Designmönster kan ge stöd i lektionsplaneringen

Läraren kan ses som en designer. Att få syn på sin egen designprocess kan vara en hjälp att komma vidare med arbetet med lektionsplanering om man stöter på hinder, visar Elisabeth Rolfs forskning.

Elisabeth Rolf
Elisabeth Rolf

Bor i Solna
Född år 1961

Disputerade 2021-12-01
vid Stockholms universitet


AVHANDLING
Teachers as designers: Analyses of pedagogical patterns and their use

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är själv gymnasielärare i svenska och samhällskunskap och har alltid varit nyfiken på varför kollegor använder digital teknik i så olika utsträckning.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det är två delar i avhandlingen, i den första analyserar jag undervisningsidéer och pedagogiken bakom idéerna. Jag tittar på hur olika lektionsaktiviteter påverkar vilken digital kompetens som eleverna utvecklar. Den digitala kompetensen undersöks med hjälp av EU:s ramverk DigComp, som identifierat 21 viktiga digitala kompetenser. Undersökningen är kopplad till lärarnas lektionsplanering, i det här fallet speciella planer som fungerar som designmönster. Begreppet designmönster kan i det här sammanhanget förklaras som goda förslag om hur man kan undervisa. Designmönster för lektionsaktiviteter kan beskriva återkommande pedagogiska problem. Till exempel hur man får elever att samarbeta, hur man får de tysta eleverna att prata, hur man får elever att förstå. Det handlar om lösningar för faktiska, undervisningsrelaterade problem.

– Den andra delen av avhandlingen handlar om hur lärare plockar upp undervisningsidéer. Hur ser designprocessen ut när en lärare använder andras idéer, designmönster, för sin egen lektionsplanering? Frågorna handlar till exempel om huruvida man ägnar mycket tid åt mål och syfte, mycket tid åt konkreta uppgifter eller tänkbara hinder för att genomföra lektionen enligt plan.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det visade sig att det fungerar metodologiskt att analysera intressanta aspekter av lärares praktiker, och få en bild av underliggande pedagogiska idéer med hjälp av lektionsplaner. Det behöver inte ens vara hela lektionsplaner, utan kan vara tillräckligt med kortare fragment för att se vilken pedagogik läraren arbetar efter. Avhandlingen sätter läraren i centrum, vilket skiljer sig från senare tids forskning som ofta har fokus på lärande.

– Lärare kan också ha glädje av att göra en egenanalys och titta på sin egen designprocess för lektionsplanering. Det kan ge svar på frågor som: Vad hindrar mig från att komma till skott med min lektionsplanering? Ägnar jag för mycket tid åt något?

Vad överraskade dig?

– Att det går att få fram så mycket om undervisningsidéer och pedagogik genom lektionsplaner. Det finns inte så mycket forskning om detta tidigare.

Vem har nytta av dina resultat?

– Blivande lärare kan ha stor glädje av att resonera om undervisningsproblem och lösningar och jag tycker att man ska börja arbeta med designmönster på lärarutbildningen. Befintliga lärare kan arbeta med designmönster och ha det som utgångspunkt för intressanta samtal om lärande.  Skolor kan ha glädje av att se hur designprocessen ser ut på den egna skolan.

Susanne Rydell
Foto: Åse Karlén

Sidan publicerades 2022-02-24 16:44 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2022-03-17 14:31 av Susanne Sawander


Relaterat

Jämförelser kraftfullt verktyg i undervisning om folkmord

Att i historieundervisningen jämföra olika folkmord ger eleverna förutsättningar att både fördjupa sina historiska kunskaper om folkmord och utveckla sin förmåga att dra lärdomar av historien. Det visar Steven Dahl i sin avhandling.

Motsättningar utvecklar undervisningen om hållbar utveckling

Frågor om miljö och hållbarhet är komplexa och kan vara svåra att greppa för yngre elever. I sin avhandling har Henning Bengtsson undersökt hur man kan utveckla undervisningen i relation till sådana samhällsfrågor.

Så kan matematiklärare använda digital teknik i geometrin

Digitala verktyg kan bidra till ökad förståelse av geometri. Det visar Peter Markkanens avhandling om undervisning i geometri i grundskolan.

Fortbildning för lärare grundbult för lyckad digitalisering

En pedagogisk modell i kombination med fortbildning för lärare ökade elevernas resultat med hela 20 procent. Det visar Annika Agélii Genlott som forskat om hur en skolorganisation kan utveckla och driva digitalisering.

Ny modell för individualisering av matematikundervisning för vuxna

För att kunna individualisera undervisningen för vuxna behöver läraren kunskap om de studerandes förkunskaper och drivkrafter. Det konstaterar Linda Ahl som har tagit fram en modell för matematikundervisning för vuxna i Kriminalvården.  

Lärares lektionsplanering påverkar elevers lärande i matematik

De exempel som lärarna fokuserar på i undervisningen – i vilken ordning och vilka aspekter som varierar i exemplen – styr i hög grad vad eleverna lär sig. Det konstaterar Ulf Ryberg som har forskat om elevers lärande av det matematiska begreppet derivata.

Psykologi Webbkonferens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i psykologi på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen! Ta del av fem föreläsningar om aktuell forskning inom psykologi och praktiska exempel från psykologiklassrummet. Välj om du vill delta på plats i Stockholm 7 oktober, eller via webbkonferensen 17-31 oktober.

Digital teknik peppar till träning

Ett uppmuntrande SMS kan räcka för att ett barn ska komma iväg till ett träningspass. Det visar Anna-Karin Lindqvist i sin studie, där hon frågat ungdomar om vad som inspirerar dem att röra mer på sig.

Barn i förskolan skapar matte genom ordnande

I avhandlingen Att ordna, från ordning till ordning. Yngre förskolebarns matematiserande vidgar Maria Reis den verksamhet som kan räknas som matte i förskolan genom att införa begreppet matematiserande.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

School environment and leadership: Evidence review

Students’ academic learning in schools is primarily determined by what classroom teachers do. However, there is good evidence that the professional environment in the school can also affect students’ learning, in a range of ways. The responsibility for creating and maintaining the most conducive professional environment lies with school leaders.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer