Bredare perspektiv på religion behövs i undervisningen 

Religionskunskapsundervisningens fokus på världsreligionerna innebär att många religiösa positioner riskerar att förbises och att man därigenom missar möjligheten att få igång diskussioner om religion ur ett bredare perspektiv. Det konstaterar Fredrik Jahnke i sin avhandling. 

Fredrik Jahnke
Fredrik Jahnke

Född år 1970
Bor i Stockholm

Disputerade 2021-03-26
vid Södertörns högskola


AVHANDLING
Toleransens altare och undvikandets hänsynsfullhet. Religion och meningsskapande bland svenska grundskoleelever

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har jobbat som lärare i 15 år innan jag började forska. När jag blev antagen som doktorand fick jag ganska fria tyglar att forma mitt eget doktorandprojekt. Till slut landade jag i elevers egen syn på religion. Mitt huvudintresse är alltså elevernas egen vardag.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har undersökt hur ungdomar i svensk skola pratar om religion, och vad de pratar om när de pratar om religion. När man pratar om religion tänker man vanligtvis på världsreligionerna men jag utgår från en ganska bred förståelse av religion. I avhandlingen har jag intervjuat 40 barn och unga i årskurs 3, 6 och 9. Utgångspunkten är hur de skapar mening och begripliggör religion i sin skolvardag tillsammans med skolkamrater.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag ser en ganska stor diskrepans på olika punkter. Forskning visar att undervisningen i religion är ganska konkret strukturerad efter världsreligionerna. Men religion kan se väldigt olika ut, och ju mer enhetligt det blir i skolan desto större problem kan det bli att förstå olika sorters uttryck för religion utanför klassrummet.

– Min avhandling visar att barn och unga ogärna pratar med varandra om religion, något som begränsar deras chans att skapa mening i förhållande till religion. De får inte riktigt språket för att prata om religion eller beskriva vad det är. Där finns det en ganska stor diskrepans som gör att eleverna har svårt att begripa sig på varandra. Jag diskuterar det bland annat utifrån begreppet tolkande repertoarer. Ju fler tolkande repertoarer man har om något, desto bättre kan man förstå och passa in i olika sociala miljöer. Jag kan se att elevernas tolkande repertoarer när det handlar om religion är ganska låga, de har klart behov av fler.

– Ett annat resultat handlar om att det finns massor av positioner som inte passar in i den här lite mer inramade bilden av religion som kommer genom undervisningen och läromedel. Om vi tar uttalandet ”jag tror inte på Gud men jag tror på något” så kan jag se att det finns gott om den typen av positioner bland skolungdomarna i min studie, men de syns ganska sällan i undervisningen. Det finns väldigt många individer som inte får några tolkande repertoarer om sin egen position eller för att förstå någon annan som har den positionen. För en troende muslim kan det exempelvis vara krångligt att förstå någon som säger att den är kristen men ateist. Ungdomarna har också många funderingar om de här positionerna som är mer vardagsmässiga, som svensk religionskunskapsundervisning missar.

– En tredje sak som jag tycker är värd att lyfta fram handlar om ett begrepp som används inom religionsdidaktisk forskning, som på engelska heter ’safe space’. Det har använts på europeisk nivå som någon slags idealiserad bild av hur ett samtal ska komma till stånd i ett klassrum som är ganska heterogent, men där man under ordnade former kan tycka olika och där alla ska våga uttrycka sig. Jag kunde se att mina respondenters huvudsakliga intresse och önskan var att inte prata med de som tycker olika, där man riskerade tjafs och bråk. Deras safe space var snarare att prata med de som tycker likadant. Här finns också en diskrepans mellan hur man inom forskningen tänker att det borde vara i skolan och hur det faktiskt är. Det är en stor didaktisk utmaning, för visst man kan tycka att det är bra att samla de som tycker olika, men vägen dit kanske inte är att börja i ett heterogent klassrum, för då blir det sällan diskussion eftersom det inte är något som eleverna känner sig trygga med. I avhandlingen ger jag exempel på hur man kan komma vidare med det rent praktiskt i religionskunskapsundervisningen.

– Det finns en önskan och en ambition från både lärare, Skolverket och i forskningen att få igång en diskussion för att förstå och tolerera varandra, vilket är bra. Något som framträder väldigt tydligt i min avhandling är att eleverna är tydliga med att visa varandra tolerans, men det verkar ha fått den effekten att de inte vill prata med varandra, för att inte riskera att vara intolerant. Jag brukar säga att samtalen och diskussionerna har offrats på toleransens altare.

Vad överraskade dig?

– Att de här mellanpositionerna, att man tror på något, var så utbredda. Det var också överraskande att det fanns ett så utbrett intresse för det som man kan kalla religion i ett brett perspektiv hos elever som tar avstånd från religion.

Vem har nytta av dina resultat?

