Att bilda med bilder

Qarin Franker

Född 1952
i Lidköping

Disputerade
2011-02-12

vid Stockholms Universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Litteracitet och visuella texter. Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat med det som lärare aktivt själv och varit engagerad i de här frågorna, som till exempel inlärningssituationen för de allra lägst utbildade.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen undersöker litteracitet och visuella texter i den grundläggande svenskundervisningen för invandrare, Sfi. Avhandlingen som är tredelad är dels en forskningsöversikt och dels en studie som fokuserar på lärarnas uppfattningar och val av visuellt material för andraspråks- och alfabetiseringsundervisning. En tredje del undersöker och jämför, på gruppnivå, hur vuxna andraspråksinlärare, med och utan formell skolerfarenhet, interagerar med och uppfattar ett antal svenska valaffischer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det används väldigt mycket bilder i den här tidiga läs och skrivundervisningen och lärarnas medvetenhet om sfi-deltagarnas bildtolkningsförmåga är bristfällig. Det finns tendenser att man väljer alltför förenklade bilder när lärarna förväxlar elevernas ovana av bildtolkning med oförmåga att tolka bilder. Det finns en risk för infantilisering och andrafiering av deltagarna som kan skapa en onödig klyfta.

Vad överraskade dig?

– I en del av studien så tolkades valaffischer. Jag gjorde en sociosemiotisk analys av hur de olika grupperna kommer fram till innehållet i de olika affischerna, hur text och bild arbetar tillsammans. Det visade sig att enbart bildmaterialet inte räckte för att den avsedda tolkningen skulle kunna göras. Mycket bygger på att man kan förstå och tolka texterna, som är korta och kräver en sociokulturell kunskap för att man ska förstå dem rätt. Det intressanta var att partiernas logotyper blev en viktig faktor för deras möjlighet att uppfatta avsändaren och därigenom få en ram för tolkningen av budskapet.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare. Boken används redan på lärarutbildningar.

Sidan publicerades 2011-05-17 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 11:35 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

”Hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven”

45 forskare är kritiska till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och statsbidraget ”Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd”. Men hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven, skriver Åsa Vikström-Nilsson, verksamhetsområdeschef Specialpedagogiskt stöd vid SPSM, i en replik.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)

Förskolläraren som gör fysisk aktivitet jämställd

Reihaneh Jansson, förskol­lärare på Stadsskogens för­skola i Alingsås, har nyligen lett ett utvecklings­arbete om fysisk aktivitet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.