Hoppa till sidinnehåll
Bild

Video Poetry: Negotiating Literary Interpretations. Students’ Multimodal Designing in Response to Literature

Publicerad:2017-09-06
Uppdaterad:2017-10-24

Heidi Höglund har utforskat hur en arbetsprocess med att omvandla poesi till film inverkar på en grupp elevers tolkningsarbete kring den litterära texten.

Författare

Heidi Höglund

Handledare

Professor Ria Heilä-Ylikallio, Åbo Akademi

Opponent

Professor Anna Nordenstam, Luleå Tekniska universitet

Disputerat vid

Åbo Akademi

Disputationsdag

2017-09-15

Titel (eng)

Video Poetry: Negotiating Literary Interpretations. Students’ Multimodal Designing in Response to Literature

Abstrakt

Denna studie fokuserar elevers multimodala textskapande inom litteraturundervisning. Detta görs genom att studera hur en arbetsprocess med att omvandla poesi till film inverkar på en grupp elevers tolkningsarbete kring den litterära texten. Forskningsintresset är ett led i att stärka forskningsbaserad kunskap om multimodalt tolkningsarbete inom litteraturundervisningen och följaktligen avser studien bidra till den vidare debatten om litteraturläsningens legitimering och till det litteraturdidaktiska forskningsfältet.

Teoretiskt baseras studien på ett performativt förhållningssätt till litteraturläsning och litteraturundervisning, ett förhållningssätt som utgår från att litteraturtolkning är något en gör och förhandlar, inte något som är. Den analytiska ramen grundar sig på multimodal socialsemiotisk teori och riktar fokus mot hur eleverna under filmskaparprocessen använder sig av olika semiotiska resurser för att förhandla och representera sin tolkning. Datamaterialet består dels av videoinspelningar av en grupp elevers (fyra elever) kollektiva arbetsprocess, dels av deras digitala videofilm. Datamaterialet är insamlat i en finlandssvensk skola med elever i årskurs åtta.

Resultaten visar hur litteraturtolkning är något som eleverna aktivt förhandlar och hur semiotiska resurser sätts i spel för att förhandla om den litterära texten. Vidare visar resultaten hur förhandlingen om den poetiska texten är nära kopplad till användningen av och förhandlingen om semiotiska resurser. Detta antyder att de semiotiska resurser som är tillgängliga och som används är av betydelse i elevernas tolkningsarbete av litterära texter. Att omvandla poesi till film är en komplex och mångfasetterad process som kontinuerligt erbjuder, utmanar och uppmanar elever till att förhandla om den litterära texten. Således öppnar processen upp till förhandling om olika tolkningar, läsningar och perspektiv. Med stöd i studiens resultat innefattar förhandling om tolkning diverse sätt att kombinera, kontrastera och framhålla olika tolkningar.

Studien för fram en performativ ingång till litteraturundervisning som utmärks av utrymmen för att förhandla om litterära tolkningar. En sådan ingång betonar förmågan att förhandla om olika synvinklar, perspektiv, positioner och åsikter för att kunna möta motstridiga och mångtydiga perspektiv. Avsikten med litterär tolkning är därmed inte en strävan efter att nå konsensus, utan istället uppmuntras eleverna till att reflektera över skillnader, olika förståelser och medvetenhet om avvikande uppfattningar. Studien ger stöd för att sådana utrymmen kan erbjudas i litteraturklassrummet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev