2018-12-17 13:24  545 Dela:

Elevers språkhandlingar formar tre olika identiteter

Ledaren, den motvilliga och spelevinken är identiteter som elever formar och antar genom sina språkhandlingar. Det visar Sofia Svensson i sin språkvetenskapliga avhandling. 

Sofia Svensson
Sofia Svensson

Född 1969
Bor i Växjö

Disputerade 2018-12-07
vid Linnéuniversitetet


AVHANDLING
Språkhandlingar i flerspråkiga elevers gruppsamtal: en studie av identitetskonstruktion

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Genom mitt arbete, jag har jobbat i 20 år som lärare i svenska, engelska samt svenska som andraspråk i både grundskola och komvux. Sedan några år arbetar jag på lärarutbildningen här på Linnéunversitetet och kom alltså in i forskarvärlden från lärarhållet.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det är en fallstudie som handlar om elevers språkhandlingar, alltså vad som sägs och på vilket sätt och hur detta konstruerar identiteter. I studien ingår cirka 30 flerspråkiga elever i årskurs 5 som under en termin skrivit dagbokstexter som de sedan, utan någon vuxens närvaro, diskuterat i mindre grupper. Grupperna hade tillgång till surfplattor samt diktafon för att dokumentera sina samtal. Totalt handlar det om 114 inspelningar som jag analyserat utifrån teorier om hur vi via språk konstruerar tre olika men samtidiga dimensioner av identiteter: diskursiva, situerade och bärbara identiteter, och vilka identiteter som görs av eleverna  i 21 fokusgruppsamtal.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Min analysmodell visar hur fokuseleverna skapar olika roller för sig själva och varandra i gruppsamtalen. Eleven i ledarrollen är den som ställer frågor och uppmanar övriga att svara och engagerar sig i samtalet, den motvilliga är mest tyst trots uppmaningar från ledaren som därför ibland hittade på svar å den motvilligas vägnar. Spelevinken sökte bekräftelse främst genom kroppsspråk, ofta genom att ploja och grimasera framför kameran. Bekräftelsen kom i form av nyp och sparkar under bordet från eleven med ledarrollen. Spelevinken eller den motvillige gjorde inte några ansatser till att hindra ledaren från att vara våldsam, de var därför med och skapade hennes ledarroll.

– I en tredjedel av de inspelade samtalen förekom kodväxling, det vill säga att eleverna bytte språk och då skapades en tredje identitetsdimension, flerspråkighet. Men språkväxlingen skedde bara i korta fraser eller ord, aldrig i längre diskussioner. Jag tror att detta möjligen kan bero på att de här eleverna gick i en skola där normen var enspråkig. Kodväxling fyller olika funktioner, ofta handlar det om att understryka känslor eller värderingar. Inte sällan negativa eller som ett sätt att utöva makt. Det senare användes framför allt av eleven i ledarrollen genom att exempelvis benämna någon annan med ett fult ord på ett annat språk.

Vad överraskade dig?

– Egentligen ingenting, min avhandling har snarare bekräftat det jag fångat upp i min lärargärning, de här rollerna känner nog de flesta igen. Men det var intressant att se hur eleverna intog olika roller, som exempelvis ledarrollen, i lärarens frånvaro.

Vem har nytta av dina resultat?

– Dels den språkvetenskapliga forskningen, dels lärare. Jag tänker att resultaten kan användas av de som arbetar med kollaborativt lärande som ett stöd att synliggöra hur elevers språkhandlingar konstruerar identiteter i form av olika roller.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2018-12-17 13:24 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-01-16 10:20 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Nytt nr ute 15 maj!

Nytt nr ute 15 maj!

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Professorn som bytte åsikt: ”Jag hade fel”

Som biträdande utbildningsminister i USA på 1990-talet var hon en förespråkare för marknadslösningar i skolan – i dag har Diane Ravitch tänkt om och är en av systemets ihärdigaste kritiker.

Debattsugna elever tystnar på elitskolan

"Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad". Det säger Janna Lundberg, vars avhandling om debattklimatet på en elitskola nu har valts till lärarpanelens favorit.

Relationen viktigast i mötet på förskolan

Relationen och möjligheten till kunskapsinlärning är tätt sammanflätade i mötet mellan barn och pedagoger i förskolan. Det visar Maria Fredrikssons doktorsavhandling, som blev förra årets mest lästa avhandling på Skolportens webb.

Hård forskarkritik mot nya kursplaner

Avkodning är A och O för att ett barn ska lära sig läsa, enligt evidensbaserad forskning. Men i Skolverkets förslag på nya kursplaner saknas skrivningar om den tidiga läsinlärningen. Fokus ligger på slutmålet; läsförståelse och förmågan att bearbeta texter. Förslaget har väckt stark kritik bland forskare. Här presenterar vi några av de rösterna.

Hur kan vi dela mer med varandra?

Aldrig förr har så många digitala lärresurser producerats på så kort tid som nu. Men var lagras dessa och skulle vi kunna dela med varandra lite mer och undvika mycket dubbelarbete? Det skriver Alastair Creelman, specialist på e-lärande.