Dela:

Digital teknologi ger nya möjligheter för lärande i miljöundervisningen

Emma Edstrand
Emma Edstrand

Född 1981
Bor i Malmö

Disputerade 2017-01-27
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
Learning to reason in environmental education: Digital tools, access points to knowledge and science literacy

Med hjälp av digital teknologi i miljöundervisningen erbjuds eleverna ingångar in i komplexa observationer och analyser. Men de digitala redskapen är inte självinstruerande, samspel med läraren är viktigt, understryker Emma Edstrand.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av digital teknologi i undervisningen och av hur den kan ge förutsättningar för att stötta elevers lärande. Innan jag blev doktorand arbetade jag som biträdande forskare i ett projekt där vi beforskade delar av ett forskningsprojekt som kallas Inquiry-to-Insight (I2I), ett samarbete mellan olika forskargrupper från Göteborgs universitet, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Stanford University och Hopkins Marine station i Kalifornien. Syftet med projektet var att utveckla pedagogik och digitala redskap som riktade in sig mot miljöfrågor. Det empiriska materialet i min avhandling är också kopplat till forskningsprojektet I2I-projektet.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur digital teknologi ger förutsättningar och stöttar elevers sätt att resonera om vetenskap och miljöfrågor som rör klimatförändringar. I min avhandling har jag studerat gymnasieelevers aktiviteter med två digitala redskap, ett virtuellt havsförsurningslaboratorium och en koldioxidkalkylator.

– I det virtuella laboratoriet ges eleverna möjlighet att experimentera i en värld av organismer vars livsvillkor är påverkade av klimatförändringar och koldioxidutsläpp. Kalkylatorn beräknar koldioxidutsläpp kopplade till elevers inmatade svar och de kan uppskatta sina individuella livsstilsaktiviteter.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att användningen av digital teknologi i undervisningen bidrar till aktiviteter som kan erbjuda nya möjligheter för lärande. Samtidigt är redskapen långtifrån självinstruerande, samspel med läraren är väldigt viktigt.

– De digitala redskapen möjliggör en diskussion om vetenskapliga metoder och om miljöfrågor som rör havsförsurning och koldioxidutsläpp utan krav på speciellt djupgående kunskaper hos eleverna. Redskapen erbjuder ingångar in i sofistikerade observationer och analyser om miljöfrågor. Men för att elever ska förstå vetenskapliga processer spelar läraren en stor roll genom att gå in och stötta och utmana elevers resonemang och arbete.

Vad överraskade dig?

– Just hur sofistikerade diskussioner elever har om de komplexa ämnena havsförsurning och koldioxidutsläpp och hur deras resonemang stöttas av de digitala redskapen. Utan redskap och de ingångar till kunskap som redskapen ger hade varit svårt för eleverna att föra diskussioner.

– Det som är spännande med redskapen är att med exempelvis koldioxidkalkylatorn blir något som är osynligt, som beräkning av utsläpp som följd av personliga livsstilsaktiviteter, synligt i form av ett konkret värde som eleverna kan förhålla sig till och jämföra sig med.

Vem har nytta av dina resultat?

– Både forskning och praktik. Det är viktigt att lyfta att digital teknologi inte kan ses som en pedagogisk lösning som det ofta har gjorts. Det bör ses som ett annat sätt att sätta sig in i en kunskapsmassa. Poängen är att man lär sig från ett annat håll, under andra premisser. Men den digitala tekniken står inte på egna ben, de ger en ingång som är pedagogisk intressant och öppnar upp för en systematisk undervisning där man kan gå vidare och ställa nya frågor.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2017-02-15 15:13 av
Sidan uppdaterades 2017-02-21 16:31 av


Relaterat

Komplex vardag påverkar användningen av digital teknik

Sadaf Salavati har undersökt högstadielärares användning av digital teknik. Resultaten visar att synen på den egna lärarrollen, pedagogik, arbetssätt och världsbild i mångt styr valet av hur digitala resurser används.

Så fungerar kommunikation i virtuella miljöer

Det krävs en tydlig organisation av tid och rum för att få till en fungerande kommunikation på distansutbildningar. Det konstaterar Giulia Messina Dahlberg som undersökt kommunikationen mellan studenter som läser en språkkurs för nybörjare på distans.

Blygsamma långtidsresultat för mindfulness i klassrummet

Mindfulness i skolan gav inga övertygande långtidsresultat när det gäller minskning av symptom på psykisk ohälsa. Det visar Elin Areskoug Sandbergs avhandling.

Stora skiljelinjer kring sexualundervisning i skolan

Jack Lukkerz belyser i sin avhandling skolpersonals och samhällets syn på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan. Resultaten vittnar om många osäkra lärare och djupa skiljelinjer i synen på ungas sexualitet.

Komplext designa matematikundervisning för elever med olika förkunskaper 

Lärare behöver använda matematisk kommunikation i klassrummet för att eleverna ska förstå uppgiften på ett mer utvecklat sätt. Det visar Anna Lövströms avhandling om delaktighet i undervisningen i matematik för elever med olika förkunskaper.

Målstyrda aktiviteter tolkas olika av barn och förskollärare

Relationsskapande processer och mellanmänskliga möten är bland det viktigaste för barns utveckling och lärande i förskolan. Men interaktionen och det sociala samspelet tas ofta för givet, visar Katarina Nilfyrs forskning.

Makerkulturen i fokus med nya begrepp

Materialförståelse är en central del av den så kallade makerkulturen, som bygger på samspel mellan människor, material och maskiner. Det visar Sophie Landwehrs Sydows avhandling.

Ojämlik fördelning av lärarkompetens i skolan

Elever i socioekonomiskt missgynnade skolor har ofta mindre erfarna och mindre utbildade lärare än elever från mer välbärgade områden. Det visar Leah Glassows forskning.

Nyanlända elever mer delaktiga i undervisningen med digital teknik

Digital teknik kan ge nyanlända elever möjlighet att vara aktiva deltagare redan från dag ett i den svenska skolan, men det krävs en vilja från lärare att använda tekniken på det här sättet. Det säger Anna Irma von Knorring som forskat i ämnet.

Barn behöver stöd för att utveckla sitt muntliga berättande 

Förskolebarn som får stöd att utveckla sina förmågor kan bli väldigt kompetenta berättare. Det visar Agneta Pihls forskning.

Externa bedömningar leder sällan till förändringar i undervisningen

Klassrumsbedömningar i form av nationella bedömningar, eller bedömningar som huvudmannen beslutat om, blir ett verktyg för att identifiera elever i behov av stöd. Men detta leder sällan till förändringar i undervisningen, visar Helena Sjunnesson i sin avhandling.

Gruppdiskussioner kan öka lärandet 

Gruppdiskussioner är ett betydelsefullt sätt att öka elevernas lärandemöjligheter, men de behöver kompletteras med uppföljande helklassdiskussioner. Det visar Jenny Svanteson Westers avhandling.

Visualiseringar av väldiga tidsrymder väcker känslor

Visualiseringar i form av bilder, animationer och interaktiv teknik kan öka förståelsen för väldiga tidsrymder, så kallad djup evolutionär tid. Men det väcker också starka känslor hos elever och studenter, visar Jörgen Stenlund i sin avhandling.

Läsutveckling hos unga med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter med avkodning och läsförståelse – men deras läsutveckling liknar den hos typiskt utvecklade, visar Karin Nilssons avhandling.

”Mobiltelefonförbud inte rätt väg att gå”

Mobiltelefonen har blivit en del av skolans infrastruktur för lärande, vare sig vi har ett förbud eller inte. Det menar Anita Grigic Magnusson som undersökt högstadie- och gymnasieelevers resonemang om användningen av privata mobiltelefoner i klassrummet.

Elevers vardagsspråk påverkar identiteten

Ungas språkanvändning samspelar med identitetsskapande. Det visar Jasmine Bylunds avhandling om hur unga använder språk på fritiden.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer