2019-01-22 11:54  350 Dela:

Bäst luft i miljömärkta förskolor i lågenergihus

Förskolor i miljömärkta lågenergihus har påtagligt lägre halter av kemikalier i luften jämfört med icke miljömärkta förskolor i vanliga hus. Josefin Persson gläds över resultaten i sin avhandling.

Josefin Persson
Josefin Persson

Född 1985
Bor i Kumla

Disputerade 2018-12-18
vid Örebro universitet


AVHANDLING
Indoor air quality and chemical emissions of organic compounds in newly built low-energy preschools

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är utbildad kemist men har alltid velat doktorera och när det här projektet dök upp blev jag nyfiken. Inte minst för att det har en så tydlig koppling till samhället, barn och deras miljö.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om inomhusluften i förskolor som är byggda enligt lågenergikoncept. Man har befarat att inomhusmiljön i lågenergihus blir sämre då husen är så täta. En jämförelse som ofta görs är att lågenergihus är som att bygga ett hus, stoppa in det i en plastpåse och knyta igen. Men det finns inte så mycket forskningen i ämnet.

– I min avhandling har jag jämfört inomhusluften i fyra nybyggda hus som ska rymma förskolor. Tre av dem är lågenergihus, det fjärde huset är med som referens och är ett vanligt hus, byggt enligt boverkets regler.

– De fyra första provtagningar utfördes under förskolans första år, där första mätningen utfördes i tom förskola innan verksamheten hade startat. Den femte mätningen utfördes 2-3 år efter den första då förskoleverksamheten var i full gång. Förutom luftkvalitet, det vill säga temperatur, koldioxid och fukt har jag mätt halten av en rad kemikalier i luften. Dels formaldehyd som verkar starkt irriterande på ögon och luftvägar och som finns i exempelvis byggmaterial som MDF-skivor men även i kläder som ett smutsavvisande ämne, dels VOC som är flyktorganiska ämnen, mjukgörare som kan återfinnas i plastmattor och liknande och som är hormonstörande och kan orsaka cancer. Vidare halten av flamskyddsmedel som används för att fördröja eller förhindra att ett material börjar brinna, men som kan vara hälso- och miljöfarliga och hormonstörande.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– De tre lågenergihusen har påtagligt lägre halter av kemikalier i luften jämfört med referenshuset. Två av förskolorna i lågenergihus är miljömärkta, den ena med Svanen, den andra med Miljöbyggnad Silver. I förskolan med Svanenmärkning är allt från spik till inredning Svanenmärkt och det här huset visar på lägst halter av kemikalier. Näst bäst resultat visar den andra miljömärkta förskolan.

– Vad gäller luftkvalitet, alltså halt av koldioxid, grad av luftfuktighet och temperatur har samtliga fyra hus bra och likvärdiga resultat. Det ska tilläggas att detta gäller så länge ventilationssystemen fungerar som de ska. Om de inte funkar ökar halterna av kemikalier i luften snabbt. Med andra ord – det lönar sig att bygga såväl energi- som miljövänligt, vilket innebär att lägga tid på att hitta bra material och inredning.

Vad överraskade dig?

– Att luften var så bra i lågenergihusen, det hade jag faktiskt inte väntat mig med tanke på att dessa hus är så täta. Men det var en glad överraskning!

Vem har nytta av dina resultat?

– Kommuner och andra huvudmän som planerat att bygga förskolor. Men också byggbranschen och forskningen. Det behövs givetvis mer forskning i ämnet men mina resultat ger en god indikation om att lågenergihus är rätt väg att gå.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2019-01-22 11:54 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-02-06 11:45 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Nytt nr ute 15 maj!

Nytt nr ute 15 maj!

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Professorn som bytte åsikt: ”Jag hade fel”

Som biträdande utbildningsminister i USA på 1990-talet var hon en förespråkare för marknadslösningar i skolan – i dag har Diane Ravitch tänkt om och är en av systemets ihärdigaste kritiker.

Debattsugna elever tystnar på elitskolan

"Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad". Det säger Janna Lundberg, vars avhandling om debattklimatet på en elitskola nu har valts till lärarpanelens favorit.

Relationen viktigast i mötet på förskolan

Relationen och möjligheten till kunskapsinlärning är tätt sammanflätade i mötet mellan barn och pedagoger i förskolan. Det visar Maria Fredrikssons doktorsavhandling, som blev förra årets mest lästa avhandling på Skolportens webb.

Hård forskarkritik mot nya kursplaner

Avkodning är A och O för att ett barn ska lära sig läsa, enligt evidensbaserad forskning. Men i Skolverkets förslag på nya kursplaner saknas skrivningar om den tidiga läsinlärningen. Fokus ligger på slutmålet; läsförståelse och förmågan att bearbeta texter. Förslaget har väckt stark kritik bland forskare. Här presenterar vi några av de rösterna.

Hur kan vi dela mer med varandra?

Aldrig förr har så många digitala lärresurser producerats på så kort tid som nu. Men var lagras dessa och skulle vi kunna dela med varandra lite mer och undvika mycket dubbelarbete? Det skriver Alastair Creelman, specialist på e-lärande.