förvirring i övergångsfasen. De erfarna studenterna menar att de främst har utvecklat en akademisk skriftspråkskompetens under studietiden genom uppsatshandledning, vilken upplevs som avgörande för språkutvecklingen.

De nya studenternas interimtexter kännetecknas av tydlig personlig närvaro, varierande grad av avskrift av källtext och osäker referenshantering. Uttryck för kritiskt-analytiskt tänkande är inte vanligt förekommande, och texterna är allt som oftast vardagligt hållna. De erfarna studenterna skriver inte av text, men visar ändå osäkerhet i sin användning av innehållet i källtexterna. De skriver akademiskt genom att göra täta referensmarkörer och genom att använda en högtravande stilfärg. De akademiska språkliga redskapen används ibland av de erfarna studenterna som dekorering för att förstärka intrycket av förtrogenhet med den akademiska diskursen.

Sidan publicerades 2007-08-08 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 12:54 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer