What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics

Fakta
Disputation

2010-08-27

Titel (sv)

Vad lär eleverna och vad görs möjligt för dem att lära? – Professionella insikter om undervisning och lärande funna och delade av lärare i matematik

Titel (eng)

What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics

Författare

Angelika Kullberg

Institution

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Lärosäte

GU – Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Angelika Kullberg

Svenskt abstrakt:

Denna avhandling har tillkommit utifrån ett intresse av att bättre förstå relationer mellan undervisning i matematik och elevers lärande. Marton et al. (2004) menar att om man har för avsikt att förbättra elevernas möjlighet att lära, så måste man ta hänsyn till vad eleverna skall lära och den förmåga de skall utveckla. Flera forskare anser att det som eleverna skall lära innehållet i undervisningen har åsidosatts inom forskning och skolutveckling på senare år och istället har elevens lärande och sökande efter kunskap på egen hand betonats (Hiebert et al., 1997; Lobato et al., 2005). Lärarens betydelse för elevernas lärande har tonats ned, vilket enligt Chazan och Ball (1999) kan ha hindrat lärare från att ta en aktiv roll i elevernas lärande. I avhandlingen görs antagandet att lärarens undervisning påverkar elevernas lärande (Nuthall, 2004). Avhandlingen undersöker vad eleverna lär utifrån den undervisning som eleverna erbjuds. Utgångspunkten för avhandlingen är tidigare studier, genomförda av lärare som arbetat tillsammans med att systematiskt studera sin undervisning, genom att försöka ta reda på vad eleverna behöver få möjlighet att erfara för att lära sig det som lärarna avsett. Studierna prövar om denna kunskap, funnen av lärare i en situation, kan kommuniceras och användas av andra lärare. I avhandlingen analyseras två studier om lärande i matematik, en om rationella tal och en om addition och subtraktion av negativa tal.

Sidan publicerades 2010-06-10 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 09:22 av


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Forskningsutblick: Tidiga insatser i förskolan, att vara nära men med nya ögon

Tidiga insatser i förskolan är socioekonomiskt lönsamma eftersom det kan bidra till att minska utanförskap och misslyckande i skolan.

”Forskningen har svårt att hitta riktigt lyckade chefer”

Organisationers stora satsningar på ledarskapsförbättring förstärker en olycklig ledarcentrism. Bättre då att låta chefer och medarbetare ge ärlig och genomtänkt feedback för förbättring. Och mobilisera medarbetarna mindre som bihang till ledare och mer som medskapare av organisering och som delansvariga för verksamheten, skriver professor Mats Alvesson.

Tidiga insatser i förskolan. Erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun

Denna kortrapport är skriven av Lena Nilsson, docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot hälsofrämjande arbete vid Högskolan Väst, och Daniel Olof Wiedel, fil.mag. i socialt arbete och socialpedagogik och adjunkt vid Högskolan Väst (pdf).

Forskare: Bilden av läsning förr behöver nyanseras

I debatten om barns och ungas läsning framstår det ofta som att läsvanorna i och med den teknologiska utvecklingen har gått från koncentrerad djupläsning till ytlig och fragmentarisk läsning. Men var det verkligen annorlunda förr? Det har forskare vid Högskolan i Borås undersökt.

”Ta time-out från striderna om skolan”

Allmänheten har fortfarande stort förtroende för skolan som institution liksom för lärarna som yrkesgrupp. Detsamma kan man inte säga om skolans organisation där missnöjet är stort med skolans omstrukturering. Det skriver Sverker Lindblad, professor emeritus i pedagogik, i en debattartikel i Göteborgs-Posten.