Externa bedömningar leder sällan till förändringar i undervisningen

Klassrumsbedömningar som initieras från externt håll fungerar ofta som ett verktyg för att identifiera vilka elever som behöver särskilt stöd. Mer sällan leder bedömningarna till förändringar i undervisningen, visar Helena Sjunnesson i sin avhandling.

Helena Sjunnesson
Helena Sjunnesson

Född 1967
Bor i Eslöv

Disputerade 2023-01-13
vid Malmö universitet


AVHANDLING
Från mäta till möta. Elevers och lärares uppfattningar och erfarenheter av klassrumsbedömning

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är klasslärare och specialpedagog i grunden och har alltid varit intresserad av frågor kring bedömning och vad framför allt klassrumsbedömning förväntas leda till. Jag jobbade tidigare i en kommun där det inrättades en forskartjänst och där fick jag möjlighet att undersöka ämnet, vilket resulterade i en licentiatuppsats. Den ligger också till grund för den här avhandlingen.

Vad handlar avhandlingen om?

– Övergripande om hur lärare och elever i årskurs 2–5 erfar, upplever och uppfattar olika former av klassrumsbedömning. Avhandlingen har ett specialpedagogiskt fokus där jag riktar särskilt ljus mot elever som inte lyckas så väl och som är i behov av stöd. Idag förväntas lärare genomföra en rad olika bedömningar av eleverna. Det handlar om nationella och internationella prov men även lokala bedömningar som skolhuvudmannen beslutar om, vilka inte nödvändigtvis bygger på samma kunskapssyn som läraren själv har. Därutöver genomför läraren sina egna bedömningar.

– Avhandlingen bygger på enkäter med närmare 80 elever i årskurserna 2 och 5 som brevledes har fått svara på vad de tycker och tänker om prov och bedömningar i skolan. Ett mindre antal elever har även intervjuats. Vidare har jag med fokus på lärarna följt processen runt en klassrumsbedömning i årskurs 4 som initierats av skolhuvudmannen. Avhandlingen rymmer också en forskningsöversikt i ämnet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Eleverna var övervägande positiva till klassrumsbedömningar i ämnet svenska, även om det finns kritiska aspekter. Tydligt är att prov och bedömningar som ska göras på tid gör många elever oroliga. Att möta uppgifter de inte är beredda på, eller att inte förstå syftet med bedömningen triggar också elevers oro. Bedömningar påverkar även lärarrollen. Flera lärare i studien pekade på att elevernas resultat vid externt styrda bedömningar, som exempelvis nationella prov, upplevs som en bedömning av den egna undervisningen. Resultaten visar vidare att eleverna inte uppfattar informell bedömning, som exempelvis gester, blickar och kroppsspråk, som just bedömning. Lärarna i studien sa sig heller inte använda den formen av bedömning särskilt ofta.

– En slutsats jag drar i avhandlingen är att klassrumsbedömningar i form av nationella bedömningar, eller bedömningar som initierats av huvudmannen, mer sällan leder till förändringar i undervisningen. Istället blir dessa bedömningar ett verktyg för att identifiera elever i behov av stöd, utan att identifiera vilket behovet är. Ingen skuld ska läggas på lärarna här, de är inne i ett system där det egna handlingsutrymmet är snävt.

Vad överraskade dig?

– Framför allt hur outforskad skärningspunkten mellan klassrumsbedömning och specialpedagogik är. Jag slogs också av hur väl enkäten, där eleverna fick svara via skriftliga brev, fungerade. Jag tror att det här är en metod som kan utvecklas som ett sätt att fånga in elevers röster.

Vem har nytta av dina resultat?

– Främst lärare men även skolledare och skolhuvudmän. Jag hoppas att resultaten kan initiera diskussion och reflektion om vad alla bedömningar ska leda till. Sedan hoppas jag att resultaten kan vara ett bidrag till den fortsatta forskningen i ämnet.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2023-02-08 22:58 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2023-02-09 15:42 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Lärarstudenter behöver diskutera bedömning i engelskämnet

Mer diskussion under lärarutbildningen om bedömning och betygssättning i engelskämnet kan stärka studenterna och skapa en mer jämlik bedömning. Det visar Anna-Marie Csöreghs avhandling i ämnet.

Lärare kombinerar sociala och kognitiva aspekter vid bedömning

Lärare använder både sociala och kognitiva aspekter i sin bedömning av elevers läsutveckling. Det visar Ulrika B Anderssons avhandling om hur framåtsyftande bedömning används av lärare i tidig läsundervisning.

TEMA: Språkstörning och talängslan i förskolan Webbkonferens

Ta del av två digitala föreläsningar med temat Språkstörning och talängslan i förskolan. Titta när det passar dig under en femveckorsperiod.

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen på Skolportens årliga konferens om specialpedagogik i grundskolan. Ta del av aktuell specialpedagogisk forskning och nätverka med kollegor från hela Sverige. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen. JUST NU! Boka-tidigt-pris till och med 4 april.

Socialt kapital synliggör skillnader i psykisk hälsa

Tillitsfulla relationer med både vuxna och vänner är grundläggande för ungas välmående. Mikael Ahlborgs forskning visar även att unga som har problem hemma också ofta har det i skolan.

Tävlingsinslag i undervisningen i idrott och hälsa reproducerar genusmönster

När ämnet idrott och hälsa befrias från konkurrens och tävlingsinslag motverkas också genusmönster. Det visar Inga Oliynyk som undersökt lärares didaktiska val ur ett genusperspektiv.

Lyhört bemötande får elever med autism att delta i läs- och skrivundervisning

Ett lyhört bemötande som rymmer både bekräftelse och utmaningar kan få elever med diagnos inom autismspektrum att delta i literacypraktiker, vilket skapar möjlighet till lärande. Det visar Stina Gårlins forskning om läs- och skrivpraktiker i en resursskola.

Bristande information på skolmarknaden för elever i behov av särskilt stöd

Skolmarknaden lyckas inte erbjuda relevant och tillräcklig information för att underlätta skolvalet för elever i behov av särskilt stöd. Det visar Jude Tah som undersökt skolmarknaden i relation till elever i behov av särskilt stöd.

Ny metod kan förbättra studenters resultat i uppsatsskrivande

Med hjälp av en så kallad learning analytics-teknik går det att förutse vilka studenter som sannolikt får problem med att bli klar med sin uppsats. Det visar Ken Larsson som forskat om vilka faktorer som ligger bakom ofullständiga högskoleuppsatser.

Att bli sedd och bekräftad viktigast för engagemang i klassrummet

Det vanligaste skälet till varför elever engagerar sig i lärande är relaterat till den sociala interaktionen, som ger eleven en känsla av att bli sedd och bekräftad. Det visar Nina Bergdahl som forskat om IT och gymnasieelevers engagemang.

Statisk syn på smak i hem- och konsumentkunskap

Hållbar matkonsumtion får stå tillbaka för smak i undervisningen i  hem- och konsumentkunskap. Det konstaterar Lolita Gelinder som efterlyser en mer problematiserande undervisning i ämnet.

Lärare viktiga för att barn till migranter lyckas i arbetslivet

Lärare spelar ofta en avgörande roll för att barn till migranter ska lyckas förverkliga sina ambitioner inom utbildning och arbete. Pinar Aslan belyser de positiva faktorer som gör att barn till migranter tar sig in på arbetsmarknaden. 

Japanska matematiklärare har en gemensam undervisningskultur

Med en etablerad didaktisk infrastruktur har japanska lärare fokus på undervisningsteknik och en tydlig plan på hur utbildningsmålen i matematik ska förverkligas. Det här finns inte på samma sätt i Sverige, konstaterar Yukiko Asami-Johansson i sin avhandling.

Barn med beteendesvårigheter behöver extra stöd redan i förskolan

Barn med beteendesvårigheter visar mindre engagemang i förskolans aktiviteter vilket kan påverka deras lärande. Därför behöver extra stöd sättas in redan på förskolan, menar forskaren Madeleine Sjöman.

Platsen skapar möjligheter för lärande i friluftsliv

Att utgå från plats istället för aktivitet skapar nya infallsvinklar och möjligheter i friluftsundervisningen. Inte minst möjliga samarbeten över ämnesgränserna, visar Jonas Mikaels i sin forskning.

Pojkar dominerar talutrymmet i klassrummet

Pojkar dominerar med råge talutrymmet i klassrummet, visar Nina Eliasson i sin forskning. Läraren vänder sig oftare till pojkar och ställer även den typ av slutna frågor som pojkar hellre svarar på.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Så kan förskollärare prata med barn om hållbar utveckling

Världen står inför komplexa klimatutmaningar som kan vara knepigt att prata om med barn. Forskare har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskolans pedagoger att diskutera hållbarhet med de allra yngsta.  

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer