Avhandlingar

Teaching the reading experience: upper secondary teachers’ perspectives on aesthetic aspects of literature teaching

Spoke Wintersparv har undersöket gymnasielärares syn på litteraturundervisning inom svenskämnet.

Att utveckla mellanstadieelevers kritiska och temporala tänkande: En lärandeverksamhetsteoretisk studie rörande hållbar utveckling

Henning Bengtsson har i sin avhandling undersökt en en undervisningspraktik om hållbar utveckling och vad som kan stödja ett gemensamt arbete mellan lärare och elever på mellanstadiet.

Lärare som aktörer i praktiker för pedagogiskt utvecklingsarbete

Carina Kiukas avhandling bidrar till en fördjupad kunskap om pedagogiskt utvecklingsarbete i en yrkeshögskolekontext.

Music Education and Democratisation : Policy processes and discourses of inclusion of all children in Sweden’s Art and Music Schools

Adriana Di Lorenzo Tillborg har kritiskt undersökt de kulturskolediskurser som är förknippade med processer för demokratisering av musikpedagogik för alla barn och unga.

Socialt lärande i fritidshemmet: En intervjustudie med fritidshemspersonal och fritidshemsrektorer

Kristina Jonsson har undersökt socialt lärande i fritidshemmets kontext, så som det beskrivs av fritidshemspersonal och fritidshemsrektorer.

Time to Plan: How to support everyday planning in adolescents with intellectual disability

Barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (IF) har svårt med sina dagliga planeringsuppgifter men litteraturen kan inte förklara om individer med IF presterar enligt deras utvecklingsnivå eller inte. Lisa Palmqvist har i sin avhandling undersökt om livserfarenhet kan vara en bidragande faktor till varför denna skillnad ses i litteraturen.

Att utveckla algebraiskt tänkande genom lärandeverksamhet: En undervisningsutvecklande studie i flerspråkiga klasser i grundskolans tidigaste årskurser

Helena Eriksson har utforskat en undervisning som kan främja algebraiskt tänkande för flerspråkiga elever, 6 till 12 år gamla.

Samtal under lärarlagsmöten. Diskursorienteringar i den professionella praktiken

Anna Norrström har undersökt lärares professionella vardagspraktik där samtal under lärarlagsmöten är i fokus.

Omsorg, välvilja och tystnadskultur – diskursiva dilemman och strategier i lärarutbildningens undervisningspraktik i musik mot yngre åldrar

Hur konstrueras undervisningspraktikerna i musik i lärarutbildningen mot yngre åldrar och hur examineras studenternas kunskaper och färdigheter i musik? Det är några av frågorna som Monica Frick Alexandersson undersöker i sin avhandling.

From Young Migrants to ”Good Swedes”: Belonging and the Manifestations of Borders and Boundaries in NGO Social Work

I sin avhandling undersöker Maria Moberg Stephenson asylsökande ungdomarnas egna perspektiv på plats, relationer, vardagsliv och tillhörighet.

Stability and Change Policy, options, and choice in Swedish upper secondary education

Ungdomar från studievana hem väljer högskoleförberedande program medan ungdomar med lågutbildade föräldrar väljer yrkesprogram. Det visar Johanna Mellén i sin avhandling.

Meningsskapande samtal. En studie om barns meningsskapande med fokus på processer och innehåll relaterat till förskolans praktik

Ann-Charlott Wank har undersökt hur det går till när barn i förskolan skapar mening i samtal, det vill säga hur barn tillägnar sig ny kunskap genom samtal med andra barn och med pedagoger.

Desires for mathematics teachers and their knowledge: Practicum, practices, and policy in mathematics teacher education

Vilka är de existerande bilderna av den önskade matematiklä-raren i lärarutbildningens olika arenor? Det är en av frågorna som Lisa Österling undersöker i sin avhandling.

Optimizing school meals today: a pathway to sustainable dietary habits tomorrow

Patricia Eustachio Colombos avhandling belyser hur integrerade metoder och åtgärder i skolmåltidssystemet kan bidra till att främja hållbara kostvanor hos barn. 

Toleransens altare och undvikandets hänsynsfullhet: religion och meningsskapande bland svenska grundskoleelever

Fredrik Jahnke har utforskat hur svenska grundskoleelever talar om religion i skolmiljö.

Representationer, visualisering och resonemang i geometri: Praktiknära studier i digitala lärmiljöer

Peter Markkanens avhandling ger lärare råd om hur digital teknik kan stötta undervisningen i geometri.

Taking Part on Equal Terms?: Associations between Economic Resources and Social Participation among Swedish Adolescents

Simon Hjalmarsson har forskat om kopplingen mellan ekonomiska resurser och socialt deltagande bland svenska elever i årskurs 8.

Fiktion genom två medier: En studie om gymnasieelevers menings-skapande utifrån Hjalmar Söderbergs novell ”Pälsen” och dess adaption till film

Simon Wessbo vill med sin avhandling bidra med kunskap om gymnasieelevers meningsskapande utifrån fiktion från olika medier.

Värdegrundsarbete i bildundervisning – en studie om iscensättning av policy i grundskolans senare år

Vilka förutsättningar skapar dagens mål- och resultatstyrda skola för värdegrundsarbete inom ramen för bildämnet? Det är en av frågorna som Hanna Ahrenby undersöker i sin avhandling.

Är det bara jag? Om sexism och rasism i läkarutbildningens vardag: erfarenheter, förklaringar och strategier bland läkarstudenter

Emelie Kristoffersson har forskar om hur föreställningar, värderingar och normer om kön och kulturell bakgrund och etnicitet skapas på läkarutbildningen och integreras i processen att bli och vara läkare.
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Mer läsning lyfter eleverna i alla ämnen i skolan – inte bara i svenska. Möt Jenny Edvardsson! Stort tema: Skolmisslyckanden.

Läs mer och prenumerera här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU
Matematik kombineret med basketball øger skolebørns lyst til at lære

Når matematik bliver integreret i idrætsundervisningen, stiger elevernes motivation, viser nyt dansk studie, som skal inspirere lærere til at kombinere faglighed med bevægelse.

Vad är det för vits med litteraturstudier i skolan?

Vilken roll ska litteraturundervisningen spela i skolan? I en ny avhandling vid Umeå universitet av Gustav Borsgård fördjupas svaren på den frågan.

Webbkurs för lärare – Svåra frågor i klassrummet

Hur antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse och ”alternativa fakta” kan bemötas.  

Ledare: Om några år vet vi mer…

Forskning om hur coronapandemin har påverkat utbildningskvalitén, elevresultaten och elevhälsan är i full gång. På Skolporten kommer vi att bevaka de resultaten lika systematiskt som vi gör med all forskning om förskola och skola.

”Värdefullt att granska den egna praktiken”

– Utmanande men absolut värt jobbet. Att skriva en utvecklingsartikel gav mig en större förtrolighet med uppdraget som förskollärare. Det säger Erika Frangini, vars utvecklingsartikel blev en språngbräda till en ny karriär.