Avhandlingar

Skolans skyldighet att förhindra kränkande behandling av elever: En rättsvetenskaplig studie

Maria Refors Legge har i sin avhandling bland annat granskat och problematiserat om skollagens kränkningsbestämmelser kan betraktas som effektiva utifrån en teori om effektiv lagstiftning.

Närbyråkrater och digitaliseringar: Hur lärares arbete formas av tidsstrukturer

Johan Sandén har i sin avhandling utforskat hur lärares arbete påverkas av olika slags digitaliseringar, exempelvis sociala medier, digitala läromedel och digitalisering som styrmedel på organisatorisk och politisk nivå.

Det kritiska uppdraget: Diskurser och praktiker i gymnasieskolans svenskundervisning

Ulrika Németh har bland annat utforskat hur lärare konstruerar svenskämnets kritiska uppdrag och hur förhåller det sig till deras uppfattning av svenskämnets kärna, gränser och kunskapspraktiker.

Viktig läsning?: Svensklärare i gymnasiet om läsundervisning i en performativ kontext

Maria Larsson vill med sin avhandling bidra med kunskap om vilka didaktiska utmaningar svensklärare på gymnasiet ställs inför när de ska välja innehåll till läsundervisningen.

Political corrections: Language activism and regimentation among high school youth

Henning Årman har i sin avhandling utforskat ungas språknormerning och förhandlingar om vem som har rätt att använda olika språkliga stilar som exempelvis "förortsslang".

Teaching with Digital Mathematics Textbooks – Activity Theoretical Studies of Data-Driven Technology in Classroom Practices

Vilka motsättningar uppstår när lärare planerar och genomför sin undervisning med ett digitalt matematikläromedel? Det är en av frågorna som Marie Utterberg Modén undersöker i sin avhandling.

Negotiating school identities: a multimodal analysis of upper secondary school promotion on the web

Cia Gustrén har i sin avhandling utforskat gymnasiewebbarnas sätt att väcka intresse och därmed försöka påverka niondeklassares val av skola.

Iscensatt inkludering. : Gemenskap som mål och utmaning på socionomutbildningen

Cecilia Heule har i sin avhandling utforskat vad som gynnar eller förhindrar gemenskap bland studenter med olika bakgrund när nya utbildningsförutsättningar skapas.

Rätt och moral: Meningar med skolämnet juridik på gymnasienivå

Vilka diskurser om juridik på gymnasienivå kan identifieras genom analys av lärares meningserbjudanden, när de talar om sin egen undervisning i kursen Rätten och samhället. Det är en av frågorna som Mona-Lisa Henriksson undersöker i sin avhandling.

Understanding the social integration of adolescents of foreign origin: Longitudinal investigations of inter-origin friendship formation

Social integration sker inte automatiskt enbart för att ungdomar med olika bakgrund ”blandas” i samma skolor, visar Olav Aronson i sin avhandling.

Mångvetenskaplig undervisning i klassläraruppdraget : Mellan autonomi och normativitet

Nina Mård har utvecklat en didaktisk modell som synliggörs faktorer som är centrala i en mångvetenskaplig undervisningsprocess.

What keeps play alive? : A Dynamic Systems approach to playing interactions of young newcomer children in Sweden

Nadezda Lebedeva har i sin avhandling bland annat utforskat hur nyanlända barn upplever lekinteraktioner under en övergångsperiod till svensk förskoleverksamhet.

Identification of young people at risk of sexual ill health: implementing a new tool in youth clinics

Sofia Hammarström vill med sin forskning utveckla kunskap om hur svenska ungdomsmottagningar kan arbeta mer systematiskt för att identifiera unga som riskerar sexuell ohälsa eller har negativa sexuella erfarenheter.

Long-term Outcome of Cognitive and Emotional Functioning in Young People with ADHD

Barn med ADHD har ofta svårt att tillägna sig lika mycket skolkunskap som jämnåriga. Även om de tidigare legat genomsnittligt gällande den verbala begåvningen, kanske de inte följer den förväntade utvecklingen, visar Pia Tallbergs forskning.

Barn i rörelse: Om förutsättningar för utveckling i alternativa (?) idrottsaktiviteter

Johan Högman vill med sin forskning bidra med kunskap om de förutsättningar som miljön inom alternativa idrottsaktiviteter erbjuder för att utveckla barns intresse för fysisk aktivitet.

New Public Professional Organisationalism Towards new professional, managerial and cliental roles as exemplified in Swedish schools

Sanna Eklund vill med sin avhandling öka kunskapen om organisatoriska och styrningsmässiga konsekvenser av reformer inom skolan som har som mål att stärka lärarprofessionen.

När lärare formar ett nytt ämnesinnehåll: intentioner, förutsättningar och utmaningar med att införa programmering i skolan

Vilka utmaningar inför införandet av programmering ser lärare framför sig? Det är en av frågorna som Peter Vinnervik undersöker i sin avhandling.

Politics of Contemporary Education Policy: The case of programming in the Swedish curriculum

Var, när, och hur kom programmering in på den utbildningspolitiska agendan och introducerades i läroplanen för svenska grundskolan? Det är huvudfrågan som Anthemis Raptopoulou utforskar i sin avhandling.

Longing to belong: deaf and hard of hearing young adults’ social interaction, social relationships, and identity

Barn och unga som är döva eller har en hörselnedsättning som går i specialskola upplever att de fler vänner och är mer socialt inkluderade jämfört med de som går i en integrerad skola. Det visar Sylvia Olsson i sin forskning.

Litteraturens mått: politiska implikationer av litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete

Gustav Borsgård har bland annat undersökt hur lärare upplever att deras svenskämnesundervisning har förändrats efter gymnasiereformen 2011 samt hur de ser på litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete.
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Rektors pedagogiska ledarskap

Hur kan rektor navigera mellan de olika och ibland motstridiga krav och förväntningar som ställs på pedagogiska ledare? Det är något som forskaren Katarina Ståhlkrantz undersöker i sin bok om pedagogiskt ledarskap.

Forskning för lugnare klassrum

Många lärare kämpar med att få till en lugn klassrumsmiljö. Marcus Samuelsson vid Linköpings universitet medverkar i en rapport om hur lärare kan arbeta för att upprätthålla studieron i klassrummet. Rapporten är framtagen på uppdrag av Skolforskningsinstitutet.

”Mer fjärr- och distansundervisning kan ge elever ökade möjligheter”

Vanlig fjärr- och distansundervisning blandas i debatten ihop med den nödundervisning i digital form som skolor temporärt införde under pandemin. Det medför rädsla inför en nödvändig utveckling, där fjärr- och distansundervisning behöver få större utrymme än vad reglerna idag tillåter, skriver Anna Åkerfeldt, forskare och process- och projektledare för Ifous FoU-program Digitala lärmiljöer.

3 ways administrators can show they care about teachers as people

It’s easy for school leaders to get caught up in roles and responsibilities—but it’s important to remember that teachers are more than their job titles.

Förskolebarn får lära sig kemi och fysik

Vart försvinner vattnet när man kokar det i en kastrull? Varför dunstar vattenpölen på gården? Visst kan femåringar förstå fysikaliska begrepp – särskilt när experimenten kan utföras med lera och lego.