2020-09-22 14:32  33 Dela:

Young learners’ perspectives on English classroom interaction: Foreign language anxiety and sense of agency in Swedish primary school

Maria Nilsson vill med sin avhandling öka kunskapen om hur elever på låg- och mellanstadiet uppfattar och förhåller sig till undervisning och muntlig interaktion i ämnet engelska.

Fakta
Disputation

2020-10-09

Titel (eng)

Young learners’ perspectives on English classroom interaction: Foreign language anxiety and sense of agency in Swedish primary school

Författare

Maria Nilsson

Handledare

Professor Camilla Bardel, Stockholms universitet Professor Christina Hedman Stockholms universitet

Opponent

Professor Fiona Copland, University of Stirling, UK

Institution

Institutionen för språkdidaktik

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Maria Nilsson

Abstract in English:

This thesis explores young language learners’ experiences of classroom interaction in English instruction, focusing on foreign language anxiety (FLA), sense of agency and learner beliefs, aiming to inform and problematize language pedagogy for young learners. Learners from ten classrooms in years 2–5 participated. Study I focused on levels and triggers of FLA, by means of a learners’ questionnaire about common language classroom practices. Findings revealed that 18% of learners frequently felt anxious during English lessons and that these negative emotions centered on speaking in class. With this study serving as a baseline, the following two studies investigated learners’ beliefs about language learning and teaching, as well as their actual experiences of classroom communication during English lessons, using recorded group discussions among learners with similar levels of FLA. Study II compared learners in one year 3 classroom, with many frequently anxious learners, whereas study III centered on learners with recurrent anxiety across seven classrooms, in years 2–5.

Together, the studies illustrate young language learners’ beliefs, and how they perceive and position themselves in relation to English instruction. In general, learners expressed positive attitudes to the English subject and the teaching. Regardless of anxiety levels, learners stressed the importance of extensive English input and for learners to guess and dare to speak. Learners who experienced recurrent FLA were confronted with three dilemmas that reduced their sense of agency. Incomprehensible English input made it difficult for them to follow instructions and understand what they were expected to say or respond to. Furthermore, the fear of social exposure and negative reactions made them prefer to remain silent and refrain from speaking or pose questions. Nevertheless, these learners favored whole class instruction, as they relied heavily on teacher support, and feared falling behind during individual work, although this setting sparked FLA.

The findings foreground the interaction of social, cognitive and emotional processes of language learning and the development of learners’ sense of agency in the classroom. The strong consensus and many recurrent themes expressed across classrooms, related to language use, instructions and organization, suggest that the findings may have bearing beyond these ten specific classroom contexts. The perspectives of primary school learners themselves are valuable in the development of age-appropriate language teaching that strives to foster motivation and a sense of agency, while counteracting the development of FLA. The thesis hopes to inspire academic and professional discussion about how to best organize English instruction that benefits all young learners, with varying language proficiencies in the same classroom.

Sidan publicerades 2020-09-22 14:32 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2020-10-05 11:14 av Susanne Sawander


Relaterat

Många läser språk men stor skillnad mellan kön och klass

De moderna språkens kris förefaller vara på väg att vända, aldrig har så många elever läst språk i grundskolan. Men det finns stora skillnader, både regionalt, mellan kön och sociala klasser, visar Josefine Krigh i sin avhandling.

Att ge kamratrespons stärker det egna skrivandet

Kamratrespons innebär ett lärande även för eleven som ger återkoppling. Jessica Berggrens forskning i ämnet engelska visar att elever blir bra på formativ återkoppling om de får öva på det.

Engelska för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

Samhället ställer allt högre krav på goda kunskaper i engelska och vi behöver arbeta för att hålla undervisningen modern och relevant. Hur kan vi både stötta och utmana eleverna? Hur skapar vi ett kommunikativt klassrum där språket används på riktigt? Här erbjuds aktuell ämnesdidaktisk forskning, samt praktiska verktyg och gott om språklig input. Välkommen!

