Avhandlingar

Respektabla frisörer: – Femininitet och (yrkes)identitet bland tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning

Eva Klope vill med sin avhandling bidra med kunskap om hur tjejer på gymnasiets frisörutbildning skapar yrkesidentiteter ur ett köns- och klassperspektiv.

Val-omröstning-styrning. En etnografisk studie om intentioner med, villkor för och utfall av barns inflytande i förskolan

Trots att barns inflytande är ett centralt mål i förskolan underordnas det andra mål i läroplanen och andra behov i verksamheten. Det konstaterar Carina Peterson i sin avhandling.

Integrated teaching for expanded vocational knowing: Studies in the Swedish upper secondary Health and social care program

Maria Christidis har forskat om integrerad undervisning vid gymnasiets Vård- och omsorgsprogram.

Out-of-Home Care and Educational Outcomes: Prevalence, Patterns and Consequences

Marie Berlin vill med sin avhandling bidra till kunskap hur barn och unga som varit placerade i familjehem eller på institution klarar sig i det svenska utbildningssystemet och hur det påverkar deras fortsatta liv.

Att göra vänskap: En kultursociologisk analys av högstadieelevers sociala relationer

Hur gör elever vänskap? Det är huvudfrågan i Lina Lundströms avhandling om vad som möjliggör och begränsar högstadieelevers vänskapande.

School journeys: ideas and practices of new education in Portugal (1890-1960)

Portugal har skolresor använts för att modernisera skolundervisningen och samhället. Det visar Inês Félix visar i sin avhandling.

I samspel med digitala medier: Förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker

Kristina Walldén Hillström vill med sin forskning öka kunskapen om hur digitala medier används av barn i förskolans vardag.

Health, Experienced Support and School Performance among Children in Out-of-home care

Rikard Tordön har forskat om hälsa och förutsättningar för skola för barn i social heldygnsvård.

Från design till meningsskapande: En multimodal studie om elevers arbete med matematikläroböcker i årskurs 1

Malin Norberg har undersökt vad som erbjuds i svenska matematikläroböcker för årskurs 1 och hur elever skapar mening i arbetet med matematikläroböcker.

Vi och de Andra. Om idrott, genus och normer på en idrottsprofilerad högstadieskola

I sin avhandling beskriver och problematiserar Marie Larneby normativa mönster relaterade till idrott och genus på en idrottsprofilerad högstadieskola.

Konsten att undervisa ryttare: En studie om ridlärares pedagogiska praktik

Vilka uppfattningar har ridlärare om ridundervisning och dess förutsättningar? Det är en av frågorna som Susanne Lundesjö Kvart undersöker i sin avhandling.

Doctoral education in the entrepreneurial university: enhanced employabil

Eloïse Germain-Alamartine har i sin avhandling undersökt anställningsbarheten för en disputerad person med teoretisk utgångspunkt i en modell av det entreprenöriella universitetet.

”Jag har också rätt att ljudsätta världen” : Om tjejers och transpersoners tillblivelser som musikskapare i musikteknologiska lärmiljöer

Camilla Jonasson har forskat om relationerna mellan musikteknologi och tjejer och transpersoner  i musikskapandet som sker på fritiden i musikteknologiska lärmiljöer,

Health for future: self-rated health and social status among adolescents

Junia Joffer har i sin avhandling utforskat självskattad hälsa, subjektiv social status och rökning hos ungdomar.

Motivation, students, and the classroom environment: exploring the role of Swedish students’ achievement goals in chemistry

Anders Hofverberg har undersökt hur elevers mål samspelar med deras kunskapssyn samt de målstrukturer som eleverna uppfattar i klassrummet.

Fear and missing out : internet-treatment for social anxiety disorder in youth

Internet-förmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) till unga med social ångest är en effektiv behandling som bland annat leder till minskad användning av mediciner och ökad produktivitet i skolan. Det visar Martina Nordh i sin avhandling.

Didactical Considerations in the Digitalized Classroom

Anne Kjellsdotter har i sin avhandling utforskat interaktionen mellan lärare, elever och ämnesinnehåll i ett digitalt klassrum på lågstadiet.  

Smak för hållbar mat? Undervisning för hållbar matkonsumtion i hem- och konsumentkunskap

Lolita Gelinder vill med sin avhandling bidra med kunskap om undervisning för hållbar matkonsumtion i hem- och konsumentkunskap.

Kompetensutveckling som styrning

Nils Kirsten har i sin avhandling undersökt hur statlig kompetensutveckling fungerar som instrument för styrning av lärares arbete.

Individualized Mathematics Instruction for Adults: The Prison Education Context

Linda Marie Ahl har i sin avhandling tagit fram en modell för individualiserad matematikundervisning för vuxna i kriminalvårdens vuxenutbildning.
Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Nytt nr ute 15 maj!

Nytt nr ute 15 maj!

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Debattsugna elever tystnar på elitskolan

"Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad". Det säger Janna Lundberg, vars avhandling om debattklimatet på en elitskola nu har valts till lärarpanelens favorit.

Relationen viktigast i mötet på förskolan

Relationen och möjligheten till kunskapsinlärning är tätt sammanflätade i mötet mellan barn och pedagoger i förskolan. Det visar Maria Fredrikssons doktorsavhandling, som blev förra årets mest lästa avhandling på Skolportens webb.

Hur kan vi dela mer med varandra?

Aldrig förr har så många digitala lärresurser producerats på så kort tid som nu. Men var lagras dessa och skulle vi kunna dela med varandra lite mer och undvika mycket dubbelarbete? Det skriver Alastair Creelman, specialist på e-lärande.

Så handskas akademin med konflikter och vantrivsel

Konflikter och vantrivsel kan uppstå på vilka arbetsplatser som helst, men vissa förhållanden inom akademin kan leda till extra stora problem.

Skola hemma – experterna : Vad gör pedagogerna med de barn som inte får komma till förskolan?

Om arbetet på de förskolor där kommuner med hänvisning till corona-läget och smittspridning stoppat barn till arbetssökande och föräldralediga. Vad betyder det här för pedagogerna? Och för dom barn som har särskilt stort behov av verksamheten? Vi diskuterar flippat klassrum för förskolan, Skype-träffar och likvärdigheten som utopi. Medverkar gör förskolerektorerna Marie Nelhagen från Ånge och Fredrik Gieth från Borås. (webb-tv)