Dela:

Virtual learning environments in higher education: A study of user acceptance

När man implementerar en virtuell lärplattform inom den högre utbildningen är det en sak som är viktig att komma ihåg, säger Christina Keller: organisationskulturen har stor betydelse för om lärare och studenter kommer att acceptera den nya tekniken.

Fakta
Disputation

2007-10-01

Titel (eng)

Virtual learning environments in higher education: A study of user acceptance

Författare

Christina Keller

Handledare

Professor Sven Carlsson, professor Birger Rapp, professor Fredrik Nilsson.

Opponent

Docent Lars Svensson, Institutionen för ekonomi och informatik, Högskolan Väst, Trollhättan

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Lärosäte

LiU – Linköpings universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Christina Keller

Svenskt abstrakt:

I takt med att kraven på livslångt lärande ökar används virtuella lärplattformar alltmer ihögre utbildning. Förändringen från undervisning på campus till lärande helt ellerdelvis via virtuella lärplattformar ställer nya krav på lärare och studenter. Ett villkor föratt lärande verkligen skall ske via de virtuella lärplattformarna är att lärare ochstudenter accepterar den nya tekniken. Mot denna bakgrund är avhandlingens syfte attskapa kunskap om faktorer som påverkar acceptans av virtuella lärplattformar hoslärare och studenter i högre utbildning. Den universitetsutbildning som har studeratsinom ramen för avhandlingen bedrivs i s.k. blandade lärmiljöer, där undervisning påcampus varvas med utbildningsmoment som fullgörs via lärplattformar. För attuppfylla avhandlingens syfte har ett antal teoretiska och empiriska studier genomförts.De teoretiska studierna syftade till att ta fram en teoretisk modell för att förklaraacceptans av virtuella lärplattformar hos lärare och studenter i blandade lärmiljöer. Deempiriska undersökningarna utgjordes av en enkätundersökning vid Högskolan iJönköping, en fallstudie vid Växjö Universitet och en komparativ fallstudie vidNordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap (Sverige), Universitetet i Tromsö(Norge) och Kaunas Medicinska Universitet (Litauen).

Resultat av de empiriska undersökningarna visade att studenters lärstilar inte harnågon inverkan på deras acceptans av de virtuella lärplattformarna. Organisatoriskafaktorer, t ex på vilket sätt lärplattformen införs och används i undervisningen, harstörre inverkan på studenters acceptans än individuella egenskaper hos studenternasjälva (som t ex ålder, kön och lärstil). Den faktor som påverkade acceptansen hoslärare och studenter mest var organisationskulturen vid universitetet.Organisationskulturen påverkade acceptansen positivt när den främjade användandetav lärplattformen, och negativt när den motverkade användandet av lärplattformen.Faktorer som påverkade acceptansen av lärplattformarna i positiv riktning var attlärare och studenter upplevde en reell nytta med att använda lärplattformen, att dennanytta var tydlig och kommunicerbar till andra, samt att det var prestigefyllt att användalärplattformen. Det senare kriteriet var beroende av organisationskulturen.Organisationskulturen kunde också ge upphov till konflikter mellan vad lärare ochstudenter bedömde som lärande av god kvalitet och det lärande som man upplevde attlärplattformen kunde förmedla. Som ett resultat av de teoretiska studierna presenterasen modell för att beskriva och förklara acceptans av virtuella lärplattformar hos lärareoch studenter i blandade lärmiljöer. Modellen bygger på en kombination av treteoretiska perspektiv: organisatoriskt lärande, teknologisk acceptans ochinnovationsteori. Dessa perspektiv förklaras närmare i avhandlingen. Vidare ges ettantal råd till dem som skall fatta beslut om och/eller genomföra implementering avvirtuella lärplattformar i syfte att åstadkomma en hög acceptans hos lärare ochstudenter.

Sidan publicerades 2007-09-24 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 12:38 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
5 mest lästa på FoU
Att börja på förskola – hur går introduktionen egentligen till?

När barnen för första gången ska lämna hemmiljön och skolas in på förskola är introduktionen mycket viktig. Detta betonas i förskolans läroplan men där står inget om vad en god introduktion är eller hur den bör gå till. Nu har forskare gjort en stor undersökning med förskolepersonal och har därmed fått en god bild över hur det ser ut i praktiken.

Finländska daghemsbarn får lyssna på högläsning oftare än sina nordiska grannar

Nordiska daghemsbarn får ofta lyssna på sagor men kunde få fler möjligheter att experimentera med skriftspråket. Det visar en studie utförd av forskare vid bland annat Åbo Akademi bland nordiska lärare inom småbarnspedagogik som också tyder på att tidiga läs- och skrivaktiviteter oftast är oplanerade och att sättet lärarna ordnar högläsning på skiljer sig mellan länderna.

Ett öppet klassrumsklimat är viktigt för elevers demokratilärande

Ett öppet klassrumsklimat där elever bjuds in att fråga, diskutera och komma med synpunkter på ämnesinnehållet är det i särklass viktigaste för att skapa förutsättningar för demokratilärande – oavsett skolämne. Det säger forskare som var med och tog fram Skolforskningsinstitutets forskningssammanställning.

Sjuklig fetma bland barn ökade under pandemin

Allt fler fyraåringar är överviktiga och den sjukliga fetman, obesitas, ökar mest. Det visar en stor studie som undersökt barns hälsodata under pandemiåret 2020.

Snårig väg till jobb för nyanlända lärare

Snabbspåret för lärare är långt ifrån en rak väg till undervisning i ett klassrum. Det upplever lärare som kommit till Sverige och vill börja jobba.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Förskolans arbetsmiljö
  Skolportens magasin nr 1/2023

TEMA: Förskolans arbetsmiljö

Tema: Stora barngrupper och brist på utbildade förskollärare är några av förskolans utmaningar. Intervjun: En grundbult för att stävja mobbning är att arbeta med skolans ledarskap och sociala klimat, säger forskaren Robert Thornberg.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser