Vi och dom i skola och stadsdel: Barns identitetsarbete och sociala geografier

Frågan om skolval berör inte bara de vuxna, som formellt är de som väljer skola för sina barn, utan det är i hög grad en väsentlig del i barnens identitetsarbete. Katarina Gustafson har i sin avhandling studerat 11-12-åringars identitetsskapande i två olika stadsdelar; ett egnahemsområde och ett multikulturellt område.

Fakta
Disputation

2006-09-22

Titel (sv)

Vi och dom i skola och stadsdel: Barns identitetsarbete och sociala geografier

Författare

Katarina Gustafson

Handledare

Héctor Pérez Prieto, Sverker Lindblad, Fritjof Sahlström, H

Opponent

Solveig Hägglund

Institution

Pedagogiska institutionen

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande (UU)
Läs Skolportens intervju med Katarina Gustafson

Svenskt abstrakt:

Hur ser barns uppväxtvillkor och vardagsliv ut i en segregerad förort? Avhandlingen handlar om barns identitetsarbete, med utgångspunkt i platserna där det sker. Svaren på till synes så enkla frågor som var brukar barnen vara, eller inte vara, vilka som är deras favoritplatser, vad de gör i de olika platserna och tillsammans med vilka ger inblick i de komplexa processer som identitetsarbete utgör.

Det är en etnografisk studie av barns identitetsarbete och sociala geografier i en svensk förorts skolor och stadsdelar. Resultaten visar hur barns identitetsarbete kan förstås utifrån barn som aktörer, delaktiga i att (åter-)skapa sina sociala geografier. Avhandlingens fokus är barns sociala identiteter och att detta är en relationell process som sker i samspel med andra i olika kontexter. Till skillnad från andra social konstruktionistiska forskare har den relationella aspekten vidgats till att även inkludera de platser där identitetsarbetet sker. Platser och deras utformning påverkar användandet och föreställningar om dem samtidigt som aktörernas användande av platser i sin tur också påverkar platserna.

I analyserna ses barns agerande och berättelser, i form av fotografier, intervjuer och kartor, som identitetsframföranden. Det kan handla om två kompisar som gör om en bakdörr till en egen plats, ett snackställe med utrymme för bara de två, eller om hur man på det rutnät mitt ute på en asfalterad skolgård som utgör en så kallad kingplan visar upp sig som vi-i-klassen. Identitetsframföranden kan även handla om att visa upp sig som svenska medelklasspojkar från egnahemstadsdelen som inte vill gå i förortens multikulturella skola.

Skolvalsfrågan kom att ha stor plats i identitetsarbetet hos dessa barn och bidrog till att förstärka uppdelningen mellan vi och dom i förorten. Det intressanta här är att frågan om skolval inte bara berör de vuxna, som formellt är de som väljer skola för sina barn, utan att det i hög grad är en väsentlig del i barnens identitetsarbete. De studerade barnen förhåller sig till rådande områdesdiskurser och blir delaktiga i att konstruera både skolor och områden som så kallade no-go-areas.

Segregationen visar sig vara en process där olika aktörer, även barn, är delaktiga i att skapa och upprätthålla en rumslig åtskillnad mellan olika grupper. I den processen ingår skapandet av vi och något något som förstärker skillnader mellan olika grupper oavsett om det sker på en skolgård eller i en förorts olika stadsdelar.

Sidan publicerades 2006-09-05 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-05-03 12:46 av


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Dyslexi
  Skolporten nr 1/2019 – ute nu!

Tema: Dyslexi

Tidig och mer systematisk hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter är insatser forskarna kan enas om. Intervjun: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet. Reportage: Nu utbildas de första lärarassistenterna inom yrkeshögskolan. Lärarpanelens val: Lärare är okritiska till entreprenöriellt lärande.

Köp digitala lösnummer!
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Delat ledarskap är dubbel glädje

Trodde du att framgångsrika skolor kräver viljestarka ledare med förmågan att intuitivt läsa av sammanhanget och driva igenom sina egna visioner? I så fall är det dags att tänka om.

Ökad psykisk ohälsa bland förskollärare

Förutsättningarna för förskolan och förskollärares uppdrag är mycket problematiska, visar en forskningsrapport från Malmö universitet. Hög arbetsbelastning, brist på resurser, gränslöshet i uppdraget och utsträckt lojalitet är några av de dilemman forskarna pekar på. Bakgrund till studien är hög sjukfrånvaro och en ökad psykisk ohälsa hos förskollärare.

Hur viktiga är digitala verktyg i skolan för elever med funktionsnedsättning?

Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till ett frukostseminarium för att belysa vikten av att ha tillgång till digitala verktyg i skolan för elever med funktionsnedsättning.

Teacher: Here’s how to make lessons fun

Korey Barkley, a middle-school Spanish teacher in Massachusetts, helps students love to learn by adopting strategies that make it fun. In this commentary, Barkley shares four approaches, including playing games, offering more choices and scheduling brain breaks.

Ungdomars hälsa halkar efter

Världens ungdomar är historiens hittills största generation. Tyvärr är deras hälsomässiga situation utmanande. I en studie i tidskriften the Lancet har man har undersökt utvecklingen i 195 länder under perioden 1990–2016. Resultaten visar på bland annat en ökning av övervikt och fetma, som nu drabbar en femtedel av världens ungdomar.