”Why Do We Even Bully?”. Exploring the Social Processes of Bullying in Two Swedish Elementary Schools

Joakim Strindberg har forskat om elevers erfarenheter av skolmobbning samt deras reflektioner om varför mobbning uppkommer och upprätthålls i skolan, trots att elever förstår att mobbning är fel.

Fakta
Disputation

2021-11-12

Titel (eng)

”Why Do We Even Bully?”: Exploring the Social Processes of Bullying in Two Swedish Elementary Schools

Författare

Joakim Strindberg

Handledare

Associate Professor Paul Horton, Linköpings universitet Professor Robert Thornberg, Linköpings universitet

Opponent

Professor Johannes Lunneblad, Göteborgs universitet

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik

Lärosäte

Linköpings universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Joakim Strindberg

Svenskt abstrakt:

Syftet med avhandlingen är att undersöka och fördjupa förståelsen för elevers erfarenheter av skolmobbning samt deras reflektioner om varför mobbning uppkommer och upprätthålls i skolan, trots att elever förstår att mobbning är fel. Avhandlingens syfte undersöks i fyra artiklar. Resultaten belyser hur elever betonar betydelsen av hur någon uppfattas socialt och att elever kan anta olika roller i mobbningssituationer i syfte att framhålla, upprätthålla, eller skydda den egna sociala positionen i gruppen, men även i strävan att skydda sig själva från risken att bli mobbade. De deltagande eleverna uppmärksammar social stigmatisering som en betydelsefull social process i mobbning och belyser hur sociala stigmatiseringsprocesser hänger tätt samman med sociala uppfattningar av ”normalitet” och ”annorlundahet”. Socialt stigma relateras i sin tur till processer av inkludering och exkludering i skolan. Avhandlingens resultat pekar på betydelsen av skolans institutionella särdrag för uppkomsten och upprätthållande av mobbning, Inte minst genom sätten på vilka dessa särdrag kan kopplas samman av elever med social status, vänskap och mobbning. Avslutningsvis belyser avhandlingens resultat betydelsen av att förstå mobbning som ett socialt sammanflätat fenomen och som del av en social ekologi där inte bara samhälleliga normer präglar elevers uppfattningar om hur elever ”bör” vara som tjej eller kille i skolan, utan där också skolans sociala kontext är betydelsefull för vad som värderas eller stöts undan socialt. Resultaten av avhandlingen understryker att mobbningens sociala ekologi hänger tätt samman med elevers erfarenheter av social marginalisering, ensamhet och mobbning.

Sidan publicerades 2021-10-26 16:05 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2021-11-11 14:22 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Ny kunskap om åskådarbeteenden vid mobbning

Björn Sjögren har forskat om de elever som står vid sidan av i mobbningssituationer, och vilka sociala roller de intar. Den kunskapen kan vara till nytta i det förebyggande arbetet mot mobbning, menar han.

Vägen från frånvaro till närvaro börjar med tillhörighet och trivsel

Att vända skolfrånvaro till närvaro kräver förändrade förutsättningar – skolpersonal som skapar tillit och förtroende hos eleven, en anpassad studiegång eller alternativa lärmiljöer. Det konstaterar Tobias Forsell som forskat om orsaker till omfattande frånvaro men också hur vägen tillbaka till skolan kan se ut.

Rektor i fokus Webbkonferens

Ta del av föreläsningar om bland annat kommunikativt ledarskap, skolans juridifiering och lärardriven skolutveckling! Välj om du vill delta på plats i Stockholm den 31 januari-1 februari 2022 eller digitalt!

Rektor i fokus

Ta del av föreläsningar om bland annat kommunikativt ledarskap, skolans juridifiering och lärardriven skolutveckling! Välj om du vill delta på plats i Stockholm den 31 januari-1 februari 2022 eller digitalt!

Elevhälsa Webbkonferens

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med och i elevhälsoteam/resursteam. Ta del av föreläsningar om bland annat friskvårdsfaktorer som förebygger ohälsa, aktivt arbete för återgång till skolan samt hur pandemin påverkat eleverna. Välkommen till konferensen som fokuserar på elevhälsoteamets viktiga arbete!

Elevhälsa

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med och i elevhälsoteam/resursteam! Ta del av föreläsningar om bl.a. friskvårdsfaktorer som förebygger ohälsa, aktivt arbete för återgång till skolan samt hur pandemin påverkat eleverna. Välkommen till konferensen som fokuserar på elevhälsoteamets viktiga arbete!

Primary prevention of mental health problems among children and adolescents through social and emotional training in school

Det främsta syftet med Birgitta Kimbers avhandling " Primary prevention of mental health problems among children and adolescents through social and emotional training in school" var att beskriva och utvärdera konsekvenser av SET programmet på psykiska hälsoresultat.

Warriors and Worriers: Development, protective and exacerbating factors in children with behavior problems. A study across the first six years of school

Det har Lisbeth Henricsson undersökt i avhandlingen "Warriors and Worriers". Hon har tittat närmre på lärare-elev relationen och vilka faktorer som förbättrar eller förvärrar möjligheterna till anpassning för barn med beteendemässiga störningar.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskare: Så blir fysiken tillgänglig för fler

En bra fysiklärare öppnar sina elevers ögon och vägleder dem till nya upplevelser i ämnet. På det sättet kan man få fler elever utan akademisk bakgrund att fortsätta till högskolan, menar Anna Danielsson, forskare vid Stockholms universitet.

Instrument för att utveckla lärmiljön i förskolan för barn med autism

I Sverige går de flesta barn i förskola, även de med autism. Forskning pekar mot att lärmiljön sällan är anpassad för dem. Det innebär att deras möjligheter till lärande, delaktighet och inkludering begränsas.

Ny rapport visar att barn och ungdomar inte får stöd för depression och ångest

Psykisk ohälsa bland barn och unga är en viktig samhällsfråga. Både självrapporterade psykiska besvär och vården av dessa har ökat kraftigt. Trots det är det fortfarande många som inte söker och får vård för depression och ångest. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Forte.

How school leaders can support enhanced rigor in instruction

With the right guidance, teachers can promote students’ independence in the pursuit of challenging goals.

Building a whole child wellness team

Strategies for combining physical, nutritional, and mental health goals in the early grades to improve student engagement and productivity.