– Min forskning är bland annat ett bidrag till att förstå de så kallade ’in-betweens’, som inte är helt icke-religiösa men inte heller anser sig tillhöra en klart uttalad religion, framförallt bland barn och unga. Resultaten är också intressanta för lärare. Avhandlingen öppnar upp för nya sätt att tänka kring vad religion kan vara och hur barn och unga förhåller sig till religion i ett brett perspektiv, men också lite kring hur man kan försöka få igång diskussioner med barn och unga och utöka deras repertoarer.

Av Åsa Lasson

Sidan publicerades 2021-05-12 16:48 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2021-05-24 11:49 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Indisk skola ger annan syn på sekulär religionsundervisning

Vad kan religionsundervisningen i svensk skola lära sig av hur den indiska skolan hanterar religion? Kristian Niemi hoppas att hans forskning kan bidra till reflektioner om vad sekulär undervisning kan betyda – respekt eller avstånd?

Nyhetsmedia centralt i religionsundervisningen

Nyhetsmedia tar stor plats i religionsundervisningen. Men det görs med noggrann avvägning och mycket reflektion från lärarnas sida, konstaterar Maximilian Broberg som undersökt medias roll i religionsundervisningen.

Problematisering viktigt i religionskunskap

Att kunna problematisera ämnets innehåll och visa på relevanta sammanhang är viktiga förmågor hos religionskunskapslärare. David Carlsson har forskat om vilka kunskaper lärare i religionskunskap på gymnasiet anses behöva.

Tradition och tidsbrist utmanar religionslärare

Tradition kontra förnyelse och en ständig brist på tid. Detta präglar i mångt och mycket religionsläraruppdraget, visar Linda Jonsson i sin avhandling.

Digital kurs! Programmering i matematik – introduktion

Känner du dig trygg att undervisa i programmering? I kursen Programmering i matematik får du grundläggande kunskaper i programmering, samt tekniker för att undervisa och väcka elevernas intresse. I film och text guidar Mikael Tylmad dig genom praktiska övningsuppgifter. Flexibel start och tydligt upplägg. Kursintyg ingår!

Ny digital kurs med Maria Wiman! Ny som lärare – Relationer och ledarskap

Är du nyutbildad lärare och önskar fler handfasta verktyg? I kursen Relationer och ledarskap arbetar vi med att bygga goda relationer med elever, hantera konflikter och bli en trygg ledare i klassrummet. I film och text presenterar Maria Wiman information, uppgifter och tips för din undervisning. Flexibel start och tydligt upplägg. Kursintyg ingår!

Lite utrymme för längre skapandeprocesser i förskoleateljén 

Förskoleateljén är styrd av rutiner och en målinriktad läroplan, vilket sätter stopp för möjligheten att få vara i en längre skapandeprocess. Det menar Yvonne Lindh som forskat i ämnet.

Rätten till utbildning – mer än kunskapsmål

Rätten till utbildning förstås bäst som en mänsklig rättighet som vi har i egenskap av att vara människa – snarare än att vara medborgare i en stat. Det menar Christian Norefalk, som forskat om utbildning som en mänsklig rättighet.

Fokus på textproduktion i skolans skrivundervisning

Elevers skrivande oftast stannar i klassrummet – de skriver för sig själva eller för att lämna in till läraren. Det medför att skrivande som kommunikation, deltagande och påverkan får liten plats i skrivundervisningen, visar Erika Sturk i sin avhandling.

Lärare och lärarstudenter har svårt att fånga elevers matematikkunskaper

Lärare behöver utveckla sitt professionella ämnesspråk för att få syn på vad barn och elever lär i matematik. Det visar Christina Svensson som forskat om professionsutveckling inom matematikundervisning.

Kulturell mångfald som resurs i elevers lärande

Det tar tid för lärare att förstå hur de kan använda elevers flerspråkighet och kulturella mångfald som resurs i lärande. Den slutsatsen drar Manuela Lupsa i sin avhandling om hur lärare omsätter nya kunskaper i sin undervisning.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Vad är beprövad erfarenhet?

Beprövad erfarenhet kan ha minst tre olika betydelser som alla är viktiga för hur vi ska undervisa, leda och organisera skolan. Det säger Anette Jahnke, universitetslektor i pedagogik, samt projekt- och processledare vid forskningsinstitutet Ifous, som har skrivit en bok om beprövad erfarenhet i skolan.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Avhandling om skolövergångar utsedd till Lärarpanelens favorit

Barns övergångar från förskola till förskoleklass, eller från förskoleklass till årskurs ett är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén som forskat om lärares arbete med övergångar. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Here are principals’ 9 most effective strategies for boosting teacher morale

Reducing administrative tasks from teachers’ workloads, offering praise privately and publicly, bringing in lunches or treats and implementing teachers’ suggestions for improvements are the top four tactics school administrators say they are using to help weary teachers, a survey by Unruly Studios shows. Administrators say their top worries are shortages, morale, learning loss and test scores, the survey finds.