Brottsförebyggande åtgärder präglas hårt av tidsandan

Hur har brottsförebyggande åtgärder i skolan sett ut från sjuttiotalet och framåt? Det har Paula Wahlgren tittat på i sin avhandling, och resultaten var tydliga: metoderna präglas av tidsandan och den aktuella politiska dagordningen.

Paula Wahlgren
Paula Wahlgren

Född 1976
i Sollentuna

Disputerade 2014-12-12
vid Stockholms universitet


AVHANDLING
De laglydiga. Om skolans brotts-förebyggande fostran

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är utbildad gymnasielärare i filosofi och historia och är nu kriminolog, så jag tyckte det var intressant att se hur skolans fostransuppdrag förändrats över tid och vilken roll det haft för skolans brottsförebyggande arbete.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har tittat på hur olika myndigheter, som Rikspolisstyrelsen, Brå och Skolöverstyrelsen, har velat forma skolans brottsförebyggande fostran från sjuttiotalet och framåt. Jag har gjort analys av statliga utredningar och undervisningsmaterial. Jag valde att starta i 70-talet eftersom grundskolan då hade byggts ut fullt och polisen förstatligats. Polisen fick då som uppgift att undervisa i skolan. Frågan jag undersökt är hur skolan ska fostra barn till laglydiga och ansvarsfulla medborgare.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det sker stora förändringar när det gäller det brottsförebyggande arbetet. På 70-talet är elevernas praktiska demokratiarbete i fokus. Tanken var att eleverna genom att ta ansvar och få inflytande i sin skolvardag skulle öka sin förståelse för det demokratiska samhället och dess regler och att de därför inte skulle vilja ägna sig åt exempelvis skadegörelse.

På 80 och 90-talet fokuserade man mer på lydnad och avskräckande budskap, man lyfter fram konsekvenserna av dåligt beteende, ungefär ”lyd lagen annars får du ingen framtid”, det individualistiska ansvarsbegreppet är viktigt. På sjuttiotalet var det mer ”alla ska med”. På 00-talet jobbar man återigen med skolinflytande men då handlar det mer om att ta ansvar för att skydda skolan mot brott, exempelvis tvätta bort klotter och gå bevakningsrundor, mer ett vi och dom-tänkande än de stora samhällsperspektiven.

Vad överraskade dig?

– Hur snabbt man glömmer. När jag gick igenom allt material står det ofta att nu är det dags för brottsförebyggande åtgärder i skolan, som om det vore något nytt. Samtidigt kommer mycket igen under de olika decennierna, men det finns inte någon reflektion kring hur tidigare åtgärder fungerat. Historielösheten är stor.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som har skolan som arena. Det är viktigt att ha med sig att det sätt vi tänker kring brottsförebyggande åtgärder är präglat av samhällsklimatet. Att ha ett historiskt perspektiv gör det lättare för oss att inte ta lösningarna för givet.

Det finns en allmän föreställning att brottsförebyggande åtgärder är något bra och självklart, men det är färgat av tidens politik.

Hanna Nolin 

Sidan publicerades 2015-02-18 14:47 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2015-02-19 10:44 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Tidiga insatser i förskolan och skolan viktigt för att förhindra kriminalitet

En procent av Sveriges befolkning står för 63 procent av alla våldsbrott, visar en avhandling av Märta Wallinius. Tidig upptäckt och tidiga insatser är viktigt för att förhindra kriminalitet – helst redan i förskoleåldern, menar Märta Wallinius.

Förändring i skolans roll som uppfostrare

Under 1990-talet skedde förskjutningar av det traditionella medborgaridealet i svensk utbildningspolitik. Om hur detta tog form och fick genomslag under den här perioden skriver Maria Olson i sin avhandling.

Olika slags kamratpåverkan styr val av gymnasieutbildning

Erik Rosenqvist visar i forskning att elever som befinner sig i mitten av betygsskalan påverkas mer av sina klasskamraters utbildningsval jämfört med hög-, respektive lågpresterande elever.

Elevers språkhandlingar formar tre olika identiteter

Ledaren, den motvilliga samt spelevinken är tre olika identiteter som elever formar och antar genom sina språkhandlingar. Det visar Sofia Svensson i sin fallstudie om elevers språkhandlingar.

Digitala verktyg kan stärka elevers läsutveckling

Elever kan öka sin förmåga att ta till sig och producera text med hjälp av digital teknik. Men det sker inte per automatik, utan kräver mycket träning och lärarstöd för att fungera, understryker Thomas Nordström

Hög likvärdighet när matematiklärare bedömer nationella prov

Svenska mattelärare är duktiga att bedöma nationella prov. Den slutsatsen drar Anna Lind Pantzare i sin avhandling om kvalitetsaspekter i de nationella matematikproven på gymnasiet

Lärare från skolutvecklingsprojekt har hög kompetens om särskild begåvning

Elisabeth Mellroth belyser lärarnas perspektiv på att inkludera särskilt begåvade elever i undervisningen. När lärare får chansen att ta del av kunskap och diskutera teorier kring särskild begåvning visar de att de har kompetens att både upptäcka, stödja och bedriva undervisning som inkluderar samtliga elever, konstaterar hon.

Smidig övergång men utan didaktisk diskussion

Det finns ett gott och väletablerat samarbete mellan förskoleklasslärare och grundskollärare när elever går från förskoleklass till årskurs 1. Forskare Pernilla Kallberg konstaterar dock att lärarna sällan diskuterar det didaktiska arbetet i övergångsprocessen.

Många faktorer styr elevers känsla av delaktighet

Funktionsnedsättningar ska inte underskattas men en diagnos i sig ger inte tillräcklig information om elevers känsla av delaktighet. I sin forskning om ungdomars upplevda delaktighet visar Frida Lygnegård att den beror på flera faktorer, som kompisar, stöd från syskon och atmosfären i familjen.

Lärare och barn har olika mål med digitala aktiviteter

Vad händer när digitala verktyg förs in i förskolan? Forskare Malin Nilsen finner att barn och lärare har olika perspektiv på digitala aktiviteter och att pedagogerna har svårt att skapa en gemensam förståelse för vad det tänkta syftet är.

”Lägg krutet på grundläggande matematikundervisning”

Orsakerna till dyskalkyli är mycket mer komplexa än vad vi tidigare trott. Det konstaterar Linda Olsson som forskat om elevers matematiska utveckling.

Så utvecklar gymnasieelever en yrkesidentitet

För att skapa en yrkesidentitet behöver gymnasieelever på yrkesprogram utveckla en lyhördhet över hur man går till väga för att möta servicetagares behov. Det visar Martina Wyszynska Johansson som forskat om hur elever formas som yrkespersoner.

Skolprestationer stark stressfaktor bland unga

Även om skolprestationer är en stark stressfaktor tycks den sociala stressen ha en starkare koppling till psykisk ohälsa över tid. Det visar Malin Anniko som forskat om sambandet mellan stress och psykiska ohälsa bland ungdomar.

Förskolebarnet ur ett posthumanistiskt perspektiv

Förskollärarna plockade snabbt upp och implementerade det nya perspektiv som presenterades i Skolverkets stödmaterial i pedagogisk praktik. Det överraskade forskaren Therese Lindgren som i sin avhandling kritiskt granskat de posthumanistiska idéer som har funnit sin väg in i förskolan.

Det manliga geniet är norm på fysikutbildningen

Anders Johanssons forskning om normer och identiteter på fysikutbildningen visar att stereotypen av fysikern som ett manligt geni är djupt rotad. Högst status har teoretisk fysik medan experimentell fysik ses som något man väljer om man inte klarar de mer krävande teoretiska delarna.

Förståelse för historia kräver både vetenskaplig och existentiell kunskap

Trots nya vetenskapliga rön har läromedlen i ämnet historia inte utvecklats särskilt mycket. Det visar Helén Persson som forskat om synen på historieämnet under 1900-talet fram till idag.

Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Estetiska ämnen
  Skolporten nr 6/2018 – ute nu!

Tema: Estetiska ämnen

Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt? Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Köp digitala lösnummer!
Fortbildning
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs intervjun
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Effekten av en lärare

Den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek är respekterad världen över för sin forskning. Och han skräder inte orden om lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Resultatdialog 2018

Resultatdialog presenterar svensk utbildningsvetenskaplig forskning som finansieras av Vetenskapsrådet. Sedan år 2005 har resultat från aktuella forskningsprojekt sammanfattats inom ramen för Resultatdialog, dels på en årlig konferens, dels i en antologi som kan laddas ner från Vetenskapsrådet.se. Läs antologin här (pdf).

Barn som gått i förskola har högre lön som vuxna

Längre utbildning och högre lön. Det är de långsiktiga effekterna av att gå i förskola. Däremot påverkas inte de kognitiva färdigheterna, visar en översikt av internationell forskning.

Låt det få ta tid

Glöm det ”magiska trollspöet.” Det tar tid att bygga upp en högkvalitativ elevhälsa. Varje skola måste arbeta utifrån sin verklighet. Det anser forskaren Pia Skott.

Arne Engström: Kontrareplik till Andreas Ryve

Arne Engström ger en motreplik till Andreas Ryve med flera angående effekten av storskaliga matematiksatsningar. Effekterna är svåra att påvisa och matematikutvecklingsresurser ska därför inte slösas bort på ineffektiva satsningar, menar Arne Engström.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats