Elevers föreställningar om kunskap påverkar lärandet

Elevers personliga teorier om kunskap har stor betydelse för hur de kan hantera komplexa uppgifter i skolan, konstaterar Marie Grice i sin avhandling.

Marie Grice
Marie Grice

Bor i Ljungskile
Född år 1962

Disputerade 2022-01-28
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
Epistemic beliefs and conceptions of competence in education for sustainable development

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har en lång lärarkarriär bakom mig. Ämnesintegrering är något som lyfts fram i läroplaner lite övergripande, men på teknikprogrammet på min gymnasieskola har vi jobbat ganska mycket med det, framför allt sedan läroplanen 2011. Jag fick möjlighet att söka till forskarskolan CUL vid Göteborgs universitet år 2012, där själva poängen är att man ska ta med aktuella frågor från praktiken.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om kunskapsdimensioner och etiska frågor för den kunskap som skolan förväntas utveckla tillsammans med sina elever kring undervisning för hållbar utveckling. Min första studie handlar om ett projekt där teknikelever från min gymnasieskola tillsammans med elever från 15 andra skolor i Västsverige, deltog i ett stort projekt om hållbar utveckling och aspekter kring temat mat, där även andra aktörer utanför skolan deltog. I den studien undersökte jag ett empiriskt begrepp, epistemic beliefs, eller personliga kunskapsteorier, som inte är så beforskat i Sverige. Med hjälp av ett enkätinstrument undersökte jag elevers personliga kunskapsteorier, och förekomsten av olika dimensioner av vad kunskap och kunnande är.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– I analysen framkommer fem olika dimensioner av personliga kunskapsteorier hos eleverna. Den första är transdisciplinär kunskap, och handlar om att eleverna själva är med och konstruerar kunskap. Eleverna har tillgång till experthjälp och personer utanför skolans värld och kan välja i vilken grad de litar på, och tar sig an den här kunskapen. En annan dimension är kollaborativ kunskap, som tar fasta på hur eleverna går till väga och hur de gemensamt skapar kunskap. De tre övriga dimensionerna bekräftar det som annan forskning har visat. Det är säker kunskap, som innebär att det finns kunskap som är säker och tillförlitlig.

– De två sista dimensionerna har jag valt att kalla snabb kunskap och enkel kunskap, och de handlar om föreställningar om hur det är att utveckla kunskap eller att lära sig. I dimensionen snabb kunskap föreställer sig elever att man kan utveckla kunskap snabbt eller i stort sett inte alls. Om elever har mycket av den föreställningen så finns det en risk att de ger upp, eftersom de saknar strategier för de lite mer komplexa uppgifter som finns i skolans värld. I dimensionen enkel kunskap tittar man mer på kunskapens struktur. Där föreställer man sig att kunskap består av flera små begränsade kunskapsenheter som man kan bygga ihop. I den här dimensionen har man inte verktygen att förhålla sig till en mer komplex undervisningskontext.

– Tre av dimensionerna förekommer i annan forskning, men det som min forskning tillför är den transdisciplinära och den kollaborativa dimensionen. I den transdisciplinära dimensionen går man samman för att hitta lösningar på en fråga, man nöjer sig inte med att bara gå till de experter som man har i sin närhet på skolan, utan skolan sträcker sig utanför och vänder sig då till andra experter från annat håll. Det här transdisciplinära angreppssättet är ett jättespännande fält för skolan.

– Jag har också gjort en empirisk studie på lärare som implementerar undervisning för hållbar utveckling. Där fick jag fram fyra olika dimensioner för det som kallas lärares professionella kompetens. Det var intressant att se att den dimension som rör lärares tilltro till sin egen förmåga att undervisa för hållbar utveckling var så starkt förknippad med kunskap i sig.

Vad överraskade dig?

– Det som glatt överraskade mig i studien kring elevernas personliga kunskapsteorier är att jag kunde se att hur eleverna tänker kring kunskap har stor betydelse för hur de kan orientera sig i ett komplext undervisningssammanhang.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare som är intresserade av de här frågorna och vill få lite fler kritiska perspektiv på vad undervisning för hållbar utveckling är, och de etiska dimensionerna inom undervisning för hållbar utveckling. Men också lärarutbildare, läroplansförfattare, forskare, skolhuvudmän och skolledare kan ha nytta av de här fynden.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2022-03-31 13:45 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Diskussioner viktiga för pedagogiskt utvecklingsarbete 

I pedagogiskt utvecklingsarbete behöver lärarna få utrymme för diskussioner, menar Carina Kiukas som forskat i ämnet.

Motsättningar utvecklar undervisningen om hållbar utveckling

Frågor om miljö och hållbarhet är komplexa och kan vara svåra att greppa för yngre elever. I sin avhandling har Henning Bengtsson undersökt hur man kan utveckla undervisningen i relation till sådana samhällsfrågor.

Biologi

Välkommen på Skolportens konferens i biologi för högstadiet och gymnasiet. Inspirerande föreläsningar med ny didaktisk forskning för dig som undervisar i biologi/naturkunskap. Delta i Stockholm 26–27 sept eller via webbkonferensen 3–21 okt. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 995 kr ex. moms t.o.m. 31 aug!

Grunda kunskaper om statistik hos elever

Elever ska lära sig tolka data i tabeller och diagram samt känna till hur lägesmåtten används i statistiska undersökningar, enligt det centrala innehållet för matematik i årskurs 4–6. Men för att nå dit behövs mer kunskap än procedurer, menar forskaren Karin Landtblom.

Bristande kunskaper i akademisk engelska hos gymnasieelever

Elever på gymnasiets högskoleförberedande program är inte tillräckligt förberedda för högskolestudier. Det konstaterar Marcus Warnby i sin avhandling.

Makerkulturen i fokus med nya begrepp

Materialförståelse är en central del av den så kallade makerkulturen, som bygger på samspel mellan människor, material och maskiner. Det visar Sophie Landwehrs Sydows avhandling.

Visualiseringar av väldiga tidsrymder väcker känslor

Visualiseringar i form av bilder, animationer och interaktiv teknik kan öka förståelsen för väldiga tidsrymder, så kallad djup evolutionär tid. Men det väcker också starka känslor hos elever och studenter, visar Jörgen Stenlund i sin avhandling.

Mellanmänskligt ansvar i fokus i undervisningen om mänskliga rättigheter

I lärares och elevers diskussioner om mänskliga rättigheter lyfts framför allt allas lika värde och individens ansvar och skyldigheter fram. Det visar Frida L Nilssons avhandling om mänskliga rättigheter som kunskapsinnehåll i den svenska gymnasieskolan.

Lärarkåren delad i synen på naturvetenskap

I vilken utsträckning ska lärare inkludera etik och moral inom de naturvetenskapliga ämnena? Ola Nordqvists avhandling visar att en större grupp lärare var övervägande positiva till detta. En mindre grupp ansåg däremot att naturvetenskapen ska presenteras som faktabaserad och värderingsfri.

Förenklad framställning av hållbar utveckling i läromedel

I läromedel framställs hållbar utveckling utifrån en tydlig mansnorm som osynliggör konflikter. Det konstaterar Elin Biström som undersökt hur hållbar utveckling beskrivs i tryckta läromedel.

Utmaningar i lärares arbete med barns skolövergångar 

Lärarnas arbete med övergångar är en komplex process, visar Therese Weléns avhandling. Tydligt är också att övergången för barn i behov av särskilt stöd kan bli utmanande, framför allt i övergången mellan förskola och förskoleklass.

Elevers föreställningar om kunskap påverkar lärandet

Elevers personliga teorier om kunskap har stor betydelse för hur de kan hantera komplexa uppgifter i skolan. Det konstaterar Marie Grice i sin avhandling, där hon bland annat lyfter undervisning om hållbar utveckling.

Visuell kemi ofta utan eftertanke

Vilken roll spelar animationer, bilder, experiment och fysiska modeller i kemiundervisningen på gymnasieskolan? Det har Emelie Patron forskat om.

Barn utforskar rörelse i krigslekar

Skola, förskola och föräldrar måste vara försiktiga med ett alltför ensidigt fördömande av krigslekar som kan vara viktiga för många barn, framför allt pojkar. Det visar Ebba Theorells forskning.

Lekfullhet en förutsättning för undervisning i förskolan

Såväl rektorer som pedagoger förskolifierar begreppet undervisning. Begreppet fylls helt enkelt med innehåll som rimmar med förskolans tradition och kultur, konstaterar Ebba Hildén som forskat om undervisning i förskolan.

Lönsamt för komvuxstudenter att läsa vidare

Att som komvuxstudent studera vidare på universitetet ger positiva effekter både i form av löneutveckling och minskad risk för arbetslöshet. Det är ett av resultaten i Linn Karlssons forskning.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Lärarpanelens favorit: Nyanländas tillträde till språket begränsas

Nyanlända får inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina kunskaper i svenska, något som är ett större hinder för dem än bristande språkkunskaper. Det visar Andreas Nuottaniemis avhandling, som nu har valts till Lärarpanelens favorit.

Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Forskaren: Då ska du använda digitala verktyg i förskolan

Forskaren Susanne Kjällander ser många fördelar med digitaliseringen i förskolan. ”Men det ska inte användas som barnvakt eller avledning. Låt barnen producera i stället för att konsumera”, säger hon.

Forskare: Skriva för hand förbättrar läsförmågan

Debatten om svenska barns handstil rasar. Och forskning visar att träning i handskrivande är avgörande – även för barns läsning. Men inte ens dator­skrivandet sker på rätt sätt.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser