Ämnesinnehåll i närstudie

Anna Wernberg

Född 1971
i Marieholm

Disputerade
2009-12-18

vid Umeå universitet med avhandlingen:


AVHANDLING
Lärandets objekt. Vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av hur elever lär. När jag läste D-kursen i pedagogik fick jag kontakt med Mona Holmqvists projekt Lärandets pedagogik och genom det började jag arbeta med och intressera mig för learning study.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har gjort learing studies tillsammans med lärare i årskurs tre och fyra. Learning study innebär att till exempel ett lärarlag tillsammans planerar en lektion med ett specifikt ämnesinnehåll. En av lärarna genomför sedan lektionen, och därefter träffas lärarna för att utvärdera och revidera lektionen som sedan upprepas i en ny elevgrupp. I min studie har jag ingående studerat lärandets objekt, det vill säga det ämnesinnehåll som eleverna förväntas lära sig under en lektion. Jag har tittat på hur innehållet i lektionerna formas och hur elevernas lärande förändras under resans gång.

Vilka är de viktigaste resultaten??

– Jag har sett att det är problematiskt för lärarna att formulera om läroplanens mål till ett lektionsinnehåll. Ett sätt att hantera detta är att arbeta med learning study och lärandeobjekt. Av de lärandeobjekt som lärarna valde att arbeta med hade de initialt ofta bilden av att eleverna redan behärskade en del av innehållet. Ta till exempel likhetstecknet, något som behandlas redan i de tidiga skolåren för att sedan många gånger lämnas oreflekterat. När vi inledde studien menade lärarna att eleverna hade likhetstecknets betydelse klart för sig, men när vi tittade närmare på elevernas förståelse av likhetstecknet visade det sig att så inte var fallet. Jag har sett att lärarna måste problematisera vad det innebär att lära sig något. De måste fundera över vad eleverna lär sig och att detta inte alltid följer målformuleringen i läroplanen.

Vad överraskade dig?

– Det är nog det att de på ett sätt så banala frågorna, som de behandlade lärandeobjekten, kan omfatta så mycket och vara så rika.

Vem har nytta av dina resultat?

– Det är ju i första hand lärarna som kommer att ha glädje av dem. Men även politiker borde kunna ha nytta av resultaten. För att eleverna ska prestera bättre räcker det inte med att enbart förtydliga eller utöka målen. Man måste också veta vad eleverna behöver lära sig, och den frågan måste lärarna själva äga och utveckla genom sin yrkeskompetens.

Sidan publicerades 2010-01-28 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 15:29 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!