What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics

Fakta
Disputation

2010-08-27

Titel (sv)

Vad lär eleverna och vad görs möjligt för dem att lära? – Professionella insikter om undervisning och lärande funna och delade av lärare i matematik

Titel (eng)

What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics

Författare

Angelika Kullberg

Institution

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Lärosäte

GU – Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Angelika Kullberg

Svenskt abstrakt:

Denna avhandling har tillkommit utifrån ett intresse av att bättre förstå relationer mellan undervisning i matematik och elevers lärande. Marton et al. (2004) menar att om man har för avsikt att förbättra elevernas möjlighet att lära, så måste man ta hänsyn till vad eleverna skall lära och den förmåga de skall utveckla. Flera forskare anser att det som eleverna skall lära innehållet i undervisningen har åsidosatts inom forskning och skolutveckling på senare år och istället har elevens lärande och sökande efter kunskap på egen hand betonats (Hiebert et al., 1997; Lobato et al., 2005). Lärarens betydelse för elevernas lärande har tonats ned, vilket enligt Chazan och Ball (1999) kan ha hindrat lärare från att ta en aktiv roll i elevernas lärande. I avhandlingen görs antagandet att lärarens undervisning påverkar elevernas lärande (Nuthall, 2004). Avhandlingen undersöker vad eleverna lär utifrån den undervisning som eleverna erbjuds. Utgångspunkten för avhandlingen är tidigare studier, genomförda av lärare som arbetat tillsammans med att systematiskt studera sin undervisning, genom att försöka ta reda på vad eleverna behöver få möjlighet att erfara för att lära sig det som lärarna avsett. Studierna prövar om denna kunskap, funnen av lärare i en situation, kan kommuniceras och användas av andra lärare. I avhandlingen analyseras två studier om lärande i matematik, en om rationella tal och en om addition och subtraktion av negativa tal.

Sidan publicerades 2010-06-10 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 09:22 av


Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Att vända en skola

Stora satsningar har gjorts på riktade insatser till utsatta skolor, och fler kan vara på väg. Nu börjar forskarna kunna dra slutsatser om vad som fungerar. Läs ett utdrag ur temat Att vända en skola i nya numret av Skolportens magasin!

Undervisning behöver anpassas för nyanlända ungdomar utan tidigare skolbakgrund

Nyanlända ungdomar utan tidigare skolbakgrund behöver få en undervisning som är anpassad efter deras individuella behov på gymnasieskolans språkintroduktion. Förutom att lära sig svenska och vårt skriftspråk måste de till exempel förstå hur de ska förhålla sig till normer som kan vara nya för dem. Läraren spelar en viktig roll i det arbetet visar en avhandling i svenska som andraspråk.

Skolportens favorit: Så pratar eleverna om religion

Elever har tankar kring religion, tro och icke-tro, som sällan eller aldrig lyfts i undervisningen eller i läromedlen. Det visar Fredrik Jahnkes avhandling, som nu valts till Skolportens favorit av lärarpanelen.

Hur blir lek levande?

Nadezda Lebedeva har undersökt hur man studerar barns lek. Hon berättar om några intressanta faktorer om nyanlända barns lek i svenska förskolan.(webb-tv)

Föräldraprogram ökade den psykiska hälsan hos nyanlända

Vad händer när den viktigast uppgiften – att vara förälder – vänds upp och ner på en plats där allt är nytt och främmande? Fatumo Osman, docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna, har forskat om lösningar som fått betydelse för föräldrar, barn och samhället.