Digitalt lärande syns inte i resultatmätningar

Susanne Kjällander

Född 1976
i Nyköping
(flicknamn Engström)

Disputerade
2011-04-08

vid Stockholms universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Designs for Learning in an Extended Digital Environment: Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom

Varför blev du intresserad av ämnet?

– När jag tidigare jobbade som lärare fascinerades jag över hur spännande mina elever tyckteatt det var att jobba med datorn. Men det blev alltid lite kaosartat och de verkade inte tauppgiften på allvar. Trots detta lyckades de alltid presentera arbeten av betydligt högrekvalitet än jag någonsin vågat hoppas på och då blev jag nyfiken på att ta reda på hur det varmöjligt.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om elevers interaktion, meningsskapande och lärande med digitala lärresurser,såsom dator och digitalkamera. Jag säger elever, men egentligen omfattar studienförskoleklassbarn, grundskolelever och gymnasieungdomar. Under tre år filmade jaghundratals elever och lärare i fem skolor som alla låg i framkant avseende IKT-arbete.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att eleverna självständigt designar sitt eget digitala material och att de inte barakommunicerar med språket utan egentligen ännu mer med gester, bilder, layout, ljud ochansiktsuttryck. Samtidigt är detta ett problem eftersom det lärande som eleverna visar uppmed just bilder, färger och ljudeffekter blir osynligt i skolans resultatmätningar.Ett annat viktigt resultat är att elever interagerar med varandra konstant och att de hjälpsåt självmant och ser arbetet i den digitala lärmiljön som ett kollektivt ansvar. Intressantär också att SO-ämnena får informella drag och att eleverna hela tiden skapar parallellalärvägar då de till exempel söker information på nätet. Den ena lärvägen representerar detsom eleverna ska jobba med; det lärandet som initieras, uppmuntras och bedöms av läraren.Den andra lärvägen styrs av elevers egna intressen och den information de möter i det digitalagränssnittet. Detta lärande blir ett utökat lärande som hela tiden pågår under ytan.

Vad överraskade dig?

– Just att eleverna gör och lär sig så mycket i den digitala lärmiljön som lärarna aldrig får tadel av. En annan överraskning handlar om hur lärarna så skickligt omformar ramarna förarbetsområdet för att kunna inkludera de oväntade kunskaperna som eleverna presenterar.

Vem har nytta av dina resultat?

– De flesta lärare och beslutsfattare som på något sätt har en koppling till IKT i skolan kanlära sig något matnyttigt från resultaten. Avhandlingen avslutas med en diskussion om dedidaktiska utmaningar som skolan står inför när lärandet till stor del pågår online. Detta kanmånga ha nytta av att läsa, särskilt i år när så många kommuner satsar på att införa en datorper elev.

Sidan publicerades 2011-04-14 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 13:09 av


Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Lärare väljer bort läromedel

Forskning om läromedel beaktas inte alltid. Studier visar att läromedel väljs bort av erfarna lärare, samt att lärspel och eget material blir vanligare. Caroline Graeske, forskare i svenska med didaktisk inriktning, presenterar några viktiga forskningsresultat i ämnet.

Göran Nygren: Elever med toppbetyg får massor av hjälp från föräldrarna

Höga betyg i skolan kräver omfattande hjälp hemifrån, ibland så mycket att det blir fusk. Den slutsatsen drar etnologen Göran Nygren i sin nya doktorsavhandling. Elever som inte får hjälp hemma är i princip chanslösa i betygsjakten, säger han. (webb-radio)

Vikten av språkutveckling i förskolan

Tidig exponering för svenska är avgörande för barns språkutveckling. I takt med att fler barn i förskolan har annat modersmål ökar behovet av att utbildningen stärker språkstödjande arbetssätt.

Motion och bättre stöd minskar adhd-symtom

Motion och fysisk aktivitet förbättrar både adhd-symtom, funktionsnivå, barnens exekutiva funktion och psykiskt mående, visar studier från Lunds universitet. Bättre stöd i skolan och hemma skulle också förbättra barnens livskvalitet.

Education after Auschwitz

Educational outcomes of teaching to prevent antisemitism. (pdf)