Avhandlingar

Teacher Identity as Discourse: A Case Study of Students in Swedish Teacher Education

Johan Christensson har forskat om hur lärarstudenter navigerar mellan akademi och yrke i sin lärarutbildning.

Monolingual Policy, Bilingual Interaction: English-taught Education in Bangladesh

Rizwan-Ul Huq vill med sin avhandling om tvåspråkig undervisning i skolor i Bangladesh bidra med kunskap om två- och flerspråkig pedagogik.  

Kommunikation i slöjd och hantverksbaserad undervisning

Hur tar sig olika typer av kommunikation i uttryck i slöjdlärares instruktioner? Det är en av frågorna som Joakim Andersson utforskar i sin avhandling.

Autism and ADHD in children with cerebral palsy

Magnus Påhlman har i sin avhandling undersökt förekomsten av autism och ADHD i en hel population av barn med CP, samt att beskrivit sambanden mellan bland annat autism/ADHD och kön, CP-typ, motorisk funktion, intellektuell nivå, andra funktionsnedsättningar och typ av hjärnskada.

”Man är ju typ elev, fast på avstånd”: problematisk skolfrånvaro ur elevers, föräldrars och skolpersonals perspektiv

Tobias Forsell vill med sin avhandling bidra till ökade kunskaper om problematisk frånvaro i grund-skolan och vilka faktorer och processer som utmynnar i frånvaro, men även omvänt till att öka närvaron i skolan.

Bystander behaviors in peer victimization: Associations with moral disengagement, efficacy beliefs, and student-teacher relationship quality

Björn Sjögren belyser i sin avhandling hur elevers åskådarbeteenden vid kränkningssituationer hänger samman med moraliskt disengagemang, elev-lärarrelationer och tillit till sin egen och klassens förmåga att försvara de som blir utsatta.

X – men sen då? Algebrans stora idéer från första klass till högre matematik: Med fokus på tidig algebra i Sverige

Lars Madej vill med sin avhandling bidra med kunskap om algebraiskt tänkande i den svenska grundskolans tidiga år samt att beskriva hur detta algebraiska tänkande även ligger till grund för universitetsmatematiken.

Dancing/Reading/Writing : Performative Potentials of Intra-Active Teaching Pedagogies Expanding Literacy Education

Sofia Jusslin visar i sin avhandling att dans och litteracitet kan gynna såväl lärare som elever genom att erbjuda meningsfulla möjligheter för undervisning och lärande med jämlik betoning på dansande, läsande och skrivande.

Designing for Transformational Change in School: Digitalizing the Digitized

Hur kan den kommunala skolan utveckla kunskap kring användning av digitala verktyg på ett professionellt, och så långt det är möjligt, vetenskapligt sätt som gynnar lärandet? Det är den övergripande frågan som Annika Agélii Genlott utforskar i sin avhandling.

A fair score?: group independent validity arguments for college admission tests

Marcus Strömbäck Hjärne har i sin avhandling undersökt olika aspekter av huruvida högskoleprovet är ett rättvist urvalsinstrument.

Religion in Indian schools: Exploring national systems of religious education through ’mirroring’

Hur hanteras religion i Indien, vad skulle svenska skolan kunna lära av det och hur kan det i så fall göras? Det är frågor som Kristian Niemi undersöker i sin avhandling.

What keeps play alive? : A Dynamic Systems approach to playing interactions of young newcomer children in Sweden

Nadezda Lebedeva har med fokus på nyanlända barn, forskat om hur lek uppstår och hur man förstår dess dynamik.

Att göra och erfara friluftsliv: En etnografisk studie om lärprocesser i gymnasieelevers friluftslivsundervisning

Åsa Tugetam har utifrån ett elevperspektiv, undersökt de lärprocesser som tar form i gymnasieskolans friluftslivsundervisning

Participation and ICT: Students with Special Educational Needs in Upper Secondary School

Gymnasieelever i behov av stöd upplever begränsad delaktighet i flertalet skolaktiviteter och att de sällan har erhållit anpassningar som de är nöjda med. Det visar Moa Yngve i sin avhandling.

Snakes and Ladders : Developmental Aspects of Lexical-Conceptual Relationships in the Multilingual Mental Lexicon

Lari-Valtteri Suhonen har forskat om vanligt förekommande svårigheter vid språkinlärning.

Spelet om musiken – Unga musiker spelar digitala musikspel

Jens Idelands forskning om ungas digitala musikspelande är ett bidrag till förståelsen för spelaktiviteter och förutsättningar för lärande i simulatorlika digitala miljöer.

Finnish mathematics curriculum materials and teachers’ interaction with them in two cultural-educational contexts.

Tuula Koljonen har undersökt hur finska och svenska lärare använder finska läromedel i matematik.

Integrating Computational Thinking into Swedish Compulsory Education with Block-Based Programming: A case study from the perspective of teachers

Lechen Zhang har i sin avhandling undersökt om lärare kan integrera datalogiskt tänkande  och programmering i ämnet matematik och teknik trots begränsad kompetens på området.

Knowledge in VET curricula and power in society and labour market: Policy and practice: demands-based and employer-driven Swedish higher vocational education

Med fokus på det eftergymnasiala utbildningssystemet Yrkeshögskola (YH) har Johanna Köpsén undersökt både nationell politik och lokala praktiker där utbildning anordnas.

Learning Physics through Transduction: A Social Semiotic Approach

Trevor Stanton Volkwyns avhandling bidrar med både teoretiskt och empiriskt forskning kring lärande i fysik på högskolenivå.
Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu

Nytt nr ute nu

Tema: Nationella prov. Intervju: Forskaren Maria Jarl vill ge mer makt åt professionen.

Läs mer och prenumerera här!
Fortbildning
Svenska för högstadiet och gymnasiet
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 6–27 april 2021

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till den årliga konferensen för svensklärare! Ta del av föreläsningar om bland annat språkhistoria, akademiskt skrivande, skrivundervisning och skrivbedömning, poesiundervisning samt bedömning av muntligt framförande.

Läs mer och boka din plats här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Forskning för en bättre skolmiljö med hjälp av IoT

Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska under de kommande två åren undersöka hur internet of things, IoT, kan användas för att skapa en bättre skolmiljö och stärka elevers hälsa. Projektet genomförs i samverkan med flera aktörer och utgår från en högstadieskola i Arvika kommun.

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Rätt stöd i rätt tid kan vara avgörande. Garantin finns för att skolor tidigt ska uppmärksamma elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk eller matematik. Alla behöver hjälpas åt för att skolorna ska kunna ta ansvar för garantin. Här får du stöd i det arbetet.

After Covid, will digital learning be the new normal?

Schools have embraced apps and remote classes in the past year. Some see benefits in virtual learning but others fear the impact on disadvantaged children and privatisation by stealth.

Tuff barndom ökar risken för sämre livsvillkor

En svår uppväxt leder ofta till sämre förutsättningar och sämre hälsa som vuxen. Det visar en ny undersökning gjord av forskare vid Uppsala universitet.

En trygg och säker förskola

Som en garant för rättssäkerhet och likvärdighet på Malmös förskolor. Så beskriver Emma Germundsson materialet Trygg och säker förskola. ”Nu blir nästa steg hur vi kan använda oss av Trygg och säker förskola för att utveckla vår verksamhet”, säger hon.