Yngre elevers lärande om naturen: En studie av kommunikation om modeller i institutionella kontexter

I förskolans och skolans naturvetenskapliga undervisning använder lärarna modeller av naturfenomen som om de vore självillustrerande. Barnen lämnas till stor del i sticket och förväntas koppla samman egna observationer med de teoretiska modellerna, visar Monica Haraldsson Strängs avhandling. – Elever som inte lyckas följa lärarens sätt att samtala blir efterhand alltmer fåordiga och tystnar, säger hon.

Fakta
Disputation

2013-04-13

Titel (sv)

Yngre elevers lärande om naturen: En studie av kommunikation om modeller i institutionella kontexter

Titel (eng)

Young students learning about nature: Communication about models in institutional contexts

Författare

Monica Haraldsson Sträng

Handledare

Niklas Pramling, Roger Säljö och Lisbeth Åberg-Bengtsson, Göteborgs universitet.

Institution

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs avhandlingen här (pdf)
Läs pressmeddelande här
Läs Skolportens intervju med Monica Haraldsson Sträng

Svenskt abstrakt:

Syftet med avhandlingen är att uppmärksamma och undersöka hur yngre elever (ca 5-13 år) engageras i kommunikation om naturen och vilka inställningar till naturen som förmedlas i olika sociala och kulturella sammanhang som förskola, skola och ett science center. Vidare handlar det om hur funktionella dessa tillvägagångssätt kan tänkas vara för att stödja elevers utveckling av språk-och tankeredskap för att skapa mening i andra situationer i vardagsliv och samhälle. Empiriska undersökningar av samspel, mellan vuxna och elever och elever emellan, genomfördes i olika utbildningssammanhang med hjälp av observationer, band – och videoinspelningar. Resultat från studierna presenteras i tre studier, som representerar olika stadier i utbildningen, och modeller av olika slag används i undervisningen. Den första handlar om en grupp förskolebarn (5 år) och deras lärare som först besöker en utställning, en modell av vattnets flöde vid ett science center och sedan samtalar om besöket under en samling på förskolan. Den andra studien utgörs av individuella samtal om vattnets kretslopp mellan lärare och elever (8-10 år gamla), med fokus på ett fotografi av en verklig regnskog, som här representerar vattnets kretslopp. Den tredje studien handlar om elever (12-13 år) som parvis arbetar med en datorsimulerad modell av ekologiska processer på en afrikansk savann. I ett sociokulturellt perspektiv, tyder samtliga resultat på att samtalen mellan elever och lärare kännetecknas av otydlighet. I samtalen blandas frågor om vardagserfarenheter och modeller som representerar mer vetenskapliga förståelse utan att vare sig modellerna som sådana eller vad de representerar förklaras av lärarna. Istället hanteras modellerna som om de vore självillustrativa. Det verkar vara viktigt för lärarna att eleverna själva förstår vad samtalet handlar om och kan komma fram till rätt svar. Eleverna har å sin sida svårigheter att följa lärarnas samtal. De yngre elevernas möjlighet att förstå vad samtalen handlar om och att uttrycka sina kunskaper är i hög grad beroende av de vuxnas sätt att tematisera naturen. Guiden på vetenskapscentrum samtalar däremot med barnen om vad de hör och ser. När eleverna arbetar med simuleringen förstår de naturen på sina egna villkor och använder främst sina egna erfarenheter för att lösa uppgiften. Om man studerar lärande om naturen i undervisningssituationer på det sätt som gjorts i denna avhandling, får man fram att det är en krävande uppgift att lära yngre elever att förstå med hjälp av modeller. Vi måste ställa oss frågor om vad det innebär att förstå modeller som vilar på vetenskaplig förståelse och vilken funktion modeller har för yngre elevers meningskapande liksom för att utveckla användbara redskap för livet som samhällsmedborgare.

Sidan publicerades 2013-05-20 12:48 av John Miller
Sidan uppdaterades 2013-08-20 13:04 av John Miller


Relaterat

Förskolebarn guidas i naturlärande

Förskolans pedagoger arbetar aktivt med att guida barn mot vad som är viktigt att kunna om natur, men det är inte säkert att pedagogerna alltid tänker att det är naturlärande. Det menar Susanne Klaar, som vill vidga förståelsen för vad naturlärande i förskolan handlar om.

Därför lyckas inte alla elever i NO

Barn från svaga socioekonomiska förhållanden presterar sämre i NO-ämnen. Att lyckas i NO handlar framför allt om att eleven kan koda av och förstå vad som ska sägas och hur, menar Anna Jobér, som skrivit en avhandling om klasstillhörighet i NO-undervisningen på högstadiet.

Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Women’s Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden

Karin Teschings avhandling "Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Womens Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden" analyserar tre aspekter av sambandet mellan kvinnors utbildning och barnafödande.

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning" tar upp vad lärlingslärarens uppdrag blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs och hur uppdraget formar lärlingsläraren?

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Social and cognitive biases in large group decision settings

Det övergripande syftet med Emma Bäcks avhandling "Social and cognitive biases in large group decision settings" är att bidra till förståelse kring hur individer reagerar när beslut fattas i stora grupper.

Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and Contemporary Approaches

Det övergripande syftet med Beniamin Knutssons avhandling "Curriculum in the Era of Global Development - Historical Legacies and Contemporary Approaches" är att undersöka den historiska framväxten av, samt nutida ansatser inom, utbildning om globala utvecklingsfrågor i det svenska skolsystemet.

Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education

Centrala teman i Kristian Koerselmans avhandling "Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education" är parallellskolesystem, linjedelning och segregering i högstadier och gymnasier.

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

Målet med Helena Perssons avhandling "Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9" är att öka kunskaperna om ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning.

Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare.

Syftet med Christin Furus avhandling "Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare." är att utforska och belysa vad det innebär att bli professionell röstanvändare i läraryrket.

Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan.

I avhandlingen "Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan." studerar Fredrik Sjögren hur lärare, elever och föräldrar förhandlar om definitioner.

Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer

Syftet med Karin Kilhammars avhandling "Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer" är att öka kunskapen kring idén om medarbetarskap och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.

Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004

Mikael Hallenius avhandling "Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004" analyserar historieämnets plats i det svenska skolsystemet ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv.

Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår

Syftet med Ulrika Magnussons avhandling "Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår" är att beskriva och jämföra skriftspråksutvecklingen hos en­ och flerspråkiga elever i de övre tonåren.

Doing research in primary school: information activities in project-based learning

Syftet med Anna Lundhs avhandling "Doing research in primary school: information activities in project-based learning" är att beskriva och illustrera hur informationskompetenser tar form, och de möjligheter till lärande som barn möter, i informationsaktiviteter under de första skolåren i början av 2000-talet.

Decision-making in health issues: Teenagers’ use of science and other discourses

Syftet med Mats Lundströms avhandling "Decision-making in health issues: Teenagers' use of science and other discourses" är att utveckla kunskap om unga individers resonemang och hur de motiverar sina ställningstaganden avseende tillförlitlighet och beslutsfattande i frågor med anknytning till hälsa.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer