Brist på delaktighet i träningsskolan

Gunilla Nordin

Daniel Östlund
Daniel Östlund

Född 1974
i Kristianstad

Disputerade 2012-12-07
vid Malmö högskola

 


AVHANDLING
Deltagandets kontextuella villkor: Fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik

 

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Min utbildningsbakgrund är fritidspedagog och specialpedagog. Jag har tagit med mig intresset för undervisningen från egna erfarenheter som lärare i träningsskolan och har haft ett behov av att bidra med mer forskning om träningsskolan.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den elementära forskningsfrågan är: Vad händer i träningsskolan? Det är en verksamhet som vi vet lite om. Jag har intresserat mig för elevernas möjligheter att delta i verksamheten och vilka kontextuella villkor som präglar deras utbildning, och vad som blir möjligt i klassrummet. Det är en klassrumsstudie med etnografiska inslag.

– Jag har samlat in data med stöd av videoobservationer som analyserats med fokus på interaktionen. Det rör sig om träningsskolor med elevgrupper med omfattande funktionsnedsättningar där det finns en vuxen per barn. Mycket av interaktionen sker tillsammans med någon vuxen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Mycket av arbetet i personalgrupperna handlade om att tillgänglighetsanpassa miljön. Det arbetade man med på ett omfattande sätt. Samtidigt kan den goda tillgängligheten innebära delaktighetsproblem för eleverna. Det finns en risk att deras erfarenhetsvärld i skolan begränsas till klassrummet och ”den lilla skolan” i den större skolan. Man finns på en vanlig F-9-skola, men bedriver en egen verksamhet i skolan med få interaktionsmöjligheter med barn utan funktionsnedsättningar.

Vad överraskade dig?

– Det var förvånande att man i så stor utsträckning organiserade undervisningen för arbete i en till en-konstellationer, det vill säga en lärare per elev. Det var en liten andel gruppgemensam undervisning. Om det var det, handlade det om individuella processer i gruppen. Undervisningen bedrevs ändå i en sorts en till en-konstellation, trots att man var i gruppen.

– Eleverna lever sitt skolliv i vertikala relationer, tillsammans med en vuxen. För barn utan funktionsnedsättningar präglas skolvardagen mest av kamratrelationer. Det var förvånande att så få i träningsskolan arbetade så pass lite med att skapa kamratrelationer.

Hur kan man komma till rätta med det?

– Den enskilda läraren har som aktör små möjligheter att förändra detta. Det krävs att man lyfter det i organisationen och i skolan som helhet.

Vem har nytta av dina resultat?

– Framför allt personer som arbetar inom grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola. Men den kan också vara till nytta för dem som arbetar med vuxna med utvecklingsstörning i pedagogisk verksamhet.

– Min förhoppning är att avhandlingen ska användas i speciallärarutbildningen, med specialisering mot utvecklingsstörning, för att bjuda in till diskussioner om hur undervisningen organiseras, hur man tänker om eleverna och hur de ska erbjudas mer horisontella relationer i sin vardag.

Sidan publicerades 2013-02-05 10:52 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Elevers sociala svårigheter den största specialpedagogiska prövningen

Mycket av den specialpedagogiska praktiken kretsar kring elevers sociala snarare än rent kunskapsmässiga svårigheter. Klasslärare, specialpedagoger och speciallärare ägnar en stor del av sitt pedagogiska uppdrag åt att söka förebygga och överbrygga elevers samspelssvårigheter i och utanför klassrummet. Om inte samspelet aktörerna emellan fungerar, blir det svårt med själva lärandet.

Inkluderande arbetssätt vinner på samarbetande samtal

Att specialpedagoger handleder klasslärare är ett sätt att främja specialpedagogisk undervisning i klassrummet. "Samtidigt är klasslärarens kunskap viktig när man ska utveckla inkluderande undervisning", menar forskaren Christel Sundqvist.

Legitimationskrav på fritids kräver lösningsinriktade rektorer

För att uppfylla det utökade legitimationskravet inom fritidshemmet tvingas många rektorer att uppfinna pragmatiska rutinlösningar. Det visar Richard Andersson i sin avhandling.

Lärare har svårt att sätta ord på sitt ledarskap i utvecklingssamtal

Lärare har svårt att sätta ord på vad de faktiskt gör som skapar mening under utvecklingssamtalet. Det visar Britt-Marie Bader i sin forskning om lärares ledarskap.

Undervisningen på folkhögskolan utgår från mötet

Möten är en viktig utgångspunkt för undervisning och lärande på folkhögskolan, och utgör ett pedagogiskt verktyg för lärarna. Det menar Filippa Millenberg som forskat om folkhögskollärares pedagogiska hållning.

Matematikundervisning med en social robot engagerar och utmanar

När en så kallad social robot används i matematikundervisningen uppstår en komplex lärsituation, med en rad didaktiska och etiska dilemman som lärare behöver hantera. Det visar Sara Ekströms avhandling.

Multimodala resurser hjälper nyanlända elever när språket inte räcker till

Utöver svenska och elevens modersmål använder studiehandledare video, bilder och flerspråkiga texter när språket inte räcker till för att skapa mening i NO, visar Feyza Axelssons avhandling.

Ojämlik vård för utrikesfödda barn

Utrikesfödda barn konsumerar mindre vård än svenska, trots att forskningen visar att de har en högre risk för psykisk ohälsa, visar en avhandling av Ester Gubi.

Bristande kunskaper i akademisk engelska hos gymnasieelever

Elever på gymnasiets högskoleförberedande program är inte tillräckligt förberedda för högskolestudier. Det konstaterar Marcus Warnby i sin avhandling.

Makerkulturen i fokus med nya begrepp

Materialförståelse är en central del av den så kallade makerkulturen, som bygger på samspel mellan människor, material och maskiner. Det visar Sophie Landwehrs Sydows avhandling.

Externa bedömningar leder sällan till förändringar i undervisningen

Klassrumsbedömningar i form av nationella bedömningar, eller bedömningar som huvudmannen beslutat om, blir ett verktyg för att identifiera elever i behov av stöd. Men detta leder sällan till förändringar i undervisningen, visar Helena Sjunnesson i sin avhandling.

Svårt att inkludera ungdomar i beslutsfattande 

När ungdomar bjuds in att delta i kommunala medborgardialoger blir deras deltagarroll och makt begränsad och styrd – trots att syftet var motsatsen. Det visar Simon Magnussons avhandling.

Bred syn på teknikämnet bland lärare i teknik

Lärare i ämnet teknik ser teknikkunskaper som en viktig del av elevernas utbildning till att bli deltagande medborgare i ett samhälle där tekniken spelar en betydande roll. Det visar Charlotta Nordlöf som forskat om hur tekniklärare omvandlar ämnet teknik till undervisning.

Fritidshemmet fångar inte upp elever i behov av extra stöd

Fritidshemmet behöver göra mer för att fånga upp elever som behöver extra stöd. Det konstaterar Birgitta Lundbäck som undersökt hur specialpedagogiken får plats i fritidshemmets verksamhet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser