Dela:

Barn och ungdomar tiger om misshandel

Barn och unga som utsatts för barnmisshandel berättar oftast inte om det för professionella. Det handlar i grund och botten om att de inte litar på vuxna, menar Carolina Jernbro som har forskat i ämnet.

Carolina Jernbro
Carolina Jernbro

Född 1976
i Karlstad

Disputerade 2015-12-04
vid Karlstad universitet


AVHANDLING
Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv: Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är folkhälsovetare och har gått ett magisterprogram på Karlstads universitet om barns liv och hälsa. Jag var intresserad av hur livsstil påverkar hälsan och blev medveten om att det finns andra saker som påverkar hälsan mer, exempelvis hur man växer upp.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur barn och unga upplever barnmisshandel. Både förekomsten av misshandel men också sambandet mellan misshandel och olika psykosomatiska symptom samt livskvalitet. Jag har utgått från elevenkäter som ingår i nationella kartläggningar av barnmisshandel från år 2000, 2006 och 2011. I en av enkäterna deltar även 20-åringar så det är blandade åldrar.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att flera av barnen och ungdomarna upplevde den psykiska misshandeln som värre än den fysiska eftersom den anses sätta djupare spår. Om man blir slagen verkar det, enligt barnen, lättare att tänka att det är förälderns fel. Vid en psykisk misshandel där man blir nedvärderad och trycks ner är det lättare att tro att det är en själv det är fel på. Det sänker både självförtroendet och självkänslan. Jag menar att alla misshandelsformer, inte endast sexuella övergrepp och fysisk misshandel, måste få större plats i forskningen. Det gäller även insatser. Det var ett ganska överraskande resultat att så många som 20 procent hade utsatts för misshandel. Även om de mildare formerna av misshandel som fysisk bestraffning och att få en örfil är med i den statistiken. Men fem procent hade blivit utsatta för en mer systematisk misshandel med grövre våld och det är ganska många trots allt.

– När det gäller kopplingen mellan barnmisshandel och hälsa visar mina resultat att barn som har blivit misshandlade mår sämre och har sämre livskvalitet än andra barn. Ju mer utsatt man är desto sämre mår man, och desto fler psykosomatiska symptom har man. Ett annat viktigt resultat handlar om att få barn och unga avslöjar att de har blivit misshandlade för vuxna professionella. De kanske berättar för en vän eller ett syskon men få berättar för en lärare eller någon annan professionell. Det beror på att barnen och ungdomarna inte litar på vuxna. Ytterligare ett resultat handlar om stödet man får om man väljer att berätta. Flera barn och unga upplevde att socialtjänsten tog förälderns sida, att de inte var lyhörda för barnen och att det saknades ett barnperspektiv. Något som är viktigt att lyfta fram är ändå att det var många barn som hade fått hjälp av elevhälsan. En tjej berättade att hon inte skulle ha överlevt utan hjälp från kuratorn. Elevhälsan har en betydelsefull roll och det är viktigt att de resurserna finns.

Vad överraskade dig?

– Framförallt att den psykiska misshandeln upplevdes som värst men också att det var få unga som berättade för professionella om misshandeln.

Vem har nytta av dina resultat?

– Professionella som jobbar med barn. Jag har skrivit på svenska och språket är inte så vetenskapligt så jag hoppas att den ska vara tillgänglig för praktiken. För professionella som arbetar med barn är det viktigt att känna till att det förekommer misshandel. De måste våga fråga, frågar man tillräckligt många gånger så kanske barnet till slut berättar.

Åsa Lasson

 

Sidan publicerades 2016-03-21 10:43 av Susanne Sawander


Relaterat

Koppling mellan tidig sexuell debut och sexuella övergrepp

En tidig sexuell debut kan vara tecken på sexuella övergrepp och är även kopplad till andra riskbeteenden. Det är viktigt att lärare och vårdpersonal lär sig se varningssignalerna. Barn berättar sällan själva om övergrepp, menar Åsa Kastbom som forskat i ämnet.

