Vocational Teachers’ Professional Competence at the Intersection of Two Regimes of Competence: The case of Sweden

Sofia Antera har i sin avhandling utforskat yrkeslärares kompetens utifrån deras egna uppfattningar samt rektorernas perspektiv.

Fakta
Disputation

2023-05-05

Titel (eng)

Vocational Teachers’ Professional Competence at the Intersection of Two Regimes of Competence: The case of Sweden

Författare

Sofia Antera

Handledare

Professor Marianne Teräs, Stockholms universitet Docent Staffan Nilsson, Stockholms universitet Helena Rehn, Stockholms universitet

Opponent

Professor Petri Nokelainen, Tampere University, Finland

Institution

Institutionen för pedagogik och didaktik

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

The high demand for vocational teachers in Vocational Education and Training (VET) in Sweden has led to their recruitment in the early stages of vocational teacher studies. Entering into this new community of practice, vocational teachers tend to bring in experience from their previous occupational practice. This dissertation explores vocational teachers’ competence through their own perceptions and through the school principals’ perspective, addressing important competence areas, as well as how professional competence is defined and understood by vocational teachers themselves.

This dissertation is a compilation thesis of three Studies. Study I is a Conceptual Analysis Method (CAM) of the concept of professional competence of vocational teachers. Study I demonstrated that the main attributes of professional competence include the situated and developmental character of professional competence and its relationship with action. A distinct relationship between professional competence and professionalism, performance, and qualifications was identified as significant to the concept.

Study II, a questionnaire of important and achieved competence, answered by 370 participants, showed that good communication with students and assessment of students’ knowledge, skills and abilities are the two most important and achieved competencies for vocational teachers. On the contrary, previous teaching experience and working experience with migrants were placed among the least important. Moreover, Study II presented results on vocational teachers’ challenges, with students that need extra support being the challenge affecting teachers the most.

Study III, an interview study with 14 vocational teachers, outlined the regime of competence for vocational teachers. The regime of competence is a set of principles that recognise membership in a community. According to the findings, the regime of competence for vocational teachers includes up-to-date vocational competence, but also interpersonal competence, meaning communication skills and the construction of a teacher-student trust relationship. Part of this regime is also the teacher’s ability to match the student with the workplace, contributing to higher quality work-based training for the student. Finally, a continuous development attitude is included.

The combined findings from the three Studies indicated that teaching competence has a high use value due to its relevance with the vocational teachers’ work, but low exchange value as it is not a formal requirement for teachers’ employment. On the contrary, vocational competence have high exchange value, as it is required for recruitment. The analysis of the combined findings concluded that different competence areas are prioritised based on relevance to the teaching practice, formality and individual preference. With these three aspects affecting teachers’ choices of what competence they would develop, there is a risk for unbalanced identities.

In conclusion, understanding what is needed for the job of a vocational teacher can facilitate better preparation for vocational teachers. Supporting teachers aligning their previous competence with the regime of competence instructed by the practice of vocational teaching can be assisted through the recontextualisation of previous experiences to achieve relevance to the new tasks.

Sidan publicerades 2023-05-04 10:34 av Susanne Sawander


Relaterat

Bakgrund och kön styr val av gymnasieprogram

Bakom en till synes jämn könsfördelning på gymnasiets naturprogram döljer sig stora skillnader. Johanna Mellén visar att elevers gymnasieval har varit lika bundna av kön och social bakgrund sedan 1970-talet.

Feminin medelklass norm på gymnasiets frisörutbildning

Ett feminint medelklassideal präglar gymnasiets frisörutbildning. Men eleverna har oftast en arbetarbakgrund, visar Eva Klope som forskat om hur tjejer fostras in i frisöryrket.

TEMA: Tydliggörande pedagogik för vuxna Webbkonferens

Ta del av en digital föreläsning med temat tydliggörande pedagogik för vuxna. Titta när det passar dig under en femveckorsperiod!

Vård- och omsorgsprogrammet

Välkommen till en konferens för dig som undervisar på vård- och omdorgsprogrammet! Ta del av föreläsningar som ger fördjupning, forskning och verktyg som rör karaktärsämnen och organisation, både på gymnasiet och i vuxenutbildningen. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen.

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning" tar upp vad lärlingslärarens uppdrag blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs och hur uppdraget formar lärlingsläraren?

Historia i mänsklighetens tjänst: internationella riktlinjer och svensk gymnasieundervisning i historia, 1927-2002

Thomas Nygrens avhandling "Historia i mänsklighetens tjänst: internationella riktlinjer och svensk gymnasieundervisning i historia, 1927-2002" är en studie av internationella riktlinjer och historieundervisningen i Sverige 1927-2002. NF:s, UNESCO:s och Europarådets riktlinjer undersöks i förhållande till svenska styrdokument, lärares uppfattningar om och studenters arbete i historia.

Unga i normalitetens gränsland: undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende

Vad händer i verksamheter som samtidigt ska åtgärda både sociala och pedagogiska problem och där diskurser från olika institutionella och vetenskapliga fält korsas? Det under söker Susanne Severinsson i avhandlingen "Unga i normalitetens gränsland: undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende."

Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck

Målet med Anna Lindqvists avhandling "Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck" är att tolka och förstå danslärarnas inställning till kön och dans som ett kunskapsområde från danslärarnas perspektiv.

En Meningsfull Historia? : Didaktiska perspektiv på historieförmedlande museiutställningar om migration och kulturmöten

I avhandlingen "En meningsfull historia?" undersöker och diskuterar historikern Cecilia Axelsson museernas roll som folkbildare och som utökade klassrum för skolan samt deras förmedling av historia.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser