Begränsad effekt av förebyggande program mot psykisk ohälsa i skolan

Förebyggande program mot ångest och depression som genomförs av lärare har liten effekt på elever, förutom i de fall där lärarna får mer stöd och handledning. Det visar Johan Åhléns avhandling.

Johan Åhlén
Johan Åhlén

Född 1978
Bor i Stockholm

Disputerade 2018-01-19
vid Uppsala universitet


AVHANDLING
Universal prevention of anxiety and depression in school children

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag läste först till musiklärare i Göteborg men hoppade av utbildningen efter tre år och läste till psykolog. Jag har även jobbat ett par år i skolan som vikarierande musiklärare. I slutet av min utbildning till psykolog gjorde jag ett examensarbete där jag testade ett australiensiskt program för att förebygga psykisk ohälsa hos skolbarn. Programmet är specifikt riktat mot ångest och depression och har en koppling till KBT och den formen av psykoterapi som jag intresserar mig för. Jag tyckte det var intressant att få in kunskapen från det psykologiska fältet till skolan.

Vad handlar avhandlingen om?

– Lite övergripande handlar den om hur det fungerar med insatser där man använder manualiserade program, dvs. sådana program där läraren följer en manual och utifrån denna genomför uppgifter och övningar i klassen för att försöka förhindra ångest och depression hos skolbarn. Vi gjorde en stor randomiserad studie på skolor i Stockholm för att se hur ett specifikt program från Australien fungerar i en svensk kontext. Vi tittade också på långtidseffekter av programmet. Vi gav programmet till alla skolbarn i de relevanta åldrarna. När man gör en insats i en klass kan man välja att rikta den till barn som har tendenser att få problem på ett visst område. Men vi gjorde inget urval där vi tog ut barn som verkade vara mer relevanta än andra barn.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Vi kunde se att det inte finns så mycket stöd för att den här typen av insatser med manualiserade program fungerar så bra. Vi hittade egentligen inga effekter av programmet. Det vi såg när vi tittade lite närmre var att det verkar finnas en effekt av sådana här insatser om lärarna får mer stöd och handledning.

– En svårighet som man har sett med den här typen av insatser är att programmen mycket väl kan fungera och ge en effekt om det är professionella, eller de som har utvecklat metoden, som också implementerar den i skolorna. Men ibland hoppas man på det bästa och ger manualen till lärare, eftersom man tjänar pengar på att det görs inom skolans verksamhet. Men problemet är att det inte riktigt verkar fungera på det sätt man hoppas på när lärare genomför insatser. Det kan bero på att de exempelvis inte riktigt vet vilka övningar de ska satsa på, eller så kan det handla om att de inte är så engagerade och intresserade av att genomföra insatsen. Vi kunde däremot se att programmet verkar fungera preventivt i de fall där lärarna fick mer stöd och kom till mig flera gånger på bokade handledningstillfällen. För eleverna som gick i de klasserna fanns det en större minskning av ångest.

– Ett huvudresultat är att den här typen av program har ganska liten effekt, men om de ska ha någon effekt så bör de implementeras av professionella, eller lärare som får mer stöd än man vanligtvis ger i den här typen av insatser.

Vad överraskade dig?

– Något som överraskade mig efter hand var att det inte gick bättre. Det finns en stor vilja och hopp om att sådana här insatser i skolan ska ge stora effekter, eftersom alla ser att det finns ett behov och man har en stor tilltro till metoder som kanske visar effekt i andra sammanhang. Kognitiv beteendeterapi fungerar väldigt bra när man ska behandla ångest hos barn och delvis bra om man ska behandla depression. Så det överraskade mig att det inte gav så starka effekter.

– Men det behöver inte vara fel på metoden. Det är väldigt komplext med ett material som från början är utvecklat för att behandla barn med stora problem, som man använder med barn som inte har några problem alls för att de ska lära sig strategier som de kan använda senare om de får problem. Det handlar också om vem det är som utför interventionen. Är det verkligen manualen i sig som är av värde, eller har det varit så tidigare när man har hittat effekter av den här typen av program att väldigt duktiga psykologer har gått in i skolan och gjort det som de är bra på? Under resans gång har jag sett mer och mer svårigheter med att använda manualiserade program i skolan.

Vem har nytta av dina resultat?

– De är intressanta för rektorer och för elevhälsan som ofta kämpar med att försöka hitta evidensbaserade metoder som ska passa in i skolans arbete. Många skolor som jag mötte hade arbetat ganska mycket med andra metoder innan, men hade övergett dem av olika orsaker. Vissa skolor har svårt att bedöma vilka metoder de ska använda sig av. Det kom en SBU-rapport för 7-8 år sedan som tog upp problemet med att många metoder som används i skolan inte har så mycket forskningsstöd. Det är många som använder ord som evidensbaserad när man ska sälja in program till skolor, men ofta finns det inte så starkt vetenskapligt stöd som man hoppas på för den typen av program.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2018-02-26 10:02 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-03-06 19:24 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Yrkesutbildade migranter bättre matchade

Utrikesfödda med en yrkesutbildning är lika matchade på arbetsmarknaden som svenskfödda. Inge Dahlstedt har utforskat utbildningens roll för migranter och deras barn på den svenska arbetsmarknaden.

Svårt förena mentorskap med undervisning

Medan mentorsuppdraget kräver flexibilitet och förmåga att möta elevernas behov i stunden, styrs lärarnas undervisningsarbete utifrån fasta tidsramar. De båda uppdragen är svåra att förena, visar Helena Wallström i sin avhandling.

