Avhandlingar

Samhällskunskap för alienerad elit: Observationsstudie av Särskilda läroverket

Janna Lundberg har genom skolan och samhällskunskapsämnet på gymnasiet utforskat sociala mekanismer som bidrar till ojämlikhet i samhället.

Scaffolding writing : four children explore written language with auditory feedback from speech synthesis

Britta Hannus-Gullmets har i sin avhandling utforskat hur färdigheter i läsning och skrivning utvecklas när skrivandet stöttas av auditiv feedback i samarbete med en lärare.

Digital Distance Education – A Longitudinal Exploration of Video Technology

Vilka är lärares attityder till och hur uppfattar de användningen av video i digital distansutbildning inom högre utbildning? Det är en av frågorna som Lena Dafgård undersöker i sin avhandling.

Extensions of the kernel method of test score equating

Gabriel Wallin visar i sin avhandling att bakgrundsinformation om provtagare kan användas för rättvisa jämförelser vid kunskapsprov.  

Estetiska erfarenheter i naturmöten. En fenomenologisk studie av upplevelser av skog, växtlighet och undervisning

Margaretha Häggström har bland annat undersökt elevers erfarenheter av naturmöten i skolundervisningen..

Typical and atypical language development in Turkish-Swedish bilingual children aged 4–7

Buket Öztekin har undersökt språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn (svenska och turkiska) mellan 4 och 7 år.

Skrivprocesser på högskolan. Text, plats och materialitet i uppsatsskrivandet

Genom att undersöka skrivprocesser på högskolan belyser Sofia Horts avhandling frågan om hur studenters dagliga akademiska skrivande blir till.

Becoming things, becoming-world: On Cosmopolitanism, Reification and Education

Claudia Schumanns avhandling utgör ett inlägg i, och kritiserar och expanderar samtidigt,  pågående diskussioner inom utbildningsfilosofin.

Didaktisk praxis i Waldorfskolan. En didaktisk analys och bildningsteoretisk tolkning av fyra Waldorflärares pedagogiska tänkande och förhållningssätt

Leif Tjärnstig har forskat om Waldorfpedagogiken, dess tänkande och förhållningsätt.

Med uppgift att lära – Om matematikuppgifter som en resurs för lärande

Vilka möjligheter att arbeta med matematisk problemlösning genom matematikuppgifter, erbjuds elever i gymnasieskolan? Det är en av frågorna som Jonas Jäder undersöker i sin avhandling.

Guiding Principles of Transformative Education for Sustainable Development in Local School Organisations: Investigating Whole School Approaches through a School Improvement Lens

Anna Mogren har i sin avhandling undersökt vad som krävs i skolorganisationen för att möjliggöra en permanent implementering av lärande för hållbar utveckling i gymnasieskolan.  

Keeping track of time: Daily time management, participation, and time-related interventions for children, adolescents, and young adults with neurodevelopmental disorders

Birgitta Wennberg har undersökt tidshantering i vardagen och tidsrelaterade interventioner som syftar till att underlätta delaktighet i vardagslivet för barn, ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

‘Stay Awhile and Listen’: Understanding the Dynamics of Mediatization, Authority, and Literacy in Swedish Religious Education

Maximilian Broberg har undersökt hur lärare i religionskunskap i sin undervisning förhåller sig till, och influeras av, olika former av medier och mediediskurser.

Att lära genom improvisation – en didaktisk studie i grundskolans musikundervisning

Christina Larsson har i sin avhandling utforskat improvisationens villkor och roll i grundskolans musikundervisning.

Teaching for the learning of additive part-whole relations: The power of variation and connections

Anna-Lena Ekdahls forskningen visar att lärarens val av aktiviteter, material och exempel är viktiga. Även ordning i vilken exempel erbjuds i undervisningen verkar vara väsentligt för barns och elevers möjlighet att lära sig.

Att leda ett utmanande skoluppdrag i förändring: Rektorers ledarskap i likabehandlingsarbete

Greta Lindberg vill med sin avhandling utveckla kunskap om det statligt formulerade likabehandlingsuppdraget och hur det omsätts i rektorers och huvudmäns styrning och ledning av likabehandlingsarbete.

Adolescents’ future academic prospects : predictors and mental health outcomes

Melody Almroth har i sin avhandling utforskat om sambandet mellan framtida akademiska perspektiv och mental hälsa bland ungdomar. .

På gränsen till en ny värld: studenters informationspraktiker på väg mot arbetslivet

Sara Ahlryd vill med sin avhandling bidra till kunskap om hur studenters praktiker för att söka, använda och utbyta information konstrueras, rekonstrueras och utvecklas i övergången mellan utbildning och arbetsliv.

International large-scale assessments and mathematics textbooks in a curriculum reform process: Changes in lower secondary school algebra in Sweden 1995–2015

Vad karaktäriserar algebrauppgifter i svenska läromedel för årskurs 8 och på å vilka sätt och ändras algebrakaraktäristika i svenska läroböckers algebrauppgifter över tid? Det är frågor som Kristina Palm Kaplan undersöker i sin avhandling.

Mathematics classroom talk in a migrating world – synthesizing epistemological dimensions

Ulrika Ryans avhandling bidrar med ett uppdaterat perspektiv på samtida forskning kring flerspråkighet i matematikklassrummet.
Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Språkförmågan byggs i förskolan

Systematiska språklekar i förskolan kan förbättra barns läskunnighet, särskilt barn med lässvårigheter. Ann-Christina Kjeldsens studie har fått stor internationell uppmärksamhet.

(Lärar)avlastande yrkesgrupper – Var går gränserna?

En studie om nya fördelningar av och förhandlingar om arbete i skolan. (pdf)

PAX för arbetsro

Jag har funderat mycket på detta med att anpassa för eleverna i skolan. Nu senast var det en intressant diskussion på twitter om vilka extra anpassningar elever får i klassrummet och varför det kan vara problematiskt. Jag har sedan jag blev rektor svängt mycket i den frågan och numera tänker jag att det inte alls är självklart att vi ska anpassa i alla lägen. Varför inte då tänker nog många? Det ska jag förklara i det här inlägget, skriver Linnéa Lindquist, rektor Hammarkullsskolan i Göteborg.

Going online with a learning disability

Landmark College, the first institution for students with learning disabilities, is growing online courses. Here’s how they’re different.

7 edtech trends anticipated in 2020

Technology leaders in this article outline seven education-technology trends to watch in 2020 and beyond.