Avhandlingar

Social stressors and their association with psychosomatic problems among adolescents: Implications for school social work

Victoria Lönnfjord har undersökt kopplingar mellan mellan sociala påfrestningar relaterade till familjen, skolan och individen och ungdomars psykosomatiska besvär.

Trustful Relationships and School Development

Vilken betydelse har lärares upplevelser av tillit för deras samarbete och kollektiva lärande i arbetet med relationell skolutveckling? Det är en av frågorna som Ulf Jederlund undersöker i sin avhandling.

Teachers as designers: Analyses of pedagogical patterns and their use

Elisabeth Rolf har forskat om läraren som designer genom att analysera innehåll och användning av pedagogiska mönster.

Särskiljande som möjlighet och utmaning: en studie om konstruktionen av den särskilda undervisningsgruppen

Hur beskrivs eleverna som placeras i särskild undervisningsgrupp för att få stöd? Det är en av frågorna som Vicktoria Westerberg undersöker i sin avhandling.

Yrkesutbildning på gränsen mellan skola och arbetsliv: en intervjustudie om yrkeslärares och handledares arbete med arbetsplatsförlagt lärande

Hur beskriver yrkeslärarna att de gör för att skapa kontinuitet mellan de skolförlagda delarna av utbildningen och elevernas apl? Det är en av frågorna som Åsa Mårtensson undersöker i sin avhandling.

”Man vill ju ha med sig alla eleverna i undervisningen”: Didaktiska val och genusmönster i skolämnet Idrott och hälsa

Inga Oliynyk har bland annat undersökt hur lärare i idrott och hälsa beskriver sin undervisning utifrån sina didaktiska val.

Early intervention and autism: Improving preschool program quality for children with autism spectrum disorder receiving Early Intensive Behavioral Intervention using the Autism Program Environment Rating Scale (APERS)

Hampus Bejnös forskning indikerar att APERS-P-SE är ett instrument som i kombination med fortbildning och coachning på plats kan användas i förskolan för att utveckla kvaliteten i lärmiljön för barn med AST.

Kraft, form, transformationer: Om kinestetisk musikalitet och kroppsvärldande i pojkars krigslek

Vilka estetiska dimensioner kommer till uttryck i små barns krigslek? Det är en av frågorna som Ebba Theorell undersöker i sin avhandling.

Adolescent mental health: time trends and validity of self-report measures

Psykisk ohälsa har ökat hos ungdomar, framför allt bland flickor, under de senaste  trettio åren. En förklaring som Ida Blomqvist belyser i sin avhandling är,  att förmågan att vara ”sin egen lyckas smed” blivit alltmer viktigt, vilket ökar pressen på unga.  

Beyond Moral Teaching: Financial Literacy as Citizenship Education

Mattias Björklund  har bland annat undersökt hur svenska gymnasielärare i samhällskunskap uppfattar och undervisar privatekonomi.

Tying the knot between faculty development and educational change in clinical settings

Agnes Elmberger forskning visar att kliniska lärare till läkarstudenter och sjuksköterskestudenter har svårt att engagera sig i pedagogisk utveckling och genomföra förändringar som rör undervisning, eftersom undervisning har låg prioritet inom kliniska miljöer.

(O)ändligt vatten: En studie om hur förskolebarn som kännare engageras i samhälleliga miljöfrågor

Teresa Elkin Postila har i sin avhandling undersökt former och metoder för engagemang och medverkan hos förskolebarn i samhälleliga och naturvetenskapliga miljöfrågor.

Lärdomar av folkmord: Undervisning och lärande som historisk tolkning och orientering

Vad utmärker elevernas frågor, tolkning och orientering som de framträder i mötet med en populärkulturell film om folkmord i ämnet historia? Det är en av frågorna som Steven Dahl undersöker i sin avhandlilng.

Uppsatser om insatsfaktorer, antagningar och avkastning på utbildning

Linn Karlsson har bland annat undersökt sambandet mellan datoranvändning i skolor och hemmet och testresultat bland elever i årskurs 4 med hjälp av TIMSS data.

Technology-assisted child sexual abuse

Hur går internetrelaterade övergrepp på barn till och hur påverkar övergreppen barnens psykiska hälsa och välmående både på kort och på lång sikt? Det är frågor som Malin Joleby undersöker i sin avhandling.

Free to Choose? Studies of Opportunity Constraints and the Dynamics of School Segregation

Selcan Mutgan har undersökt hur svårföränderliga makrostrukturer som befolkningssammansättning och socioekonomiska förhållanden påverkar det fria skolvalet.

Skriftpraktiker i idrott och hälsa på högstadiet: en textetnografisk undersökning

I ämnet idrott och hälsa används texter används när det är praktiskt och motiverat, bland annat som redskap i undervisningen och som en brygga mellan teoretiska och praktiska aspekter av ämnet. Det visar Anna-Maija Norberg i sin avhandling, som har undersökt texters funktioner i skolämnet idrott och hälsa.

”Why Do We Even Bully?”. Exploring the Social Processes of Bullying in Two Swedish Elementary Schools

Joakim Strindbergs forskningsresultat pekar på betydelsen av skolans institutionella särdrag för uppkomsten och upprätthållande av mobbning.

Proof-related reasoning in upper secondary mathematics textbooks: Characteristics, comparisons, and conceptualizations

Andreas Bergwall har i sin avhandling undersökt hur bevis hanteras i gymnasieböcker i matematik.

Epistemology of practice and its consequences in practice: Educating for knowing-in-action in working life

Marie Moström Åberg har forskat om praktisk syn på kunskap är och vilka konsekvenser den har för synen på professionell kompetens och hur en utbildning kan designas.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskare: Så blir fysiken tillgänglig för fler

En bra fysiklärare öppnar sina elevers ögon och vägleder dem till nya upplevelser i ämnet. På det sättet kan man få fler elever utan akademisk bakgrund att fortsätta till högskolan, menar Anna Danielsson, forskare vid Stockholms universitet.

Instrument för att utveckla lärmiljön i förskolan för barn med autism

I Sverige går de flesta barn i förskola, även de med autism. Forskning pekar mot att lärmiljön sällan är anpassad för dem. Det innebär att deras möjligheter till lärande, delaktighet och inkludering begränsas.

Ny rapport visar att barn och ungdomar inte får stöd för depression och ångest

Psykisk ohälsa bland barn och unga är en viktig samhällsfråga. Både självrapporterade psykiska besvär och vården av dessa har ökat kraftigt. Trots det är det fortfarande många som inte söker och får vård för depression och ångest. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Forte.

How school leaders can support enhanced rigor in instruction

With the right guidance, teachers can promote students’ independence in the pursuit of challenging goals.

Building a whole child wellness team

Strategies for combining physical, nutritional, and mental health goals in the early grades to improve student engagement and productivity.