Delaktighet är avgörande för resultaten

Gunvie Möllås

Född 1957

Disputerade
2009-11-27
vid Högskolan i Jönköping


AVHANDLING
"Detta ideliga mötande": En studie av hur kommunikation och samspel konstituerar gymnasieelevers skolpraktik

Varför blev du intresserad av det här ämnet?

– Efter många års arbete som mellanstadielärare växte mitt behov av specialpedagogisk kompetens. Jag skrev en magisteruppsats om sommarskolan, som ytterst syftar till att göra elever behöriga till gymnasieskolan. Intresset för vad som händer under elevernas fortsatta utbildning var därmed väckt.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om kommunikationens och samspelets betydelse för inkluderings- och exkluderingsprocesser. Jag har studerat och observerat gymnasiet och parallellt följt elever som haft svårigheter i grundskolan, från överlämningskonferensen i nian fram till studentexamen. Jag har haft återkommande samtalat om deras upplevelse och förståelse av sitt lärande, sin delaktighet och kommunikationen som sker med dem.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att elevernas delaktighet i sin egen lärandeprocess och dessutom delaktighet i kompisgemenskapen har avgörande betydelse för hur de klarar sina studier. Gymnasiet består av sammanhang där elever och vuxna möts och interagerar med varandra hela tiden. De möten där eleven får samtala med mentor eller ämneslärare som följer upp och hjälper till med studieplaneringen gagnar eleven mycket mer än formella möten där de vuxna rapporterar frånvaro och underkända resultat. Kontexter som var tänkta att stötta eleven som klasskonferenser, elevvårdskonferenser etc visar sig ha mindre betydelse.

Vad överraskade dig?

– Jag blev förvånad över skolans brist på självkritik. En annan sak som förvånar är den långa väntan på åtgärder i gymnasiet. Under tiden växer sig problemen bara större. Överlämnad information tas inte heller till vara. Upprättade handlingsplaner och andra dokument verkar ha en väldigt begränsad effekt.

Vem har nytta av dina resultat?

– De som först och främst behöver använda den här forskningen är väl beslutsfattarna, men även skolledarna. Resultaten är viktiga för alla som är verksamma i den dagliga verksamheten.

 

Ann Runesdotter Carlsson

Sidan publicerades 2009-12-07 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-16 16:32 av


Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Mer läsning lyfter eleverna i alla ämnen i skolan – inte bara i svenska. Möt Jenny Edvardsson! Stort tema: Skolmisslyckanden.

Läs mer och prenumerera här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU
Fortbildning viktigt vid digitalisering

Förbättrad undervisning och ökat lärande. Det är ofta målbilden med skolans digitalisering. Men för att nå dit krävs det kontinuerlig och långsiktig fortbildning av lärarna, visar en ny avhandling av Annika Agélii Genlott, som nu valts till Skolportens favorit.

Karin Berg: Bortsorterade barn och möjligheter

Om vi vill att skolan ska verka kompensatoriskt måste vi sluta upp med att från ung ålder sortera barn efter tidigt visade förmågor, skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Svenska skolledares arbetsmiljö och hälsa: En lägesbeskrivning med förslag på vägar till förbättringar av arbetsmiljön

I denna AMM-rapport presenteras åtgärdsförslag som syftar till att förbättra skolledares arbetsmiljö. Vi bedömer att de föreslagna åtgärderna kan användas till att främja skolledares hälsa och deras förutsättningar att verka i sin ledarroll, vilket i sin tur kan gynna anställda och elever.

Skolporten samlar pedagogisk forskning

I årets upplaga av Pedagogisk forskning presenterar vi samtliga avhandlingar under det gångna året inom forskningsområdet skolan och förskola. Läs hela bilagan digitalt utan kostnad!

Skolporten sammanställer pedagogisk forskning år 2020

I årets upplaga av Pedagogisk forskning som följer med som bilaga till senaste numret av Skolportens magasin presenterar vi samtliga avhandlingar under det gångna året inom forskningsområdet skolan och förskola.