Avhandlingar

Du och Jag: Dialogiska möten kring text i resursskolans klassrum

Vilka hinder och möjligheter för deltagande i klassrummets literacypraktiker framträder  i särskilda undervisningsgrupper för elever med diagnos inom AST? Det är en av frågorna som Stina Gårlin undersöker i sin avhandling.

Idrott på statliga ungdomshem: En ’pedagogisk’ praktik?

Daniel Roes avhandling undersöker idrottspedagogik på särskilda ungdomshem.

Värsta bästa skolan – Om unga i förorten och segregation i skolan

Hur får skolan och utbildning betydelse för eleverna? Det är en av frågorna som Jonas Lindbäck undersöker i sin avhandling.

Effects of child CBT and parent management training for children with disruptive behavioral disorders

Maria Helander har utvärderat effekten av behandling för barn med kliniska nivåer av utagerande beteendeproblem som trotssyndrom och uppförandestörning.

Capturing and addressing preschool children’s emotional and behavioural problems: Using parents’, teachers’ and children’s perspectives

Anton Dahlberg har forskat om förskolebarns psykiska hälsa och föräldraskapsstöd.

”Physical contact in physical education – New perspectives and future directions”.

Annica Caldeborg vill med sin avhandling bidra till ny kunskap om fysisk beröring mellan lärare och elev i skolämnet idrott och hälsa.

Jag vill ha bra betyg: En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker

Vilka föreställningar och ideal har eleverna om skolan och höga resultat? Det är en av frågorna som Göran Nygren undersöker i sin avhandling.

Uppdrag undervisning: Bland ärtpåsar och lagtexter i förskolan

Ebba Hildén vill med sin avhandling skapa kunskap om hur förskolebarn, rektorer och förskollärare på  olika sätt bidrar till att undervisningssituationer i förskolan.

Var(a) snäll och gilla: Medforskning med unga om identitet och sociala medier

Amira Sofie Sandin har undersökt hur unga personer resonerar om och analyserar sin användning av sociala medier för att uttrycka identitet.

Exploring socioeconomic inequality in educational opportunity and outcomes in Sweden and beyond

Skolor med en hög andel elever med sämre socioekonomiska förutsättningar täcker in färre delar av kunskapsinnehållet i matematik. Det visar Victoria Rolfe i sin avhandling.

Barn med diagnoser. Mödrars och skolors strategier i Stockholm

Emma Laurin vill med sin avhandling bidra till ökad kunskap om mödrars och skolors sociala användningar av adhd- och autismdiagnoser i skolan.

Academic Performance in Swedish Ninth Grade Students Treated for Brain Tumours

Malin Lönnerblads forskning visar att alla barn som behandlats för en hjärntumör bör uppmärksammas när de börjar eller kommer tillbaka till skolan efter en hjärntumörsbehandling. Att göra uppföljningar under hela skolgången är viktigt då svårigheterna inte försvinner utan snarare kan öka med åren.

Performing search : Search Engines and Mobile Devices in the Everyday Life of Young People

Cecilia Andersson visar att unga människor inte använder mobila redskap slumpmässigt eller ogenomtänkt.  

Raising Voices : Singing repertoire and practices in Swedish schools

Vad sjunger vi med barn och unga i skolan idag? Hur mycket sjunger vi, och vilka faktorer påverkar valet av repertoar? Det är frågor som David Johnson utforskar i sin avhandling.

Students in Academic Entrepreneurship: Entrepreneurship Education and Key Actors Facilitating Student Start-ups in the University Context

Eva Berggren har forskat om studenter som startar företag.

Early Numeracy Development : Identifying and Supporting Children at Risk for Mathematical Learning Difficulties

Heidi Hellstrands forskning belyser vikten av tidig kartläggning av grundläggande matematiska färdigheter samt skräddarsydda stödåtgärder för att säkerställa att barn med risk för matematiska inlärningssvårigheter får ändamålsenligt stöd.

Den synliggjorda vokabulären och praktiken – gymnasieelevers akademiska skrivande på svenska

Påverkar omfattningen av ett annat undervisningsspråk gymnasieelevers akademiska skrivande på svenska? Det är en av frågorna som Elisabeth Ohlsson undersöker i sin avhandling.

Carving out collective spaces: Exploring the complexities of gender and everyday stressors within rural youth leisure

Fritid utgör en prekär arena där tjejer återigen ska ta ansvar, vara framgångsrika och duktiga. Det visar Anne Gotfredsen i sin avhandling.  

The Parent–Teacher Encounter: A (mis)match between habitus and doxa

Vilka praktiker använder lärare och föräldrar för att bevara och/eller ändra sina relativa positioner i sina möten? Det är en av frågorna som Maria Mersini Pananaki undersöker i sin avhandling.

Language and executive functions in Swedish preschoolers

Socioekonomisk bakgrund och dess påverkan på språklig och kognitiv utveckling behöver utforskas ytterligare. Det är en av slutsatserna i Signe Tonérs forskning om språkutveckling och exekutiva funktioner hos förskolebarn.
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nr 3 2021

Nr 3 2021

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser