Bäst luft i miljömärkta förskolor i lågenergihus

Förskolor i miljömärkta lågenergihus har påtagligt lägre halter av kemikalier i luften jämfört med icke miljömärkta förskolor i vanliga hus. Josefin Persson gläds över resultaten i sin avhandling.

Josefin Persson
Josefin Persson

Född 1985
Bor i Kumla

Disputerade 2018-12-18
vid Örebro universitet


AVHANDLING
Indoor air quality and chemical emissions of organic compounds in newly built low-energy preschools

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är utbildad kemist men har alltid velat doktorera och när det här projektet dök upp blev jag nyfiken. Inte minst för att det har en så tydlig koppling till samhället, barn och deras miljö.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om inomhusluften i förskolor som är byggda enligt lågenergikoncept. Man har befarat att inomhusmiljön i lågenergihus blir sämre då husen är så täta. En jämförelse som ofta görs är att lågenergihus är som att bygga ett hus, stoppa in det i en plastpåse och knyta igen. Men det finns inte så mycket forskningen i ämnet.

– I min avhandling har jag jämfört inomhusluften i fyra nybyggda hus som ska rymma förskolor. Tre av dem är lågenergihus, det fjärde huset är med som referens och är ett vanligt hus, byggt enligt boverkets regler.

– De fyra första provtagningar utfördes under förskolans första år, där första mätningen utfördes i tom förskola innan verksamheten hade startat. Den femte mätningen utfördes 2-3 år efter den första då förskoleverksamheten var i full gång. Förutom luftkvalitet, det vill säga temperatur, koldioxid och fukt har jag mätt halten av en rad kemikalier i luften. Dels formaldehyd som verkar starkt irriterande på ögon och luftvägar och som finns i exempelvis byggmaterial som MDF-skivor men även i kläder som ett smutsavvisande ämne, dels VOC som är flyktorganiska ämnen, mjukgörare som kan återfinnas i plastmattor och liknande och som är hormonstörande och kan orsaka cancer. Vidare halten av flamskyddsmedel som används för att fördröja eller förhindra att ett material börjar brinna, men som kan vara hälso- och miljöfarliga och hormonstörande.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– De tre lågenergihusen har påtagligt lägre halter av kemikalier i luften jämfört med referenshuset. Två av förskolorna i lågenergihus är miljömärkta, den ena med Svanen, den andra med Miljöbyggnad Silver. I förskolan med Svanenmärkning är allt från spik till inredning Svanenmärkt och det här huset visar på lägst halter av kemikalier. Näst bäst resultat visar den andra miljömärkta förskolan.

– Vad gäller luftkvalitet, alltså halt av koldioxid, grad av luftfuktighet och temperatur har samtliga fyra hus bra och likvärdiga resultat. Det ska tilläggas att detta gäller så länge ventilationssystemen fungerar som de ska. Om de inte funkar ökar halterna av kemikalier i luften snabbt. Med andra ord – det lönar sig att bygga såväl energi- som miljövänligt, vilket innebär att lägga tid på att hitta bra material och inredning.

Vad överraskade dig?

– Att luften var så bra i lågenergihusen, det hade jag faktiskt inte väntat mig med tanke på att dessa hus är så täta. Men det var en glad överraskning!

Vem har nytta av dina resultat?

– Kommuner och andra huvudmän som planerat att bygga förskolor. Men också byggbranschen och forskningen. Det behövs givetvis mer forskning i ämnet men mina resultat ger en god indikation om att lågenergihus är rätt väg att gå.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2019-01-22 11:54 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-02-06 11:45 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Hur kan fritidshemmet motverka utanförskap?

Arbetet med elevernas relationer tas lite för givet, trots att det är inskrivet i fritidshemmets uppdrag. Det menar Lina Lago, forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med Helene Elvstrand skrivit den nya boken Sociala relationer i fritidshem.

Spelar det någon roll om vi ses i skolan? Om att ha skolkamrater med invandrarbakgrund

En ny IFAU-rapport tar sin utgångspunkt i kontakthypotesen och finner att de som i början av 1990-talet gått i skolan tillsammans med elever med bakgrund utanför västvärlden oftare bildar familj med personer med invandrarbakgrund. Sambandet gäller för kvinnor.

Student book talks help motivate readers

Two-minute book talks in classrooms can build on the excitement of many students reading the same book and can encourage a love of reading, according to authors Lynne Dorfman and Brenda Krupp.

Psykiska problem som ung risk för utanförskap som vuxen

Tonåringar som upplever psykiska problem i högstadiet har större risk att varken vara i arbete eller utbildning som unga vuxna, jämfört med dem som har få eller inga symtom på psykisk ohälsa.

Making PE more enjoyable for students with physical disabilities

For many of these students, physical education activities can be difficult. Personalized stories that cast them as their favorite hero may motivate them to persevere.