Få bevisrelaterade uppgifter i matematikböcker på gymnasieskolan

Gymnasieböcker i matematik erbjuder få tillfällen för elever att lära sig matematisk bevisföring. Det saknas framför allt tillfällen att resonera kring allmänna fall, visar Andreas Bergwalls avhandling.

Andreas Bergwall
Andreas Bergwall

Bor i Nora
Född år 1972

Disputerade 2021-11-12
vid Mälardalens högskola


AVHANDLING
Proof related reasoning in upper secondary mathematics textbooks. Characteristics, comparisons, and conceptualization

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är matematiker i botten och har undervisat i matematik på universitetet i många år. Där har matematiska bevis en mer central plats än vad de har i gymnasieskolans matematik. Det är något som ofta upplevs som svårt och det är samtidigt en väldigt central del av matematiken, därför var det ett intressant område att undersöka.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har undersökt gymnasieböcker i matematik och vilka möjligheter de erbjuder elever att lära sig matematisk bevisföring. Jag har också försökt se om böckerna skiljer sig åt mellan olika matematiska innehållsområden. Jag har studerat de två läromedelsserier i matematik som är de mest använda i Sverige på gymnasieutbildningar som förbereder för högre utbildning i matematik, naturvetenskap och teknik, och de två mest använda finländska läromedlen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Till att börja med så vill jag göra klart att det här inte är en värdering av läromedel eller författare som syftar till att tala om att vem som är bäst. Jag har försökt beskriva vad jag ser, och det främsta resultatet är att bevis och bevisrelaterade resonemang inte är särskilt framträdande i läroböckerna. Det som särskilt saknas är tillfällen att resonera kring allmänna fall. Matematiska satser är ju påståenden om generella principer, och då måste man argumentera för dem på ett sätt så att argumentet faktiskt håller för alla tänkbara fall. Just den här möjligheten att resonera kring allmänna fall ges det ganska få tillfällen att göra. I stället utgår böckerna från specifika exempel och använder dem som argument för hur det borde vara generellt sett. En av de mest väldokumenterade svårigheterna i forskningslitteraturen är just att man blandar ihop ett empiriskt resonemang med ett generellt deduktivt resonemang. Om man kan verifiera att någonting gäller i ett specialfall så tror man att det gäller jämt. Är det då så att man i väldigt stor utsträckning enbart jobbar med specifika exempel, så får man inga möjligheter att upptäcka vilka slutsatser man egentligen kan dra som utgångspunkt från enstaka exempel, och vilka slutsatser som faktiskt kräver att man har resonerat i mer allmänna termer. Det är bekymmersamt.

– Mina resultat visar också att det är ganska liten variation vad gäller typer av, och strukturen i de matematiska resultat som tas upp i böckerna. De allra flesta resultat som presenteras är räkneregler och formler, och de flesta resonemangen handlar om direkta härledningar av sådana formler. Men det finns väldigt lite av andra typer av resultat, som till exempel existens- eller entydighetsresultat, eller att man för indirekta resonemang eller resonerar med hjälp av motexempel.

– Jag kunde också se att de finländska och de svenska läromedlen lutar åt lite olika håll. Både bevis och matematikens struktur är lite synligare i de finska böckerna än i de svenska. Det är också lite vanligare med rent deduktiva resonemang med allmänna fall i de finska böckerna än i de svenska. Men det tycks vara en lite större variation i typer av resonemangsaktiviteter i de svenska böckerna.

Vad överraskade dig?

– Jag var lite överraskad över att det var så pass liten variation, och att det finns så många typer av matematiska påståenden och resonemang som man nästan inte alls stöter på, på gymnasiet, men som blir ganska vanliga redan i inledningen av universitetsstudier i matematik. Någon annan får studera om det skulle kunna vara en orsak till att många tycker att matematiken är svår på universitetet, men det är en hypotes. Jag blev också överraskad av att ordet bevis i princip inte förekommer i de delar av de svenska matematikböckerna som jag har undersökt.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att de som står i begrepp att skriva en lärobok, eller revidera en bok, eller en lärare som vill ge bevis och bevisföring lite större plats i sin undervisning, har nytta av resultaten. Men också forskare som vill studera det här fenomenet, vare sig det handlar om att studera läromedel eller studera undervisning och lärande i klassrummet. Jag hoppas också att resultaten ska kunna hjälpa mig själv i min egen undervisning.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2022-02-10 20:02 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Stora skillnader mellan läromedel i matematik

Skillnaderna i matematikläromedlens innehåll bäddar inte för en likvärdig utbildning. Det menar Lars Madej som forskat om algebra.

Den ideala matematikläraren är kunnig och effektiv 

En bra matematiklärare har goda ämneskunskaper och ser till att eleverna når målen. Det visar Lisa Österlings avhandling om synen på den önskade matematikläraren i lärarutbildningens olika arenor.

Komplext designa matematikundervisning för elever med olika förkunskaper 

Lärare behöver använda matematisk kommunikation i klassrummet för att eleverna ska förstå uppgiften på ett mer utvecklat sätt. Det visar Anna Lövströms avhandling om delaktighet i undervisningen i matematik för elever med olika förkunskaper.

Målstyrda aktiviteter tolkas olika av barn och förskollärare

Relationsskapande processer och mellanmänskliga möten är bland det viktigaste för barns utveckling och lärande i förskolan. Men interaktionen och det sociala samspelet tas ofta för givet, visar Katarina Nilfyrs forskning.

Makerkulturen i fokus med nya begrepp

Materialförståelse är en central del av den så kallade makerkulturen, som bygger på samspel mellan människor, material och maskiner. Det visar Sophie Landwehrs Sydows avhandling.

Ojämlik fördelning av lärarkompetens i skolan

Elever i socioekonomiskt missgynnade skolor har ofta mindre erfarna och mindre utbildade lärare än elever från mer välbärgade områden. Det visar Leah Glassows forskning.

Nyanlända elever mer delaktiga i undervisningen med digital teknik

Digital teknik kan ge nyanlända elever möjlighet att vara aktiva deltagare redan från dag ett i den svenska skolan, men det krävs en vilja från lärare att använda tekniken på det här sättet. Det säger Anna Irma von Knorring som forskat i ämnet.

Barn behöver stöd för att utveckla sitt muntliga berättande 

Förskolebarn som får stöd att utveckla sina förmågor kan bli väldigt kompetenta berättare. Det visar Agneta Pihls forskning.

Externa bedömningar leder sällan till förändringar i undervisningen

Klassrumsbedömningar i form av nationella bedömningar, eller bedömningar som huvudmannen beslutat om, blir ett verktyg för att identifiera elever i behov av stöd. Men detta leder sällan till förändringar i undervisningen, visar Helena Sjunnesson i sin avhandling.

Gruppdiskussioner kan öka lärandet 

Gruppdiskussioner är ett betydelsefullt sätt att öka elevernas lärandemöjligheter, men de behöver kompletteras med uppföljande helklassdiskussioner. Det visar Jenny Svanteson Westers avhandling.

Visualiseringar av väldiga tidsrymder väcker känslor

Visualiseringar i form av bilder, animationer och interaktiv teknik kan öka förståelsen för väldiga tidsrymder, så kallad djup evolutionär tid. Men det väcker också starka känslor hos elever och studenter, visar Jörgen Stenlund i sin avhandling.

Läsutveckling hos unga med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter med avkodning och läsförståelse – men deras läsutveckling liknar den hos typiskt utvecklade, visar Karin Nilssons avhandling.

”Mobiltelefonförbud inte rätt väg att gå”

Mobiltelefonen har blivit en del av skolans infrastruktur för lärande, vare sig vi har ett förbud eller inte. Det menar Anita Grigic Magnusson som undersökt högstadie- och gymnasieelevers resonemang om användningen av privata mobiltelefoner i klassrummet.

Elevers vardagsspråk påverkar identiteten

Ungas språkanvändning samspelar med identitetsskapande. Det visar Jasmine Bylunds avhandling om hur unga använder språk på fritiden.

Självkänsla och känsla av sammanhang viktigt för ungas psykiska hälsa 

Känsla av sammanhang, Kasam, och självkänsla är två viktiga resurser för ungdomars psykiska hälsa. Det är något som skolan, däribland elevhälsan, behöver jobba ännu mer med, menar Kristina Carlén som forskat om faktorer som påverkar ungdomars psykiska hälsa.

Lärmiljön viktig för barns motoriska färdigheter 

Den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön behöver samspela för att barn ska få de bästa förutsättningarna att utöva och lära sig grundläggande motoriska färdigheter. Det visar Mikaela Svanbäck-Laaksonen i sin avhandling.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
5 mest lästa på FoU
Att börja på förskola – hur går introduktionen egentligen till?

När barnen för första gången ska lämna hemmiljön och skolas in på förskola är introduktionen mycket viktig. Detta betonas i förskolans läroplan men där står inget om vad en god introduktion är eller hur den bör gå till. Nu har forskare gjort en stor undersökning med förskolepersonal och har därmed fått en god bild över hur det ser ut i praktiken.

Finländska daghemsbarn får lyssna på högläsning oftare än sina nordiska grannar

Nordiska daghemsbarn får ofta lyssna på sagor men kunde få fler möjligheter att experimentera med skriftspråket. Det visar en studie utförd av forskare vid bland annat Åbo Akademi bland nordiska lärare inom småbarnspedagogik som också tyder på att tidiga läs- och skrivaktiviteter oftast är oplanerade och att sättet lärarna ordnar högläsning på skiljer sig mellan länderna.

Ett öppet klassrumsklimat är viktigt för elevers demokratilärande

Ett öppet klassrumsklimat där elever bjuds in att fråga, diskutera och komma med synpunkter på ämnesinnehållet är det i särklass viktigaste för att skapa förutsättningar för demokratilärande – oavsett skolämne. Det säger forskare som var med och tog fram Skolforskningsinstitutets forskningssammanställning.

Sjuklig fetma bland barn ökade under pandemin

Allt fler fyraåringar är överviktiga och den sjukliga fetman, obesitas, ökar mest. Det visar en stor studie som undersökt barns hälsodata under pandemiåret 2020.

Snårig väg till jobb för nyanlända lärare

Snabbspåret för lärare är långt ifrån en rak väg till undervisning i ett klassrum. Det upplever lärare som kommit till Sverige och vill börja jobba.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Förskolans arbetsmiljö
  Skolportens magasin nr 1/2023

TEMA: Förskolans arbetsmiljö

Tema: Stora barngrupper och brist på utbildade förskollärare är några av förskolans utmaningar. Intervjun: En grundbult för att stävja mobbning är att arbeta med skolans ledarskap och sociala klimat, säger forskaren Robert Thornberg.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser