Negativa effekter av differentierade skolmiljöer

Att dela upp elever utifrån skolprestation, så kallad differentiering, kan både skapa mer ojämlika möjligheter i skolan och leda till lägre social tillit i samhället. Det visar Marcus Östermans forskning.

Marcus Österman
Marcus Österman

Född 1982
Bor i Knivsta

Disputerade 2017-12-15
vid Uppsala universitet


AVHANDLING
Education, Stratification and Reform: Educational Institutions in Comparative Perspective

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är intresserad av hur utbildning påverkar personers möjligheter. Vad som gör att vissa personer väljer att utbilda sig och att andra inte gör det, och hur pass jämlika möjligheterna faktiskt är att välja utbildning fritt oavsett ens bakgrund. Jag har särskilt intresserat mig för skillnader i hur man organiserar utbildning mellan olika länder och i de lagar och regler som styr skolan.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det är en sammanläggningsavhandling som består av tre olika uppsatser som står på egna ben, men det finns också ett gemensamt tema där jag har intresserat mig för institutionella skillnader i utbildning. Det är många som har studerat utbildning tidigare, även utifrån ett jämförande perspektiv. Men ofta har man intresserat sig för längden på utbildningen, vilken examen man har tagit eller hur många år man har studerat. Det som jag har lagt särskild vikt vid är på vilket sätt formerna för skolan kan vara väl så viktiga för utfallet av skolan. Då har jag särskilt fokuserat på det som kallas differentiering – i vilken utsträckning man delar upp elever i olika typer av skolor beroende på hur väl de presterar i skolan, eller deras egna val, eller möjligtvis deras föräldrars val.

– I Sverige fanns det tidigare något som kallades parallellskola – man kunde gå realskola eller folkskola. En del länder har valt, precis som Sverige, att reformera systemet och skjuta upp den här indelningen av elever till gymnasiet eller ännu senare. Medan andra länder har valt att ha kvar ett system som påminner mycket om den svenska parallellskolan.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det första pappret handlar om yrkesutbildning och hur den samverkar med andra institutioner. I tidigare forskning har man gett yrkesutbildningen en dubbel roll eftersom den å ena sidan kan underlätta för den som inte har möjlighet att gå en akademisk utbildning, att ändå få bra jobb. Å andra sidan har system med omfattande yrkesutbildning också ansetts förstärka ojämlikheter i utbildningsval. Detta då yrkesutbildning förutsätter att eleverna måste välja eller selekteras till olika inriktningar, typiskt en akademisk eller en yrkesförberedande inriktning. En sådan uppdelning tenderar att i hög grad präglas av ens sociala bakgrund och det är dessutom vanligtvis svårt att senare ändra inriktning.

– Jag finner belägg för att differentiering kan förstärka ens bakgrunds betydelse men samtidigt kan också differentiering bidra till relativt bättre löner för dem som har gått en yrkesutbildning. Så det finns en avvägning här – man kan förlora jämlikhet i möjligheter men vinna jämlikhet i inkomster. Samtidigt finns det också länder som kombinerar en begränsad differentiering med relativt goda löner för yrkesutbildade. De länderna präglas istället av en koordinerad lönebildning.

– I det andra pappret studerar jag särskilt reformer där man har minskat graden av differentiering, till exempel den svenska enhetsskolereformen, och hur det påverkar graden av social tillit. Det vill säga hur mycket man litar på människor i samhället som man inte har träffat tidigare. Om man tror att personer som man träffar på gatan har goda avsikter och vill en väl. Det finns många som har pekat på att det är väldigt viktigt för hur väl ett samhälle fungerar. Litar vi på varandra är vi mer benägna att hjälpa och ställa upp för varandra.

– Det jag finner är att där man har minskat graden av differentiering ökar tilliten något. Min förklaring till det är att när man minskar graden av differentiering får elever spendera mer tid i skolan tillsammans med andra med olika bakgrund. De som kommer från en resursstark bakgrund spenderar mer tid tillsammans med dem som har svagare bakgrund. Det gynnar den här tilliten att man får större utbyte mellan elever med olika bakgrund, kanske för att man finner att man inte är så olika. Att endast förlänga skolgången som en del andra hävdat tidigare skulle ge bättre tillit finner jag ingen effekt av. Formerna för skolgången, graden av differentiering särskilt, visar sig vara minst lika viktigt som hur lång tid man går i skolan.

– I det tredje och sista pappret har jag undersökt varför vi har de här skillnaderna mellan länder – det intresserar mig särskilt som statsvetare. Hur kommer det sig att vissa länder som Sverige förändrade sitt utbildningssystem och avskaffade parallellskolan medan andra länder, exempelvis Tyskland och Österrike, valde att ha kvar de uppdelande systemen? Är det så att det hänger ihop med vilka regeringar vi har haft, hur starka olika partier med olika ideologier har varit? Jag finner att länder med starka kristdemokratiska regeringar har tenderat att behålla differentiering i högre grad och att inte göra reformer liknande enhetsskolereformen. Medan länder som har haft starka socialdemokratiska regeringar har tenderat att i högre grad genomföra reformer, och länder med konservativa eller liberala regeringar hamnar mitt emellan.

– På den övergripande nivån är de viktigaste resultaten att formerna för utbildning – alltså med vem jag studerar, under vilka omständigheter och vilka jag träffar – kan vara väl så viktiga som hur länge jag studerar eller på vilken nivå.

Vad överraskade dig?

– På ett sätt var det lite överraskande att så pass få har intresserat sig för formerna för skolgången. Det finns otroligt mycket forskning på utbildning inom samhällsvetenskapen och många har konstaterat att utbildning är väldigt viktigt för en persons maktposition. Men man har intresserat sig ganska lite för skillnaderna mellan länder när det gäller formerna för utbildning.

Vem har nytta av dina resultat?

– Dels finns det en del att fundera på kring hur vi organiserar utbildning. Det kan finnas klara positiva effekter av att ha relativt heterogena skolmiljöer. Differentiering, att öka uppdelningen, kan både skapa mer ojämlika möjligheter inom skolgången, men det kan även kan drabba tilliten i samhället. Samtidigt är detta en avvägning då skolan på högre nivåer måste erbjuda möjligheter till val och specialisering.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2018-02-16 09:58 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-02-20 15:39 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Yrkesutbildade migranter bättre matchade

Utrikesfödda med en yrkesutbildning är lika matchade på arbetsmarknaden som svenskfödda. Inge Dahlstedt har utforskat utbildningens roll för migranter och deras barn på den svenska arbetsmarknaden.

Svårt förena mentorskap med undervisning

Medan mentorsuppdraget kräver flexibilitet och förmåga att möta elevernas behov i stunden, styrs lärarnas undervisningsarbete utifrån fasta tidsramar. De båda uppdragen är svåra att förena, visar Helena Wallström i sin avhandling.

Historielärares erfarenheter av 2011 års skolreformer varierar

När historielärare själva får berätta vad de senaste årens skolreformer har inneburit för dem och deras undervisning framträder bilden av en kluven lärarkår. Det visar Anders Perssons avhandling.

Viktigt med flera perspektiv på text och språk när man arbetar med andraspråkselever

Anna Sahlée utforskar nya vägar att förstå text om svenska som andraspråk. I sin avhandling föreslår hon en modell för textanalys.

Låg status hinder för hållbar utveckling i hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap har fått ett bredare kunskapsinnehåll genom att hållbarhetsfrågor numer ingår i ämnet.  Men brist på tid och resurser gör det svårt att få till i verkligheten, visar Emmalee Gissleviks forskning.

Antipluggkultur kan brytas med normkritik och studieteknik

Antipluggkulturer bland pojkar kan brytas med samtal om studieteknik och möjligheten att utvecklas. Det visar Fredrik Zimmerman i sin forskning om pojkars skolprestationer.  

Sociala medier utmanar studenters olika roller

Att parera mellan rollerna som student, privat och professionell är en balansakt. Det konstaterar Pernilla Josefsson som utforskat hur högskolestudenter förhåller sig till sociala medier när de integreras i lärmiljön.

Svårt att förändra undervisningen i matematik

Trots höga ambitioner att förändra undervisningen fastnar lärare i matematikens traditionella uppgiftsdiskurs. Det visar Ann-Sofi Röj-Lindberg som forskat om matematiklärare som söker nya arbetssätt.

Bättre möjligheter till lärande när elevers frågor utforskas i undervisningen

Att ge utrymme för elevernas frågor i matematikundervisningen bidrar till att innehållet blir behandlat på ett mer komplext sätt. Det vinner både elever och lärare på, visar Tuula Maunulas avhandling.

Kompetensutvecklingsprogram för lärare under lupp

Jannika Lindvall har utforskat två stora kompetensutvecklingsprogram för lärare i matematik.  Båda är lika i upplägg. Men dess effekter på elevresultaten skiljer stort.

IT-studenter formas till tekniska problemlösare

Utbildning i datavetenskap och IT tycks inriktad mot teknisk problemlösning. Det konstaterar Anne-Kathrin Peters som visar att studenter med ett bredare intresse ofta hoppar ofta av eller tänker om.

Handledning viktig för blivande yrkeslärare

Feedback och bekräftelse av handledaren är centralt för att utveckla sin identitet som yrkeslärare. Det visar Eivor Romar som utforskat hur yrkeslärarstudenter upplever den verksamhetsförlagda utbildningen.

Begränsad effekt av förebyggande program mot psykisk ohälsa i skolan

Manualiserade program mot ångest och depression hos skolbarn som genomförs av lärare har ganska liten effekt, visar Johan Åhléns avhandling. För att ge resultat måste lärarna få mer stöd.

Kartläggning av elevers syn på pris och miljökostnader

Caroline Ignell har utforskat gymnasielevers syn på miljöaspekter i prissättning. Resultaten visar att det finns stor potential att koppla ekonomiämnet till miljöfrågor och naturkunskap.

Digitaliseringsprojekt i Sverige, Norge och Danmark utvecklade undervisningen

I sin avhandling har Sara Willermark studerat ett treårigt nordiskt EU-projekt om undervisning över nationsgränser med stöd av digital teknik. Resultaten visar att lärarna stärktes i sin profession trots många utmaningar.

Pedagogisk skicklighet likställs med undervisningserfarenhet och handledning av doktorander

Doktorandhandledning framträder som en mycket avgörande faktor vid utnämningar av professorer, visar Sara Levander i sin avhandling. Hon har studerat vilket värde pedagogisk skicklighet tillskrivs vid anställning av lektorer och professorer.

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: En skola på vetenskaplig grund?
  Nytt nr av Skolporten ute 4 april!

Tema: En skola på vetenskaplig grund?

Det är lättare sagt än gjort när akademi och praktik ska samverka för forskningsbaserad undervisning. Dessutom: Stor forskningsbilaga!

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Stefan Sellbjer: Replik på kommentarer om kunskapskrav

Stefan Sellbjer besvarar i denna artikel samlat de kommentarer som inkommit till hans mycket lästa och kommenterade artikel om ett i medierna för tillfället mycket uppmärksammat ämne, nämligen nivå och formuleringar i kursplanernas kunskapskrav.

Singapore to expand hands-on learning programme

Students in all primary schools in Singapore will be taught under the Applied Learning Programme by 2023.

Elever tar på sig skulden för bristande möjligheter att lära matematik

Det är inte enbart det svenska språket som kan begränsa möjligheterna för elever med utländsk bakgrund att lära matematik. Den segregerade skolan, utanförskap och föräldrar som inte kan stötta med läxorna hämmar också lärandet. Det visar en ny avhandling som kastar ljuset på elevernas egna berättelser.

Why is ADHD more common in boys than girls?

For every girl diagnosed with ADHD, up to seven boys are diagnosed. Researchers looked at risk factors, the role of genetics, and mental health for clues.

Forskaren: Nyanlända ungdomar ser positivt på jämställdhet

Synen på kvinnors rättigheter och jämställdhet bland nyanlända ungdomar är mer positiv än vad som förmedlas i media, säger Mehrdad Darvishpour vid Mälardalens högskola.