When Cheap is Good: Cost-Effective Parent and Teacher Interventions for Children with Externalizing Behavior Problems

Fakta
Disputation

2010-09-24

Titel (eng)

When Cheap is Good: Cost-Effective Parent and Teacher Interventions for Children with Externalizing Behavior Problems

Författare

Martin Forster

Handledare

Professor Lennart Melin, Docent Knut Sundell

Opponent

Professor Terje Ogden

Institution

Institutionen för psykologi

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Martin Forster

Svenskt abstrakt:

Det finns starkt forskningsstöd för att föräldraträning FT hjälper barn med utagerande beteenden UB. Emellertid är det relativt få familjer i behov av hjälp som har tillgång till FT. Vidare är det få studier som har utvärderat hur FT fungerar när den tillämpas i reguljär verksamhet, till skillnad från den ofta resursstarka typen av genomförande som sker i kontrollerade studier. Det är viktigt att genomföra sådana utvärderingar för att fler barn ska kunna få effektiv hjälp.En annan vanlig typ av insats för att hjälpa barn med utagerande beteenden är beteendebaserad lärarhandledning BL. Det finns mycket forskningsstöd för den typen av insatser i form av kontrollerade fallstudier, men till skillnad från FT råder det brist på randomiserade studier, som är en av de säkraste formerna av utvärderingar när det gäller effekter av insatser. Det saknas också i hög grad standardiserade modeller för BL, vilket skulle underlätta utvärdering och spridning av insatser. De icke-standardiserade modellerna av BL som beskrivits i forskningslitteraturen kräver ofta en stor insats av kunniga handledare, vilket begränsat tillgången på sådan hjälp till elever med behov. Den här avhandlingen omfattar tre studier som utvärderat FT och BL för barn med utagerande beteenden. Insatserna i studierna var standardiserade i form av program som heter Komet för föräldrar respektive Komet för lärare. I den första studien undersöktes hur väl Komet för föräldrar fungerar när den genomfördes som en del av den reguljära verksamheten inom socialtjänsten. Knappt 160 familjer med utagerande barn i åldrarna 3-11 år slumpades till tre olika grupper; Komet för föräldrar, en självstudievariant av Komet för föräldrar, eller till en väntelista. Det säkraste måttet på utagerande beteenden hos barnen var upprepade telefonintervjuer med föräldrarna där de fick svara på vad som hänt de senaste 24 timmarna. För familjerna som deltog i Komet för föräldrar hade beteendeproblemen minskat med 36 efter insatsen. Motsvarande minskning var 22 i självhjälpsgruppen och 5 i väntelistan. Vid uppföljningen, 6 månader senare, var minskningen totalt 46 i Komet för föräldrar och 33 i självhjälpsgruppen. Väntelistan var inte med i uppföljningen, eftersom den fått del av insatsen vid det laget. Studien visade också att minskningen av utagerande beteenden hängde samman med att föräldrarna blev mindre stränga och inkonsekventa, samt en högre förekomst av positivt samspel mellan föräldrar och barn. I den andra studien undersöktes en förstärkt variant av Komet för föräldrar, som riktar sig till familjer som behöver mer hjälp en vad den vanliga varianten av insatsen erbjuder. Förstärkt Komet för föräldrar jämfördes med en annan föräldraträning som erbjöds inom BUP. Totalt 42 barn deltog i studien.Förekomsten av utagerande beteenden var lika stor i båda grupperna. Efter insatsen hade beteendeproblemen minskat med 30 i gruppen som deltog i Förstärkt Komet, medan den hade minskat med 10 i gruppen från BUP. Eftersom föräldrarna i dessa grupper hade en utsatt situation fick de ocksåfylla i skattningsskalor som rörde deras egen nedstämdhet och oro. I Förstärkt Komet minskade föräldrarnas nedstämdhet och oro med 28 , medan den ökade med 12 i BUP-gruppen. Denna studievar inte lika avancerad som de övriga två studierna i avhandlingen. Därför bör resultaten tolkas med vissförsiktighet. Det pågår en större oberoende studie av Förstärkt Komet som kommer att ge en säkrare bildav hur väl insatsen fungerar.I den tredje studien jämfördes Komet för lärare med ett livskunskapsprogram CHARLIE . Lärare till100 elever med utagerande beteenden i årskurs 1 och 2 slumpades till att delta antingen i Komethandledning eller CHARLIE-utbildning. Det säkraste måttet på elevernas utagerande beteenden var skattningar av oberoende observatörer som besökte klassrummen. Efter insatsen hade elevernas utagerande beteenden minskat med 22 i Kometgruppen, medan de hade ökat med 9 i CHARLIE. Vid uppföljningen 8 månader senare var minskningen 29 i Komet, medan eleverna i CHARLIE var lika utagerande som när insatsen började. Vidare analyser visade att minskningen av elevernas utagerande hängde samman med att lärarna i Komet använde mindre tillsägelser, tjat och skäll.Sammantaget visade studierna i avhandlingen att FT och BL går att sprida på ett standardiserat sätt i större skala. De effekter som uppmättes i studierna var lika stora eller större än effekter i studier av motsvarande insatser som kräver betydligt mer resurser att genomföra.

Sidan publicerades 2010-11-03 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 16:08 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Anekdoter, historier och berättelser kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ett visst ämne, samt stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läraren som sadlade om för att skapa en bättre skola

Hur får vi mer ordning och reda i skolan? Hur skapar vi en trivsam undervisningsmiljö i klassrummen utan stök, där eleverna lär sig vad de ska och ingen slås ut. De här frågorna har Martin Karlberg studerat i över 20 år. Nu drar han igång ett forskningsprojekt där 100 skolor runt om i landet ska pröva två olika varianter av en metod som kallas IBIS-programmet.

Inspirerande böcker om organisation och ledning

En bok om tillit i arbetsgruppen, två böcker om att leda i förskolan och en antologi med aktuell forskning. Vi tipsar om fyra aktuella böcker som kan vara användbara för dig i jobbet.

Inspirerande! Sveriges enda bygglek med odling

Växtvärket i Malmö handlar om att ge barn bättre städer att växa upp i, och erbjuder både bygglek och odling. Tankar som fångas upp av forskaren Ellen Almers.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer