Ämnesinnehåll i närstudie

Anna Wernberg

Född 1971
i Marieholm

Disputerade
2009-12-18

vid Umeå universitet med avhandlingen:


AVHANDLING
Lärandets objekt. Vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av hur elever lär. När jag läste D-kursen i pedagogik fick jag kontakt med Mona Holmqvists projekt Lärandets pedagogik och genom det började jag arbeta med och intressera mig för learning study.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har gjort learing studies tillsammans med lärare i årskurs tre och fyra. Learning study innebär att till exempel ett lärarlag tillsammans planerar en lektion med ett specifikt ämnesinnehåll. En av lärarna genomför sedan lektionen, och därefter träffas lärarna för att utvärdera och revidera lektionen som sedan upprepas i en ny elevgrupp. I min studie har jag ingående studerat lärandets objekt, det vill säga det ämnesinnehåll som eleverna förväntas lära sig under en lektion. Jag har tittat på hur innehållet i lektionerna formas och hur elevernas lärande förändras under resans gång.

Vilka är de viktigaste resultaten??

– Jag har sett att det är problematiskt för lärarna att formulera om läroplanens mål till ett lektionsinnehåll. Ett sätt att hantera detta är att arbeta med learning study och lärandeobjekt. Av de lärandeobjekt som lärarna valde att arbeta med hade de initialt ofta bilden av att eleverna redan behärskade en del av innehållet. Ta till exempel likhetstecknet, något som behandlas redan i de tidiga skolåren för att sedan många gånger lämnas oreflekterat. När vi inledde studien menade lärarna att eleverna hade likhetstecknets betydelse klart för sig, men när vi tittade närmare på elevernas förståelse av likhetstecknet visade det sig att så inte var fallet. Jag har sett att lärarna måste problematisera vad det innebär att lära sig något. De måste fundera över vad eleverna lär sig och att detta inte alltid följer målformuleringen i läroplanen.

Vad överraskade dig?

– Det är nog det att de på ett sätt så banala frågorna, som de behandlade lärandeobjekten, kan omfatta så mycket och vara så rika.

Vem har nytta av dina resultat?

– Det är ju i första hand lärarna som kommer att ha glädje av dem. Men även politiker borde kunna ha nytta av resultaten. För att eleverna ska prestera bättre räcker det inte med att enbart förtydliga eller utöka målen. Man måste också veta vad eleverna behöver lära sig, och den frågan måste lärarna själva äga och utveckla genom sin yrkeskompetens.

Sidan publicerades 2010-01-28 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 15:29 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
5 mest lästa på FoU
Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Anekdoter, historier och berättelser kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ett visst ämne, samt stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läraren som sadlade om för att skapa en bättre skola

Hur får vi mer ordning och reda i skolan? Hur skapar vi en trivsam undervisningsmiljö i klassrummen utan stök, där eleverna lär sig vad de ska och ingen slås ut. De här frågorna har Martin Karlberg studerat i över 20 år. Nu drar han igång ett forskningsprojekt där 100 skolor runt om i landet ska pröva två olika varianter av en metod som kallas IBIS-programmet.

Inspirerande böcker om organisation och ledning

En bok om tillit i arbetsgruppen, två böcker om att leda i förskolan och en antologi med aktuell forskning. Vi tipsar om fyra aktuella böcker som kan vara användbara för dig i jobbet.

Inspirerande! Sveriges enda bygglek med odling

Växtvärket i Malmö handlar om att ge barn bättre städer att växa upp i, och erbjuder både bygglek och odling. Tankar som fångas upp av forskaren Ellen Almers.

Skolportens digitala kurser