Skolan sviker unga kvinnor med svåra erfarenheter

Det är svårt att förstå unga kvinnors problem i skolan om man inte förstår deras situation och vilka upplevelser de har bakom sig. Det konstaterar Anneli Nielsen. Hon menar att det inte krävs någon specifik metod för att hjälpa dem – det handlar om att ta sig tid att lyssna.

Undervisningen på folkhögskolan utgår från mötet

Möten är en viktig utgångspunkt för undervisning och lärande på folkhögskolan, och utgör ett pedagogiskt verktyg för lärarna. Det menar Filippa Millenberg som forskat om folkhögskollärares pedagogiska hållning.

Grunda kunskaper om statistik hos elever

Elever ska lära sig tolka data i tabeller och diagram samt känna till hur lägesmåtten används i statistiska undersökningar, enligt det centrala innehållet för matematik i årskurs 4–6. Men för att nå dit behövs mer kunskap än procedurer, menar forskaren Karin Landtblom.

Matematikundervisning med en social robot engagerar och utmanar

När en så kallad social robot används i matematikundervisningen uppstår en komplex lärsituation, med en rad didaktiska och etiska dilemman som lärare behöver hantera. Det visar Sara Ekströms avhandling.

Multimodala resurser hjälper nyanlända elever när språket inte räcker till

Utöver svenska och elevens modersmål använder studiehandledare video, bilder och flerspråkiga texter när språket inte räcker till för att skapa mening i NO, visar Feyza Axelssons avhandling.

Nationell enhet prioriterades över lokala anpassningar

Matts Dahlkwist har forskat om enhetsskolereformen, och i hans historiska fallstudie är frågeställningarna om likvärdighet och kommunikation lika aktuella idag.

Ojämlik vård för utrikesfödda barn

Utrikesfödda barn konsumerar mindre vård än svenska, trots att forskningen visar att de har en högre risk för psykisk ohälsa, visar en avhandling av Ester Gubi.

Bristande kunskaper i akademisk engelska hos gymnasieelever

Elever på gymnasiets högskoleförberedande program är inte tillräckligt förberedda för högskolestudier. Det konstaterar Marcus Warnby i sin avhandling.

Skolor och förskolor kan stärka sydsamiskan

Vilket utrymme får samiska språket i tvåspråkiga förskolor och skolor? Policyer om tvåspråkighet får sällan genomslag i praktiken, visar David Kroiks avhandling.

Elever har svårt att använda matematik i slöjden

Elever i grundskolan har stora problem att lösa matematiska moment som uppstår i slöjdämnet, visar Åsa Hjelm i sin avhandling. Hon menar att matematik behöver integreras mer i slöjden.

Undervisning lyfts i förskolans bilder – lek och omsorg mer osynliga

Det är endast en liten del av förskolans verksamhet som synliggörs i förskolans fotografier. I första hand är det undervisningsdelen som avbildas, visar Catarina Wahlgrens avhandling.

Utforskande frågor gynnar sexualundervisningen

Eleverna blev engagerade när de fick fördjupa sig i sexualundervisningen. Men lärarna måste få tid att konstruera en mer utforskande undervisning, menar Sara Planting-Bergloo som forskat i ämnet.

Bristande språkkunskaper inte största hindret för nyanlända elever

Det finns strukturella begränsningar som påverkar unga nyanländas möjligheter att ta sig vidare i samhället. Bland annat får de inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina språkkunskaper, visar Andreas Nuottaniemis forskning.

Blygsamma långtidsresultat för mindfulness i klassrummet

Mindfulness i skolan gav inga övertygande långtidsresultat när det gäller minskning av symptom på psykisk ohälsa. Det visar Elin Areskoug Sandbergs avhandling.

Stora skiljelinjer kring sexualundervisning i skolan

Jack Lukkerz belyser i sin avhandling skolpersonals och samhällets syn på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan. Resultaten vittnar om många osäkra lärare och djupa skiljelinjer i synen på ungas sexualitet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser