Barn berättar om sina liv

Catharina Hällström

Född 1953
i Stockholm

Disputerade
2011-06-08

vid Stockholms universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Barns insändare i Kamratposten. Uttryck för villkor i barns kulturella sammanhang.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat som pedagogisk ledare för 6 åringar och jag har tre barn själv, detgjorde att jag blev intresserad av barns villkor och hur barn yttrar sig om dem. Men attjag kom att studera Kamratpostens insändarsida var en slump.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur barn i insändare till Kamratposten beskriver sin vardagstillvaro.Sammanlagt har jag gått igenom 1054 insändare från 1977, 1987, 1997 och 2007.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Genomgående är att det handlar om tillhörighet och om plats. Materialet beskriverbåde lustfyllda och olustiga erfarenheter och skribenterna lyfter fram betydelsen avatt tillhöra en familj, en kamratgemenskap och gruppen flickor respektive pojkar somavgörande för livstillfredsställelse. Olustiga erfarenheter handlar om att leva i familjersom inte fungerar eller att stängas ute i flick- och pojkgruppen. Insändarna visar ocksåatt det förs en diskussion inom flick- respektive pojkgruppen om rätten att få vara olikoch göra motstånd mot en könsordnad tillvaro, som att till exempel få gilla hårdrock fastman är tjej. Andra resultat är att far- och morföräldrar spelar stor roll, både positiv ochnegativ. Större roll än vad jag som forskare hade trott.

Vad överraskade dig?

– Det är mycket, till exempel att mammor tar så stor plats. Barnen beskriver att de älskarsina mammor och hur mammorna deltar i barnens liv på många olika sätt. Pappor äri stort sett frånvarande i materialet när det handlar om lustfyllda erfarenheter, menframträdande när barnförfattarna beskriver olustiga upplevelser och iakttagelser frånfamiljelivet. En annan sak är att i insändarna från 70 – och 80-talet skriver barnenom hur de njuter av naturen men det är något som helt försvunnit under 90-talet ochframåt.

Vem har nytta av dina resultat?

– Barnen, genom att vuxna tar del av vad som påverkar dem. Men också allasom arbetar i skolan genom att de får upp ögonen för hur repressiv skolan kanupplevas.

Sidan publicerades 2011-08-15 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 10:14 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer