Hoppa till sidinnehåll
Specialpedagogik

Världens opålitlighet: Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

Publicerad:2011-06-17
Uppdaterad:2012-03-27
Författare

Ingalill Stefansson

Handledare

Professor Henry Cöster

Opponent

Docent Kennert Orlenius

Disputerat vid

Karlstads universitet

Disputationsdag

2011-04-29

Titel (se)

Världens opålitlighet: Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

Titel (eng)

The Unreliability of the World: A Concept Analysis of the Work of Understanding One’s Life in Special School

Institution

Estetisk-filosofiska fakulteten

Världens opålitlighet: Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

Avhandlingen presenterar en studie om livsförståelsearbete i särskolan. Livsförståelsearbete är på riktigt , på elevernas betingelser. Det hjälper eleven att förstå sig själv och lära sig leva i en värld som är, eller kan upplevas opålitlig. Läraren har i särskolan påtagligt elevens liv i sin hand och vilket förhållningssätt läraren väljer spelar roll för om eleven skall ha möjlighet att arbeta med sin livsförståelse. Analyser av begrepp från existensfilosofer med interdependens i fokus syftar till att förstå livsförståelsearbetet. Exempelvis diskuteras K.E. Løgstrups filosofi om det etiska kravet samt spontana och kretsande livsyttringar, Karl Jaspers gränssituationer, Paul Tillichs modet att finnas till och Henry Cösters arbeten om etik och social omsorg. Resonemangen sätts i relation till två olika förhållningssätt pedagogen kan välja. Jag kallar dem efterföljande och styrande. Analyserna illustreras med elevteckningar och med berättelser grundade på erfarenheter av arbete i särskola. Metoden, att med distinktioner se alternativen, har inspirerats av K.E. Løgstrups fenomenologiska tolkning av vardagsverkligheten. Resultatet – en teori om vad livsförståelsearbetet tyckas handla om – grundas på resonemangen om de olika begreppen sammantagna. Teorin gör att det går att tala om och förhålla sig till livsförståelsearbetet. Exempel på områden, verksamheter och situationer där kunskap om vikten av livsförståelsearbetet har betydelse för människors möjligheter till delaktighet i en samhällsgemenskap diskuteras. Ingalill Stefansson, speciallärare och filosofie magister i pedagogik är verksam som lärare vid särvux CFL, Centrum för flexibelt lärande i Söderhamns kommun och på Högskolan i Gävle där hon undervisar i specialpedagogik. Genom ett av CFL:s projekt, Den retsamma skolbänken, har ett mångårigt utvecklingsarbete om utbildningsinnehåll i särskolan bedrivits. Som ett resultat av dessa studier har den här avhandlingens fråga vuxit fram.

The Unreliability of the World: A Concept Analysis of the Work of Understanding One’s Life in Special School

This thesis presents a study of the work of understanding one s life. The work of understanding one s life is what I call the work that pupils in special school and special school for adults (education for pupils, children as well as adults with intellectual challenges) themselves initiate. It is a real job, based on the pupils conditions where the purpose is to understand his or her self and learn to live in a world that is or can be experienced as unreliable. In special school the teacher has very obviously the pupil s life in his or her hand and the way of approach that the teacher chooses is of great importance for the possibility for the pupil to work with his or her understanding of life.Analyses of concepts from existential philosophers with interdependence in focus have the purpose of understanding the work of understanding one s life. For example K.E. Løgstrup s philosophy on the ethical demand is discussed, as also spontaneous and revolving life expressions, Karl Jaspers border situations, Paul Tillich s the courage to be and Henry Cöster s work on ethics and social care. The discussion is put in relation to two different ways of approach that the pedagogue can choose. I call them following and leading approach. The analyses are illustrated with drawings from pupils and stories based on my experience of many years work in special school. The method, to see the alternative with distinctions, has been inspired by K.E. Løgstrup s phenomenological interpretation of everyday reality. The result a theory on what the work of understanding one s life is about is based on the discussion of the different concepts of the analysis in combination. The theory makes it possible to both speak about and relate to the work of understanding one s life. Finally examples are given of areas, activities and situations where knowledge about the importance of the work of understanding one s life is important for people s possibility of taking part in community of society.

 

Specialpedagogik
Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Göteborg

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta på plats i Göteborg eller via webbkonferensen. Boka nu till bästa pris, 4 285 kr ex. moms (ord. pris 5 795 kr ex. moms) t.o.m. 31/10!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
30 nov – 1 dec

AI i undervisningen

Skolportens digitala TEMA-föreläsning för dig som vill lära dig mer om artificiell intelligens och hur den nya teknologin påverkar arbetet i skolan. På vilka sätt är AI användbart i klassrummet, och vilka utmaningar kan du behöva hantera i den digitala skolan? Föreläsningen är av intresse för alla som arbetar i grundskolan, gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
16 okt – 23 nov
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev