Naturvetenskapliga språket skiljer sig mellan olika ämnen

Språket skiljer sig mellan de olika naturvetenskapliga ämnena och den språkliga dräkten som man väljer att klä uppgifter i har betydelse för hur elever tolkar och löser uppgifter i naturvetenskap. Det visar Tomas Perssons avhandling.

Tomas Persson
Tomas Persson

Född 1979
i Sveg

Disputerade 2016-05-20
vid Uppsala universitet


AVHANDLING
De naturvetenskapliga ämnesspråken. De naturvetenskapliga uppgifterna i och elevers resultat från TIMSS 2011 år 8

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är lärare i naturvetenskap och det talas mycket om att språket är viktigt i naturvetenskap. Jag var nyfiken på vad ett naturvetenskapligt språk är och hur det skiljer sig från det vardagliga språkbruket, samt hur det på olika sätt påverkar eleverna. Jag ville ta reda på hur man kan förbättra undervisningen för att öka elevernas förståelse.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om just de naturvetenskapliga ämnesspråken. Jag började titta på det naturvetenskapliga ämnesspråket men efter ett tag visade det sig att det inte är ett och samma språk i de olika ämnena. Jag har analyserat de naturvetenskapliga frågorna i den internationella undersökningen TIMSS från år 2011 och har relaterat detta till hur eleverna har lyckats lösa uppgifterna.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Mina resultat visar att språkanvändningen skiljer sig mellan de olika naturvetenskapliga ämnena och att den här språkliga dräkten som man väljer att klä uppgifter i påverkar olika grupper av elever på olika sätt. Det innebär att lärare i naturvetenskap har en viktig roll i att beskriva och förklara de olika sätt som man uttrycker sig på inom naturvetenskap, eftersom de är mest bekanta med den typen av språkbruk som förekommer i de olika naturvetenskapliga ämnena.

– Vissa av de språkliga dragen som förekommer i naturvetenskap påverkar olika elever på olika sätt. Vissa språkliga drag stödjer vissa elever, en ökad precisionsnivå i uppgifter är exempelvis något som påverkar flickor och högpresterande elever positivt. Ett annat exempel är att man genom att öka graden av personifikation i en uppgift, som att blanda in personliga pronomen, namn på platser eller personer, försvårar för samtliga grupper utom för de högpresterande. De högpresterande eleverna verkar kunna hantera kombinationen av en naturvetenskaplig uppgift och en mer vardaglig kontext. Det visar sig även att vokabulären i kemiuppgifterna stämmer väl överens med de ord som eleverna möter i läroböcker, men också att det är den vokabulär som skiljer sig mest från både en mer vardaglig vokabulär och en mer begränsad vokabulär.

Vad överraskade dig?

– Att det visade sig vara försvårande att placera uppgifterna i en kontext – jag trodde att det tvärt om skulle vara enklare. Något annat som förvånade mig var att fysikuppgifterna i TIMSS var mer ordrika än de andra ämnenas uppgifter, det hade jag inte väntat mig. Jag utgick från att biologi var ordrikare. Däremot visade det sig att biologiuppgifterna hade betydligt fler abstrakta ord medan fysikuppgifterna hade mer konkreta ord.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare i sitt praktiska arbete, resultaten visar på vikten av att förklara det naturvetenskapliga språket, inte bara tekniska termer utan även det sätt som språket används och fungerar på. Men även andra personer som är inblandade i att ta fram texter för skolbruk som läromedelsförfattare och redaktörer kan ha nytta av det. Man kan även ha nytta av dem vid utformning av lärarutbildningen och lärarfortbildningar.

Åsa Lasson

 

Sidan publicerades 2016-06-30 13:04 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2016-11-07 10:14 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

”Naturvetenskap måste sättas in i ett sammanhang”

Susanne Walan har utforskat en undervisningsmodell i NO som utgår från att sätta in ämnet i ett sammanhang som är intressant för eleverna. Lärare som testade metoden tyckte att den fungerade "alldeles lysande".

Forskning på schemat berikar NO-undervisningen

Ett verkligt forskningsprojekt i NO gjorde eleverna engagerade – och även elever som tidigare inte visat större intresse för ämnet blev motiverade, visar Jenny Hellgrens avhandling.

Yrkesutbildade migranter bättre matchade

Utrikesfödda med en yrkesutbildning är lika matchade på arbetsmarknaden som svenskfödda. Inge Dahlstedt har utforskat utbildningens roll för migranter och deras barn på den svenska arbetsmarknaden.

Svårt förena mentorskap med undervisning

Medan mentorsuppdraget kräver flexibilitet och förmåga att möta elevernas behov i stunden, styrs lärarnas undervisningsarbete utifrån fasta tidsramar. De båda uppdragen är svåra att förena, visar Helena Wallström i sin avhandling.

Historielärares erfarenheter av 2011 års skolreformer varierar

När historielärare själva får berätta vad de senaste årens skolreformer har inneburit för dem och deras undervisning framträder bilden av en kluven lärarkår. Det visar Anders Perssons avhandling.

Viktigt med flera perspektiv på text och språk när man arbetar med andraspråkselever

Anna Sahlée utforskar nya vägar att förstå text om svenska som andraspråk. I sin avhandling föreslår hon en modell för textanalys.

Låg status hinder för hållbar utveckling i hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap har fått ett bredare kunskapsinnehåll genom att hållbarhetsfrågor numer ingår i ämnet.  Men brist på tid och resurser gör det svårt att få till i verkligheten, visar Emmalee Gissleviks forskning.

Antipluggkultur kan brytas med normkritik och studieteknik

Antipluggkulturer bland pojkar kan brytas med samtal om studieteknik och möjligheten att utvecklas. Det visar Fredrik Zimmerman i sin forskning om pojkars skolprestationer.  

Sociala medier utmanar studenters olika roller

Att parera mellan rollerna som student, privat och professionell är en balansakt. Det konstaterar Pernilla Josefsson som utforskat hur högskolestudenter förhåller sig till sociala medier när de integreras i lärmiljön.

Svårt att förändra undervisningen i matematik

Trots höga ambitioner att förändra undervisningen fastnar lärare i matematikens traditionella uppgiftsdiskurs. Det visar Ann-Sofi Röj-Lindberg som forskat om matematiklärare som söker nya arbetssätt.

Bättre möjligheter till lärande när elevers frågor utforskas i undervisningen

Att ge utrymme för elevernas frågor i matematikundervisningen bidrar till att innehållet blir behandlat på ett mer komplext sätt. Det vinner både elever och lärare på, visar Tuula Maunulas avhandling.

Kompetensutvecklingsprogram för lärare under lupp

Jannika Lindvall har utforskat två stora kompetensutvecklingsprogram för lärare i matematik.  Båda är lika i upplägg. Men dess effekter på elevresultaten skiljer stort.

IT-studenter formas till tekniska problemlösare

Utbildning i datavetenskap och IT tycks inriktad mot teknisk problemlösning. Det konstaterar Anne-Kathrin Peters som visar att studenter med ett bredare intresse ofta hoppar ofta av eller tänker om.

Handledning viktig för blivande yrkeslärare

Feedback och bekräftelse av handledaren är centralt för att utveckla sin identitet som yrkeslärare. Det visar Eivor Romar som utforskat hur yrkeslärarstudenter upplever den verksamhetsförlagda utbildningen.

Begränsad effekt av förebyggande program mot psykisk ohälsa i skolan

Manualiserade program mot ångest och depression hos skolbarn som genomförs av lärare har ganska liten effekt, visar Johan Åhléns avhandling. För att ge resultat måste lärarna få mer stöd.

Kartläggning av elevers syn på pris och miljökostnader

Caroline Ignell har utforskat gymnasielevers syn på miljöaspekter i prissättning. Resultaten visar att det finns stor potential att koppla ekonomiämnet till miljöfrågor och naturkunskap.

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: En skola på vetenskaplig grund?
  Nytt nr av Skolporten ute 4 april!

Tema: En skola på vetenskaplig grund?

Det är lättare sagt än gjort när akademi och praktik ska samverka för forskningsbaserad undervisning. Dessutom: Stor forskningsbilaga!

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Stefan Sellbjer: Replik på kommentarer om kunskapskrav

Stefan Sellbjer besvarar i denna artikel samlat de kommentarer som inkommit till hans mycket lästa och kommenterade artikel om ett i medierna för tillfället mycket uppmärksammat ämne, nämligen nivå och formuleringar i kursplanernas kunskapskrav.

Singapore to expand hands-on learning programme

Students in all primary schools in Singapore will be taught under the Applied Learning Programme by 2023.

Elever tar på sig skulden för bristande möjligheter att lära matematik

Det är inte enbart det svenska språket som kan begränsa möjligheterna för elever med utländsk bakgrund att lära matematik. Den segregerade skolan, utanförskap och föräldrar som inte kan stötta med läxorna hämmar också lärandet. Det visar en ny avhandling som kastar ljuset på elevernas egna berättelser.

Why is ADHD more common in boys than girls?

For every girl diagnosed with ADHD, up to seven boys are diagnosed. Researchers looked at risk factors, the role of genetics, and mental health for clues.

Forskaren: Nyanlända ungdomar ser positivt på jämställdhet

Synen på kvinnors rättigheter och jämställdhet bland nyanlända ungdomar är mer positiv än vad som förmedlas i media, säger Mehrdad Darvishpour vid Mälardalens högskola.