Begränsad effekt av hållbarhetsprofilerade skolor

Elever som går i skolor med en uttalad profil mot lärande för hållbar utveckling har inte en högre medvetenhet om hållbarhetsfrågor än elever i vanliga skolor. Det visar Daniel Olsson i sin avhandling. 

Född 1970
Bor i Karlstad

Disputerade 2018-12-14
vid Karlstads universitet


AVHANDLING
Student Sustainability Consciousness: Investigating Effects of Education for Sustainable Development in Sweden and Beyond

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är lärare i grunden och frågor om hållbar utveckling är något som alltid har intresserat mig. Hur vi ska kunna leva hållbart på den här planeten med de resurser som finns är en av vår tids största och viktigaste frågor. Det har blivit mer påtagligt under senare år vilken viktig roll utbildning har i omställningen av samhället mot hållbar utveckling. Det syns ganska tydligt i FN:s globala mål där utbildning har fått ett eget mål, nummer 4, av de 17 målen.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har gjort landsomfattande studier om vad som har kommit ut av utbildning för hållbar utveckling i Sverige ur ett elevperspektiv. Avhandlingen är uppdelad i fem delstudier. I den första studien gör jag jämförelser mellan elever som går i skolor med en uttalad profil för hållbar utveckling och elever som går på jämförbara skolor utan profil. Jag har hittat de profilerade skolorna via certifieringar som exempelvis ”Grön Flagg” och utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”. Jag har låtit 2 400 elever i årskurs 6, 9 och 3 på gymnasiet svara på ett frågeformulär. Jag har undersökt vad eleverna vet, vad de har för attityder och hur de säger sig vilja agera för hållbar utveckling. De första tre delstudierna handlar om olika typer av jämförelser.

– I den fjärde delstudien har jag tittat på 1 700 elever på samma sätt fast i Taiwan. Det har jag gjort för att kunna göra jämförelser med de svenska resultaten. I den femte och sista delstudien har jag undersökt hur de svenska eleverna har upplevt viktiga komponenter av utbildning om hållbar utveckling som är definierade i litteraturen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– I stora drag kan man säga att jag har hittat väldigt små skillnader mellan de två olika elevgrupperna. Det verkar som om certifieringarna inte har så stor betydelse för vad eleverna får med sig vad gäller hållbar utveckling. Det är till och med så att jag har hittat lite negativa resultat i årskurs 9, där elevgruppen från certifierade skolor uppvisar en lägre medvetenhet kring de här frågorna än elever från de andra skolorna.

– Andra resultat är att flickor uppvisar lite högre medvetenhet än pojkar i frågor om hållbar utveckling. Det som också är intressant är att kunskaper, attityder och beteenden och hur man säger sig vilja agera går ner i årskurs 9, generellt hos alla elever. Men det går tillbaka i årskurs tolv igen. Även könsskillnaderna ökar. Det här dippet blir djupare hos de elever som går i certifierade skolor, vilket är intressant. Det kan bero på att elever i de certifierade skolorna får mindre av det som kallas för en pluralistisk utbildning, som består av mer elevdelaktighet, elevdemokrati och att titta på olika perspektiv. Vi tror att de eleverna i stället får en mer normativ undervisning, som säger ”det här är rätt och det här är fel” och tonåringar kan ju slå bakut på det. De vill gärna upptäcka och tänka själva och ställa saker mot varandra. Det verkar som eleverna i de certifierade grundskolorna inte får göra det i lika stor grad. I gymnasieskolan uttrycker elever på certifierade skolor att de upplever mer av den pluralistiska undervisningen än elever i de vanliga skolorna.

– Ett av de viktigare resultaten visar att de elever som uttrycker att de får uppleva det här hållbarhetsinnehållet i undervisningen, med mer delaktighet och olika perspektiv där svaren inte alltid är givna, de uttrycker att de är beredda att agera mer för en hållbar utveckling. Får man uppleva det på riktigt så verkar det som att det faktiskt har effekt. Tyvärr verkar det inte som att en certifiering eller utmärkelse garanterar att man får vara med om det i undervisningen.

Vad överraskade dig?

– Det var framförallt den begränsade effekten av certifieringen. Om elever går i den typen av skolor tänker man att det borde få inverkan på deras attityder och på hur de säger sig vilja agera. Men det verkar som om det till och med påverkar dem mindre än vad det påverkar elever i vanliga skolor.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag har försökt att identifiera tre kategorier som kan ha nytta av resultaten. Den ena är forskarvärlden eftersom studien bidrar med ny information till forskningsfältet. Avhandlingen visar att det som beskrivs teoretiskt om hur utbildning för hållbar utveckling ska fungera i policydokument och forskning faktiskt fungerar om eleverna får uppleva det. För beslutsfattare och organisationer som certifierar skolor kan avhandlingen vara ett sätt att utveckla sina verktyg som stödjer skolan mer med hur-frågan. Inte bara med innehållsfrågor. Där finns det mer att göra. Jag tänker även att lärare och skolledare kan ha nytta av resultaten eftersom de behöver mer fortbildning och stöd i omställningen till en utbildning för hållbar utveckling.

– Jag tror att det behövs fortbildning i vad det innebär att ställa om undervisningen till att bli mer elevinkluderande, och hur man kan arbeta med autentiska frågor där svaren inte alltid är givna av läraren. Men jag vill inte att lärare ska uppfatta att de har gjort fel. Det handlar mer om att jag vill belysa ett annat sätt att attackera de här frågorna.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2019-01-18 13:46 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-01-30 10:16 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Så skapas rektors pedagogiska ledarskap

Synen på rektors ledarskap är nära länkad till förändringar i skolpolitiken, visar Katarina Ståhlkrantz i sin avhandling. Nu har den valts till lärarpanelens favorit.

Mer jobb för förstelärare – men ingen extra tid

Att vara förstelärare innebär ofta mer arbete – men bara 10 procent av lärarna får minskad undervisningstid. Det bekräftar ny forskning.

Tydlighet och inkludering ger trygghet och självförtroende

Lunchrasten är slut. Eleverna kommer in i klassrummet där Ida Jonsson och Maria Pettersson tar emot för en mattelektion i halvklass. De arbetar strukturerat med tydlighet och inkludering och det ger eleverna trygghet och självförtroende.

How states compare on STEM education

A new, interactive national report called the STEM Opportunity Index – developed by the National Math and Science Initiative, SRI International and 100Kin10 – compares how states are supporting STEM education based on 10 indicators. NMSI CEO Bernard Harris says the goal is for states to use the data to improve STEM education.

How Dungeons & Dragons can help kids develop social-emotional learning skills

Playing a cooperative role-playing game like Dungeons & Dragons can have the added benefit of helping kids develop social emotional skills.