Historielärares erfarenheter av 2011 års skolreformer varierar

När historielärare själva får berätta vad de senaste årens skolreformer har inneburit för dem och deras undervisning framträder bilden av en kluven lärarkår. Det visar Anders Perssons avhandling.

Viktigt med flera perspektiv på text och språk när man arbetar med andraspråkselever

Anna Sahlée utforskar nya vägar att förstå text om svenska som andraspråk. I sin avhandling föreslår hon en modell för textanalys.

Låg status hinder för hållbar utveckling i hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap har fått ett bredare kunskapsinnehåll genom att hållbarhetsfrågor numer ingår i ämnet.  Men brist på tid och resurser gör det svårt att få till i verkligheten, visar Emmalee Gissleviks forskning.

Antipluggkultur kan brytas med normkritik och studieteknik

Antipluggkulturer bland pojkar kan brytas med samtal om studieteknik och möjligheten att utvecklas. Det visar Fredrik Zimmerman i sin forskning om pojkars skolprestationer.  

Sociala medier utmanar studenters olika roller

Att parera mellan rollerna som student, privat och professionell är en balansakt. Det konstaterar Pernilla Josefsson som utforskat hur högskolestudenter förhåller sig till sociala medier när de integreras i lärmiljön.

Svårt att förändra undervisningen i matematik

Trots höga ambitioner att förändra undervisningen fastnar lärare i matematikens traditionella uppgiftsdiskurs. Det visar Ann-Sofi Röj-Lindberg som forskat om matematiklärare som söker nya arbetssätt.

Bättre möjligheter till lärande när elevers frågor utforskas i undervisningen

Att ge utrymme för elevernas frågor i matematikundervisningen bidrar till att innehållet blir behandlat på ett mer komplext sätt. Det vinner både elever och lärare på, visar Tuula Maunulas avhandling.

Kompetensutvecklingsprogram för lärare under lupp

Jannika Lindvall har utforskat två stora kompetensutvecklingsprogram för lärare i matematik.  Båda är lika i upplägg. Men dess effekter på elevresultaten skiljer stort.

IT-studenter formas till tekniska problemlösare

Utbildning i datavetenskap och IT tycks inriktad mot teknisk problemlösning. Det konstaterar Anne-Kathrin Peters som visar att studenter med ett bredare intresse ofta hoppar ofta av eller tänker om.

Handledning viktig för blivande yrkeslärare

Feedback och bekräftelse av handledaren är centralt för att utveckla sin identitet som yrkeslärare. Det visar Eivor Romar som utforskat hur yrkeslärarstudenter upplever den verksamhetsförlagda utbildningen.

Begränsad effekt av förebyggande program mot psykisk ohälsa i skolan

Manualiserade program mot ångest och depression hos skolbarn som genomförs av lärare har ganska liten effekt, visar Johan Åhléns avhandling. För att ge resultat måste lärarna få mer stöd.

Kartläggning av elevers syn på pris och miljökostnader

Caroline Ignell har utforskat gymnasielevers syn på miljöaspekter i prissättning. Resultaten visar att det finns stor potential att koppla ekonomiämnet till miljöfrågor och naturkunskap.

Digitaliseringsprojekt i Sverige, Norge och Danmark utvecklade undervisningen

I sin avhandling har Sara Willermark studerat ett treårigt nordiskt EU-projekt om undervisning över nationsgränser med stöd av digital teknik. Resultaten visar att lärarna stärktes i sin profession trots många utmaningar.

Pedagogisk skicklighet likställs med undervisningserfarenhet och handledning av doktorander

Doktorandhandledning framträder som en mycket avgörande faktor vid utnämningar av professorer, visar Sara Levander i sin avhandling. Hon har studerat vilket värde pedagogisk skicklighet tillskrivs vid anställning av lektorer och professorer.

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: En skola på vetenskaplig grund?
  Nytt nr av Skolporten ute 4 april!

Tema: En skola på vetenskaplig grund?

Det är lättare sagt än gjort när akademi och praktik ska samverka för forskningsbaserad undervisning. Dessutom: Stor forskningsbilaga!

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Stefan Sellbjer: Replik på kommentarer om kunskapskrav

Stefan Sellbjer besvarar i denna artikel samlat de kommentarer som inkommit till hans mycket lästa och kommenterade artikel om ett i medierna för tillfället mycket uppmärksammat ämne, nämligen nivå och formuleringar i kursplanernas kunskapskrav.

Singapore to expand hands-on learning programme

Students in all primary schools in Singapore will be taught under the Applied Learning Programme by 2023.

Elever tar på sig skulden för bristande möjligheter att lära matematik

Det är inte enbart det svenska språket som kan begränsa möjligheterna för elever med utländsk bakgrund att lära matematik. Den segregerade skolan, utanförskap och föräldrar som inte kan stötta med läxorna hämmar också lärandet. Det visar en ny avhandling som kastar ljuset på elevernas egna berättelser.

Why is ADHD more common in boys than girls?

For every girl diagnosed with ADHD, up to seven boys are diagnosed. Researchers looked at risk factors, the role of genetics, and mental health for clues.

Forskaren: Nyanlända ungdomar ser positivt på jämställdhet

Synen på kvinnors rättigheter och jämställdhet bland nyanlända ungdomar är mer positiv än vad som förmedlas i media, säger Mehrdad Darvishpour vid Mälardalens högskola.