Franska Webbkonferens

Välkommen till webbkonferensen för fransklärare! Du får ta del av åtta föreläsningar på både franska och svenska om aktuell forskning och praktiska exempel, som vi hoppas ska ge fördjupning och inspiration till din undervisning.

L’alternance codique dans l’enseignement du FLE. Étude quantitative et qualitative de la production orale d’interlocuteurs suédophones en classe de lycée

Det övergripande syftet med Joakim Stoltz avhandling är dels att kartlägga hur mycket franska respektive svenska som talas i klassrummet av lärare och elever, dels att närmare undersöka i vilka situationer och för vilka ändamål de bägge språken används.

Literacy Skills of Kiswahili Speaking Children in Rural Tanzania. The Role of Home Environment.

Utgångspunkten i Damaris Ngoroshos avhandling "Literacy Skills of Kiswahili Speaking Children in Rural Tanzania. The Role of Home Environment." är problemen inom grundskolan i Tanzania. Elevernas skolprestationer är svaga och många barn avbryter skolgången. Orsakerna är många och komplexa men de kan i många fall spåras till svaga läs- och skrivfärdigheter.

Ungdomars dagliga interaktion: En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier

Theres Bellander studerar hur ungdomars interaktionsformer varierar i förhållande till olika kontexter, där medierna är en faktor bland flera. Namnet på hennes avhandling är "Ungdomars dagliga interaktion: En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier".

Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck

Målet med Anna Lindqvists avhandling "Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck" är att tolka och förstå danslärarnas inställning till kön och dans som ett kunskapsområde från danslärarnas perspektiv.

Datorträning i läsflyt och stavning: analys och utvärdering av fixerad och resultatstyrd flash-cardexponering

Maj-Gun Johansson avhandling "Datorträning i läsflyt och stavning: analys och utvärdering av fixerad och resultatstyrd flash-cardexponering" rapporterar om positiva effekter av en datoriserad träningsmetod i läsning och stavning. Genom snabba exponeringar av ord triggas lässvaga elever till ökat läsflyt.

Livsfrågor och religionskunskap: En belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik

Vad kan betecknas som en "livsfråga", varför är de anses viktiga och hur de passar in i undervisningen? Det är tre frågor som Björn Falkevall ställer i avhandlingen "Livsfrågor och religionskunskap: En belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik".

Samarbete genom samtal

Vad kännetecknar och vad främjar det goda samtalet i arbetsgrupper? Om detta handlar samtalsforskaren Charlotte Lundgrens avhandling "Samarbete genom samtal"

Skrivande som handling och möte – gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

Syftet med Suzanne Parmenius-Swärds avhandling "Skrivande som handling och möte" är att belysa hur elever i gymnasiet hanterar skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet.

Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Skolportens favorit: Matteboken används inte alltid som tänkt

Elever i årskurs 1 använder inte alltid matematikläroböcker som det var tänkt i undervisningen, konstaterar Malin Norberg som forskat om elevers arbete med matematikläroböcker. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit av Skolportens lärarpanel.

In schools, are we measuring what matters?

The psychologist, researcher, and MacArthur Fellow Angela Duckworth believes that to make better decisions in our school systems, we need to rethink the way we measure student capabilities.

Välkommen till Studiepaketet samverkan kring placerade barn och ungas skolgång

Studiepaketet har tagits fram för att skola och socialtjänst ska kunna samarbeta och samordna sig bättre när det gäller skolgången för placerade barn och unga. Studiepaketet är ett resultat av samarbete mellan Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

In video classes teachers parse clues to student wellbeing

The shift from in-person to remote learning is giving some teachers unprecedented video access into their students’ homes.

How schools can build physical activity into classroom instruction

Teachers can build brief stretching or exercise breaks into virtual classes to improve concentration, academic performance and social and emotional health, while decreasing behavioral issues, says Kate Holmes of Springboard to Active Schools.