Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

AST-elever mindre delaktiga i skolan

Publicerad:2013-03-12
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman

Marita Falkmer har forskat om socialt samspel och delaktighet hos elever i grundskolan med autismspektrumtillstånd, AST. Hennes resultat visar att de eleverna skattar sin delaktighet betydligt lägre än sina klasskamrater.

Marita Falkmer
Marita Falkmer

Född 1958
i Umeå

Disputerade 2013-01-23
vid Högskolan i Jönköping

Avhandling

From Eye to Us: Prerequisites for and levels of participation in mainstream school of persons with Autism Spectrum Conditions

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har jobbat som specialpedagog med elever med AST i många år i olika skolformer. Ämnet väcker många frågor. Det handlar om kloka elever som kämpar med att hantera sin skolmiljö och om lärare som kämpar med att förstå eleverna och deras behov.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om grundläggande förutsättningar för delaktighet i socialt samspel, och om faktisk delaktighet i grundskolan för elever med AST. Jag har undersökt elevernas egen skattning av sin delaktighet, gjort observationer, frågat lärare och tagit in föräldrars perspektiv.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Ett viktigt resultat är att elever med AST skattar sin delaktighet betydligt lägre än sina klasskamrater. De upplever i större utsträckning att de är mobbade och att de inte är omtyckta. De känner sig i mindre utsträckning förstådda av sin lärare och de förstår inte heller sin lärare i samma utsträckning som kamraterna. Det kunde jag även konstatera i observationer.

– I några aktiviteter fann dock eleverna med AST att de deltog i den utsträckning de ville. Det väcker viktiga frågor om hur vi bedömer delaktighet. Kunskap om elevers egen uppfattning om i vad, och hur mycket de önskar vara delaktiga är viktigt för att kunna förbättra elevers delaktighet. Lärarna är enligt föräldrarnas åsikter nyckelpersoner för att elever med AST ska känna sig delaktiga i skolan. Det betyder inte att allt ansvar ligger på den enskilde läraren, skolan måste ge lärare förutsättningar i form av utbildning och stöd.

– Mina studier visar även att vuxna med AST har svårare att känna igen ansiktsuttryck och känslor än personer som inte har det tillståndet. Det kan förväntas vara vanligt förekommande även hos elever och barn.

Vad överraskade dig?

– Det var glädjande att se att lärare var duktiga på att skatta hur deras elever med AST upplevde sin situation. Det var mer oroande att det inte fanns något samband mellan lärarnas insikt och hur ofta de gjorde sociala aktiviteter som syftade till att påverka det sociala samspelet för de här eleverna.

– Något annat som överraskade mig var att de vuxna som jag gjorde tester med för ansiktsuttryck och ansiktsigenkänning, trots relativt grundläggande känslouttryck, hade det signifikant svårare än kontrollgruppen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Förhoppningsvis bidrar resultaten till att lärare och andra som arbetar för en inkluderande skola får mer insikt i elevernas möjliga svårigheter och utmaningar. I förlängningen önskar jag så klart att elever med AST får nytta av resultaten.

Åsa Larsson 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Fysik

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i fysik! Möt en astronaut, få tips om experiment med små resurser, råd inför digitaliseringen av NP och andra verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Julklapp! Du får 30% rabatt på fysiska konferensen och 15% rabatt på webbkonferenser till och med 31 dec 2023!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
25–26 jan 2024

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr ex. moms och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev