Elever med rörelsehinder upplever utanförskap

Gymnasieelever med rörelsehinder känner sig ofta utanför och ensamma. Emil Bernmalms avhandling visar också att inkludering bör förstås som cirkulär process.

Emil Bernmalm
Emil Bernmalm

Född 1981
Bor i Lund

Disputerade 2022-10-21
vid Lunds universitet


AVHANDLING
Gemenskapens gränser. Stigmahantering och pluralistisk fostran i gymnasieskolan

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är lärare i religion och historia och har tidigare arbetat på Riksgymnasiet i Kristianstad som är en av fyra gymnasieskolor i Sverige med riksintag för svårt rörelsehindrade elever, så kallade Rh-anpassade riksgymnasium. Här var frågor, föreställningar och tankar kring inkludering och inklusion ofta närvarande, särskilt eftersom eleverna växlade mellan undervisning i små grupper och i den reguljära gymnasieskolan.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har undersökt skolvardagen så som den framträder i erfarenheter gjorda av elever med svåra rörelsehinder. I Sverige finns fyra gymnasieskolor anpassade för elever med svåra rörelsehinder och vid tiden för min studie gick drygt 120 elever i de här skolorna. Vanliga diagnoser bland eleverna är CP-skada och ryggmärgsbråck. Hos flertalet är också kognition och/eller perception påverkade.  Avhandlingen bygger på enkäter med 75 elever samt djupintervjuer med 20 elever från de fyra riksgymnasierna. Avhandlingens fokus är elevernas upplevelser och erfarenheter av att pendla mellan undervisning i en liten grupp tillsammans med andra rörelsehindrade elever och undervisning i den reguljära gymnasieskolan.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Vad som framkommer tydligt är att de här elevernas skolvardag är hårt styrd av symboliska och sociala gränsdragningar. I undervisning tillsammans med andra elever som har rörelsehinder går den sociala gränsen mellan den exklusiva gruppen och den reguljära skolan. Känslan av ”vi” och ”dem” blir extra tydlig under exempelvis skollunchen där riksgymnasieeleverna sitter för sig i ett inglasat rum i den allmänna matsalen. Men upplevelsen av utanförskap förstärks än mer när eleverna integreras i ”storklass”, det vill säga i den reguljära undervisningen.

– I avhandlingen beskriver jag det som ett socialt tryck, ja till och med förtryck, kopplat till den reguljära gymnasieskolan. Eleverna hanterar det här trycket på många olika sätt. Ett vanligt sätt är att distansera sig från eleverna i den reguljära undervisningen och söka upp kompisar vid riksgymnasiet på raster. Eller genom att försöka distansera sig från rörelsehindret. Ett exempel är en rullstolsburen elev som pressar sig själv till att resa sig och gå när hen ska träffa sin klass i den reguljära undervisningen. Båda sätt är exempel på stigmahantering i syfte att hantera omgivningens stereotypa och negativa uppfattningar om personer med rörelsehinder.

– Resultaten visar också att undervisning i de små exklusiva grupperna ger eleverna utrymme att utforska och bygga andra identiteter som inte har med deras rörelsehinder att göra – i den lilla gruppen kan de vara ”idrottskillen”, ”gruppledaren” eller ”den som dominerar rummet”.

– Avhandlingen belyser även att inkludering bör ses som en cirkulär snarare än en linjär process. Eleverna vittnar om att de hämtar styrka och gemenskap i den mindre gruppen tillsammans med andra elever med rörelsehinder, en energi som de behöver för att hantera utbildningssituationen i den reguljära skolan. Det här är något som sker cirkulärt och som förutsätter tillgången till de små exklusiva undervisningsmiljöerna. I avhandlingen argumenterar jag för att det är hög tid att omvärdera inte bara skolans värdeförmedlande uppdrag, utan också komplexa processer som integration och inkludering i skolan.

Vad överraskade dig?

– Att skolvardagen framträder på ett så radikalt annorlunda sätt i elevernas erfarenhetsvärldar. Att stigmatisering och socialt utanförskap är så pass vanligt och framträdande i elevgruppen och hur illa skolans värdegrund fungerar i praktiken. Jag menar att de här elevernas perspektiv och erfarenhet också måste rymmas i debatten om inkludering i skolan.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som arbetar i skolan men särskilt skolpersonal och lärare som jobbar med värdegrundsfrågor, etik och demokratisk fostran. Jag hoppas vidare att skolledare och skolpolitiker tar del av resultaten som ju också är ett bidrag till forskning i ämnet.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2022-10-27 00:23 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Många faktorer styr elevers känsla av delaktighet

Funktionsnedsättningar ska inte underskattas men en diagnos i sig ger inte tillräcklig information om elevers känsla av delaktighet. I sin forskning om ungdomars upplevda delaktighet visar Frida Lygnegård att den beror på flera faktorer, som kompisar, stöd från syskon och atmosfären i familjen.

Vikten av att tro på personer med rörelsehinder

Att stötta och aktivt pusha personer med rörelsehinder främjar dem i deras karriärval. Det visar Elisabet Söderbergs avhandling.

Specialpedagogik i gymnasiet

Välkommen på Skolportens årliga konferens om specialpedagogik för gymnasiet! Innehållet passar även dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Ta del av aktuell specialpedagogisk forskning och nätverka med kollegor från hela Sverige. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen.

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som möter elever i behov av särskilt stöd i grundskolan! Ta del av aktuell specialpedagogisk forskning, få fördjupning, verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Delta i Stockholm 4–5 maj eller se inspelade föreläsningar när det passar dig, 11 maj–1 juni. JUST NU! Sista-minuten-erbjudande. Ange bokningskoden KAMPANJ15 vid bokning och få 15% rabatt.

Visuellt läsande och skrivande skapar utmaningar för elever och lärare

Såväl elever som lärare behöver stöd att utveckla strategier för visuell litteracitet. Det visar Ulrika Bodéns forskning om vad som händer när elever läser på en skärm bestående av interaktiva visualiseringar.

Komplexa processer bakom barns teaterskapande

När barn skapar teater på egen hand behöver de arbeta kollektivt, vara överens, lyssna in andras idéer och samtidigt bidra med egna. En komplex process, konstaterar Anna Johansson i sin avhandling.

Legitimationskrav på fritids kräver lösningsinriktade rektorer

För att uppfylla det utökade legitimationskravet inom fritidshemmet tvingas många rektorer att uppfinna pragmatiska rutinlösningar. Det visar Richard Andersson i sin avhandling.

Lärare har svårt att sätta ord på sitt ledarskap i utvecklingssamtal

Lärare har svårt att sätta ord på vad de faktiskt gör som skapar mening under utvecklingssamtalet. Det visar Britt-Marie Bader i sin forskning om lärares ledarskap.

Grunda kunskaper om statistik hos elever

Elever ska lära sig tolka data i tabeller och diagram samt känna till hur lägesmåtten används i statistiska undersökningar, enligt det centrala innehållet för matematik i årskurs 4–6. Men för att nå dit behövs mer kunskap än procedurer, menar forskaren Karin Landtblom.

Multimodala resurser hjälper nyanlända elever när språket inte räcker till

Utöver svenska och elevens modersmål använder studiehandledare video, bilder och flerspråkiga texter när språket inte räcker till för att skapa mening i NO, visar Feyza Axelssons avhandling.

Nationell enhet prioriterades över lokala anpassningar

Matts Dahlkwist har forskat om enhetsskolereformen, och i hans historiska fallstudie är frågeställningarna om likvärdighet och kommunikation lika aktuella idag.

Ojämlik vård för utrikesfödda barn

Utrikesfödda barn konsumerar mindre vård än svenska, trots att forskningen visar att de har en högre risk för psykisk ohälsa, visar en avhandling av Ester Gubi.

Bristande kunskaper i akademisk engelska hos gymnasieelever

Elever på gymnasiets högskoleförberedande program är inte tillräckligt förberedda för högskolestudier. Det konstaterar Marcus Warnby i sin avhandling.

Skolor och förskolor kan stärka sydsamiskan

Vilket utrymme får samiska språket i tvåspråkiga förskolor och skolor? Policyer om tvåspråkighet får sällan genomslag i praktiken, visar David Kroiks avhandling.

Elever har svårt att använda matematik i slöjden

Elever i grundskolan har stora problem att lösa matematiska moment som uppstår i slöjdämnet, visar Åsa Hjelm i sin avhandling. Hon menar att matematik behöver integreras mer i slöjden.

Undervisning lyfts i förskolans bilder – lek och omsorg mer osynliga

Det är endast en liten del av förskolans verksamhet som synliggörs i förskolans fotografier. I första hand är det undervisningsdelen som avbildas, visar Catarina Wahlgrens avhandling.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Därför får inte alla barn rätt stöd i förskolan

En bra förskola är som huvudregel bra för barns utveckling och välmående. Samtidigt ”missar” förskolan en del barn som behöver extra stöd. Varför? Så här säger forskningen.

ULF – där skolans behov bestämmer forskningen

Hur ser lärares utmaningar ut på specifika förskolor och skolor idag? Den frågeställningen undersöks i ULF-projekt vid Högskolan i Borås.    

AI i skolan – fusk eller verklighetsanpassning?

Den senaste tiden har debatten inom skolan varit intensiv vad gäller användandet av AI i klassrummet. Är det fusk eller inte? Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet, menar att frågan är felställd och att fokus i stället bör ligga på hur tekniken kan bidra till elevernas lärande.

Mobilforbud på skolen førte til bedre karakterer

Skoler med mobilforbud har mindre mobbing og bedre karakterer enn de uten. Størst effekt er det blant jentene, viser en ny studie.

SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser